Projektová činnosť

Medzinárodné

AMBA – Evolúcia a ochrana veľkoplošných primárnych ekosystémov (projekt AMBA)
Amba project
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.1998 –
WIMANET – Sieť pre výskum malárie u divožijúcich živočíchov
Wildlife malaria network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.9.2023 – 30.9.2027
LIFE21-NAT-SK-LI – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe
Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe
Program: LIFE
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.3.2029

Národné

BARS3
BARS3
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
BARS4
BARS4
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Ekológia pohlavného výberu
Ecology of sexual selection
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Anotácia: Modely pohlavného výberu primárne zahŕňajú Fisherov model pohlavného výberu (runaway), selekciu dobrých génov, princíp handicap a sexuálny konflikt. Tieto procesy sú však v súčasnosti ovplyvnené environmentálnymi zmenami, ktoré spôsobujú priame alebo nepriame environmentálne znečistenie. V predloženom projekte použijeme známy modelový druh pavúka lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) u ktorého používa samec pri rozmnožovaní svadobné kŕmenie (t.j. prenos výživných látok od samca k samici) na testovanie otázky vplyvov environmentálneho znečistenia na evolúciu reprodukčného správania. Konkrétne sa budeme venovať priamym (pôsobenie ťažkých kovov) aj nepriamym (nedostatok potravy) vplyvom environmentálneho znečistenia na pohlavný výber. Okrem oho sa budeme venovať ďalším evolučným otázkam týkajúcich sa fyziologických nákladov samcov na svadobné kŕmenie. Výsledky našich výskumov sa budú dať zovšeobecniť a pomôžu nám pochopiť aký vplyv majú environmentálne zmeny na evolúciu pohlavného výberu.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov
Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na identifikáciu a analýzu expresie a funkcie peptidov kliešťa, ktoré sú podobnéevolučne konzervovaným kalcitonínom. Tieto peptidy kontrolujú u hmyzu a stavovcov dôležité fyziologické procesy ako homeostatickú koncentráciu vody a iónov, metabolizmus, príjem potravy a rozmnožovanie. Kalcitonínu podobné peptidy (CTs) budeme študovať na modelových druhoch Ixodes ricinus a I. scapularis, keďže funkcie neuropeptidov v týchto vektoroch nebezpečných patogénov nie sú preskúmané. K odhaleniu signálnych dráh CTs v kliešťoch použijeme bioinformatické metódy, cDNA klonovanie, qRT-PCR, in situ hybridizáciu aimunohistochemické farbenie s novo vyvinutými protilátkami proti CTs kliešťa. Funkčne charakterizujemekandidátne receptory pre CTs a ich expresiu v rôznych orgánoch počas vývinu kliešťa budeme analyzovaťpomocou qRT-PCR. Elektrofyziologické techniky a video analýzy použijeme k zisteniu účinkov CTs na slinné žľazy,tráviaci trakt a reprodukčné orgány in vitro, a zmeny v produkcii a aktivite tráviacich enzýmov v extraktoch črevabudeme analyzovať pomocou Western blotov. Funkcie signálnych dráh pre tieto neuropeptidy budeme skúmaťpomocou RNA interferencie, ktorou potlačíme expresiu ich receptorov. Veľmi dôležitou súčasťou tohto projektu ještúdium vplyvu vakcinácie alebo potlačenia CTs signalizácie pomocou RNAi na prenos patogénov Borreliaburgdorferi a B. afzelii. Navrhované moderné a originálne postupy môžu odhaliť nové mechanizmy v reguláciicicania a rozmnožovania kliešťa a veľmi komplexné vzťahy medzi kliešťom, patogénom a hostiteľom.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
HormMet – Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov
Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia.
Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia – expansion of species, ecology and ethology.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Krvné parazity penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) a ich možných vektorov: prevalencia, diverzita a možnosti prenosu
Blood Parasites of blackcaps (Sylvia Atricapilla) and vectors: Prevalence, Diversity, and Transmission Patterns
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šujanová Alžbeta, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2026
Mezostigmátne roztoče so vzťahom k podkôrnym habitatom a drevokaznému hmyzu na Slovensku – taxonómia, ekológia a chorológia druhov čeľade Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).
Mesostigmatic mites associated with subcorticolous habitats and wood-destroying insects in Slovakia – taxonomy, ecology and chorology of the species of Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.
Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: V projekte sa zameriame na skupiny denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov, ktoré obsahujú skryté druhy a taxóny s nejasným systematickým postavením a bionómiou. Ide o vybraných zástupcov motýľov z rodov Pieris, Apatura a Melitaea a hrubopásych z rodov Pamphilius, Hinatara a Mesoneura.Zameriame sa na:1. Objasnenie systematického postavenia niektorých taxónov. 2. Odlíšenie jednotlivých druhov v rámci študovaných rodov na základe morfometrických a molekulárnych analýz. 3. Opis ekologických nárokov a bionómie jednotlivých druhov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster
Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly neurónov a správania tse-tse múch
Neuropeptide regulators: revealing the secrets of neuronal control and behaviour of tsetse flies
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michalková Veronika, Ph.D.
Doba trvania: 1.2.2022 – 31.1.2025
Nové regulátory metabolizmu drozofily
Novel pathways governing energy metabolism in Drosophila
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií – DECISION
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Semelbauer Marek, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Hamerlík Ladislav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Prevádzka malých vodných elektrární ako in-situ model simulujúci efekt zmeny klímy na biodiverzitu vodných tokov
The operation of small hydropower plants as an in-situ model for simulating the effects of climate change on stream biodiversity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
Stanovenie funkcií spevu a perových ornamentov u lelka lesného (Caprimulgus europaeus) prostredníctvom časovania vokálnych aktivít a pomocou behaviorálneho experimentu
Evaluation of the territorial function of vocal signal and plumage ornament in the Common Nightjar (Caprimulgus europaeus) by the timing of vocal activities and using behavioral experiment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
EVOCO3 – Šváby zo svetových jantárov III
Cockroaches from amber III
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Úloha bioindikátorov v identifikácii antropogénne vyvolaných zmien vodno-vzdušného režimu v pôdach s rôznym spôsobom využiti
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mangová Barbara , PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Úloha receptorov pre neuropeptidy pri regulácii vnútorných orgánov kliešťov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov.
The occurrence of common as well as atypical tick species in Slovakia, and their role in the circulation of tick-borne agents.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Anotácia: Ixodes ricinus je v strednej Európe najbežnejším druhom kliešťa, ktorý je vektorom širokého spektra patogénnych agens. Na Slovensku bolo urobených množstvo štúdií zameriavajúcich sa na cirkuláciu patogénov, kde tento druh kliešťa hrá dominantnú úlohu vektora. V posledných rokoch bol v niektorých krajinách potvrdený výskyt nového druhu kliešťa – Ixodes inopinatus, ktorý je morfologicky takmer totožný s druhom I. ricinus. Podľa prvých štúdií sa aj tento druh kliešťa pravdepodobne zúčastňuje na prenose patogénov v prírode. Preto je dôležité zistiť, či sa tento druh vyskytuje aj v našich podmienkach, prípadne otestovať jeho vektorovú kompetenciu. So zmenou klimatických podmienok sa v našich podmienkach začínajú objavovať druhy kliešťov, ktoré boli doteraz bežné v teplejších oblastiach. Niektoré z týchto kliešťov sú významnými prenášačmi pôvodcov ochorení. Preto sa v ďalšej časti výskumu zameriame na výskyt netypických kliešťov na Slovensku, ktoré môžu byť k nám zavlečené prostredníctvom svojich hostiteľov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Význam jašteríc, ježov a ixodových kliešťov v ekológii nebezpečných, vektormi prenášaných bakteriálnych a protozoárnych patogénov v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska
The role of lizards, hedgehogs and hard ticks in the ecology of dangerous bacterial and protozoan vector borne pathogens in urban and suburban conditions of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Didyk Yuliya, PhD.
Anotácia: Hlavnou príčinou výskytu nových infekčných chorôb je zmena druhových interakcí v rámci ekologických spoločenstiev v dôsledku antropogénneho vplyvu a klimatických zmien (1,2). Tieto možno pozorovať práve v mestských aglomeráciách, pre ktoré je charakteristický tzv. urbánny environment. Vo väčšine súčasných epidémií majú ekologické faktory pri vzniku choroby významnejšiu úlohu ako evolučné zmeny patogénov alebo hostiteľov (3). Je dôležité pochopiť ekológiu vektorov a rezervoárových hostiteľov, ktoré hrajú hlavnú úlohu pri výskyte a úspešnosti prenosu parazitov (4,5). Navrhujeme preskúmať cirkuláciu medicínsky a veterinárne významných patogénov prenášaných kliešťami, so zameraním sa na úlohu vektorovej a hostiteľskej ekológie v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska. Modelovými skupinami budú jašterice a ježe, s výskytom v mestách a ich okolí, ktoré v asociácii s kliešťami a nimi prenášanými patogénmi predstavujú systémy s vysokou prioritou pre verejné zdravie a ochranu voľne žijúcich živočíchov (6,7).
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
INFOTICK – Získanie pravdivých informácií o kliešťoch
Getting right info on ticks
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Zraniteľnosť vybraných prírodne a antropogénne narušených ekosystémov vo vzťahu k prebiehajúcej zmene klímy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025