Oddelenie ekológie živočíchov

Výskumné aktivity:

Oddelenie ekológie živočíchov sa venuje širokému okruhu problémov spojených s ekológiou a zoológiou, pomocou metód všeobecne používaných v hydrobiológii, parazitológii, epidemiológii, systematike, zoogeografii, etológii, entomológii, akarológii, ornitológii a mamalógii. Výskum je zameraný na rozličné skupiny vodných a terestrických živočíchov najmä: máloštetinavce (Oligochaeta), rovnakonožce (Isopoda), rôznonožce (Amphipoda), roztoče (Acarina), švoly, (Mallophaga), kosce (Opiliones), chrobáky (Coleoptera), potočníky (Trichoptera) pošvatky (Plecoptera), podenky (Ephemeroptera), vtáky (Aves) a cicavce (Mammalia).
– Ekológia, etológia, populačná a reprodukčná biológia bezstavovcov a stavovcov, ako aj mikroorganizmov prenášaných kliešťami, vzťahy s hostiteľmi kliešťov
– Bioindikácie prirodzených a antropogenických zmien prostredia zameraných na inundačné a vysokohorské vodné a terestrické ekosystémy, na ich obnovu ako aj na dopad klimatických zmien na ekosystémy,
– Vzťahy ekto- a endoparazitov vtákov a neparazitických článkonožcov obývajúcich vtáčie hniezda,
– Ekológia, fyziológia a vzťahy medzi hostiteľom a patogénom pri chorobách prenášaných kliešťami.,
Pracovníci oddelenia úspešne participovali v riešení projektov podporených –3, 4, 5, 6. a 7. RP EU (Alpe 2, MOLAR, EMERGE, STAR, EDEN, ICCTD3, EDENext) a v národných projektoch financovaných Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVT, APVV).

Vedúci oddelenia:
prof. doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Členovia:
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc. – samostatný vedecký pracovník IIa
Etológia, ekológia a reprodukčná stratégia vtákov, vplyv parazitov a baktérií na reprodukčné a fyziologické parameter vtákov, analýza kvality spevu vtákov

Mgr. Igor Kokavec, PhD. – vedecký pracovník
Biodiverzita, populačná štruktúra a ekológia permanentnej fauny bentických bezstavovcov – ploskule (Turbellaria), máloštetinavce (Oligochaeta), mäkkýše ( Mollusca), pijavice (Hirudinea) a kôrovce (Crustacea); ekológia regulovaných vodných tokov; efekt vodných nádrží na ekosystémy tečúcich vôd; invázne bezstavovce

RNDr. Ján Krištofík, CSc. – samostatný vedecký pracovník IIa
Ekológia a distribúcia cicavcov na Slovensku, reprodukčná biológia vtákov, vzájomné vzťahy medzi vtákmi, parazitmi (Mallophaga, Acarina, Diptera) a baktériami, analýza kvality spevu u vtákov

RNDr. Peter Mašán, PhD. – samostatný vedecký pracovník IIa
morfológia, systematika, chorológia, ekológia a faunistika mezostigmátnych roztočov (Acarina, Mesostigmata); parazitické a medicínsky významné mezostigmátne roztoče žijúce vo vzťahu s teplokrvnými stavovcami a ich hniezdami; mezostigmátne roztoče žijúce vo vzťahu s koprofilným, nekrofilnými a drevokaznými článkonožcami a sociálnym hmyzom forézia roztočov; ekologické nároky (bioindikačné vlastnosti) pôdnych mesostigmátnych roztočov; forenzná akarológia

RNDr. Tomáš Navara, PhD. – vedecký pracovník
Ekológia vodného hmyzu – podenky (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a potočníky (Trichoptera); populačná štruktúra, biodiverzita a distribúcia uvedených skupín v riečnych ekosystémoch, horských, podhorských tokoch a prameňoch; vplyv antropogénnych faktorov na spoločenstvá vodného hmyzu

RNDr. Pavol Prokop, PhD. – samostatný vedecký pracovník IIa
Štúdium evolúcie svadobného kŕmenia, sexuálny kanibalizmus článkonožcov, sexuálny výber živočíchov a ľudí.

Daniel Kosa – laboratórny pracovník

Konzultant:
RNDr. Marian Vranovský, CSc.
Zooplankton stojatých a tečúcich vôd, ekológia a taxonómia veslonôžok (Copepoda) a perloočiek (Cladocera).
 

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Darolová, Alžbeta RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
alzbeta.darolova@savba.sk 02/5930 2619
Hamerlík, Ladislav prof. Ing., PhD.

vedúci oddelenia, samostatný vedecký pracovník
ladislav.hamerlik@umb.sk
Kokavec, Igor Mgr., PhD.

vedecký pracovník
igor.kokavec@savba.sk 02/5930 2612
Kosa, Daniel

laboratórny pracovník
daniel.kosa@savba.sk 02/59302614
Krištofík, Ján RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Jan.Kristofik@savba.sk 02/5930 2616
Mašán, Peter RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Masan@savba.sk 02/5930 2620
Navara, Tomáš RNDr., PhD.

vedecký pracovník
tomas.navara@savba.sk
Prokop, Pavol prof. PaedDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Pavol.Prokop@savba.sk 02/5930 2621