Štipendium Sanjay

Kód projektu:

09I03-03-V02-00014

Názov projektu:

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – UZ SAV

Zodpovedný riešiteľ (PhD. študent):

Sanjay Rammarayan Yadov

Doba trvania projektu:

1.9.2023 – 30.6.2026

Projekt je financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR – Zmluva č. 09I03-03-V02-00014/2023/VA o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Názov investície:

Investícia 3: Excelentná veda

Názov vykonávateľa:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava v zastúpení: Výskumná agentúra, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

Opis projektu:

Výskum obezity u vínnej mušky Drosophila melanogaster
Vínna muška drozofila obyčajná, Drosophila melanogaster, slúži ako všestranný model pre výskum rôznych kľúčových otázok biológie. Vďaka svojmu krátkemu životnému cyklu, nenáročnosti na chov a bezkonkurenčným genetickým manipuláciám je v súčasnosti najdôležitejším bezstavovčím modelom genetiky. Takmer 75% génov spojených s ochoreniami ľudí má svoje ortológy aj u drozofily, vďaka čomu je vínna muška ideálnym systémom pre štúdium ľudských ochorení, vrátane porúch ako obezita, cukrovka či metabolický syndróm. Náš projekt skúma metabolické úlohy drozofílích peptidov pôsobiacich analogicky k inzulínu a glukagónu človeka. Metodologicky využívame najmä transgénne manipulácie testovaných peptidov a výskum ich epistatických interakcií založený na meraniach kľúčových biochemických parametrov (ako napríklad množstvo telesného tuku, proteínov a sacharidov) a fyziologických parametrov (príjem a výdaj energie). Naším cieľom je nielen odhaliť princípy regulácie energetickej homeostázy u drozofíl, ale v širšom zmysle tiež prispieť k pochopeniu metabolických porúch človeka.

Obesity research in the fruit fly Drosophila melanogaster
The fruit fly, Drosophila melanogaster, is a versatile model to study pivotal questions in biology due to its short lifespan, ease of handling, and unparalleled transgenic tools. Remarkably, nearly 75% of human disease-related genes have their functional counterparts in the fruit fly, rendering it an exemplary invertebrate model for exploring human metabolic disorders like obesity and diabetes. This project investigates the metabolic roles of the fruit fly peptides that act analogously to human insulin and glucagon signaling. Employing genetic manipulations of candidate genes and analyses of their interactions, alongside measurements of key biochemical (e.g., body fat, protein, and carbohydrate levels) and physiological parameters (e.g., energy intake and expenditure), we aim to unravel the principles of energy homeostasis maintenance in fruit flies, and by extension, shed light on human metabolic disorders.