Výskumná infraštruktúra

Prístroje Ústavu zoológie SAV, v. v. i., ktoré je možné používať vonkajším záujemcom zo SAV, ako aj mimo SAV:

1. Plynový chromatograf s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) – Trace s MS, FID detektorom
2. Kvapalinový chromatograf s hmotnostnou spektrometriou – UPLC H-Class, Acquity QDa detektor (Waters)
3. Digitálna PCR – Droplet QX200 Auto DG