LIFE

Kód projektu:

LIFE 21 NAT/SK/101074487

Zodpovedný riešiteľ:

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

Doba trvania projektu:

1.9.2022 – 31.3.2029

Názov projektu:

Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v Strednej a Východnej Európe

Názov projektu v AJ:

Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe

Akronym projektu:

LIFE21-NAT-SK-LIFE Metamorphosis

Opis projektu

Projekt je zameraný na osvedčené postupy v ochrane motýľov, ktoré boli predmetom viacerých projektov realizovaných v Európe, ako aj priamo projektovými partnermi, ktorí pridali aj inovačné aktivity. Jeho skrátený názov Metamorphosis odkazuje nielen na komplikovaný životný cyklus a premenu motýľov, ale aj pozitívne premeny ich biotopov, dosiahnuteľné zmenou manažmentov a postupov, ktoré povedú k zastaveniu úbytku vybraných ohrozených druhov a opeľovačov celkovo.
Hlavnými príčinami poklesu motýlích populácií v projektovom území sú degradácia a úbytok veľmi rôznorodých ekosystémov a upustenie od tradičných foriem využívania krajiny. Moderné poľnohospodárstvo a má na svedomí vytvorenie rozsiahlych homogénnych trávnych porastov na intenzívne spásanie alebo kosenie, ale znehodnotilo aj veľmi unikátne prechodové biotopy medzi lesmi a pasienkami, kde sa darí rôznym druhom motýľov. Odvodňovaním a rozorávaním vlhkých lúk došlo k úbytku mokradí a malých vodných plôch, využívaných ako napájadlá pre rôzne živočíchy. Na druhej strane, mnohé lokality boli pre zlý prístup techniky opustené a postupne zarastajú vegetáciou. Cieľové druhy a biotopy projektu boli nepriaznivo ovplyvnené aj zmenami v lesnom hospodárstve, predovšetkým výsadbou nevhodných drevín (napr. borovica čierna, borovica lesná, agát biely), ničením nížinných lesov s výskytom jaseňov a vtáčieho zobu alebo zánikom pastvy v lesoch, čo viedlo k vytváraniu hustých porastov nevhodných pre výskyt cieľových druhov.