Ukončené projekty

Medzinárodné

Steroid FLY – Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov
Fruit fly Drosophila melanogaster as a model to study the anti-obesity role of gonad-derived steroid hormones
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je zaviesť vínnu mušku Drosophila melanogaster ako nový modelový systém pre štúdium obezity spôsobenej nedostatkom pohlavných hormónov. U ľudí regulujú tieto hormóny nielen rozmnožovanie, ale taktiež metabolizmus; pokles v ich produkcii v dôsledku starnutia, menopauzy či gonadoktémie zvyšuje riziko obezity i inzulínovej rezistencie. Moje pilotné experimenty ukázali že podobné metabolické funkcie sú zachované aj u hormónov produkovaných pohlavnými žľazami drozofily. Drozofila je populárnym bezstavovčím modelom pre štúdium obezity spôsobenej vysokokalorickou stravou i genetickými predispozíciami. Gonády drozofily produkujú steroidné hormóny, ekdysteroidy, ktoré regulujú nielen reprodukciu, ale ako ukázali moje pilotné experimenty, taktiež chránia pred obezitou a poruchami inzulínovej signalizácie. Cieľom tohoto projektu je odhaliť molekulárny mechanizmus ktorým steroidné hormóny regulujú množstvo telesného tuku. Výsledky projektu sú teda zaujímavé nielen z hľadiska základného výskumu, ale aj z biomedicínskej perspektívy.
Doba trvania: 20.5.2019 – 19.5.2022
Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Restoration and management of Danube floodplain habitats
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2021
Optimalizácia in vitro systému kŕmenia pre chov a infikovanie kliešťov (Ixodidae)
Optimization of in vitro feeding systems for rearing and infecting ixodid ticks
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2020
ECTOPARASITUS – Determinanty variability paraziticko-hostiteľských vzťahov
Determinantes de la variación en las interacciones parasito-hospedador
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.7.2018
Posilnenie vektorovej refraktérnosti na trypanozómovú infekciu
Enhancing Vector Refractoriness to Trypanosome Infection
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 8.2.2017 – 8.2.2018
Zvýšenie vektorovej odolnosti na trypanozómovú infekciu
Enhancing vector refractoriness to trypanosome infection
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: V rámci predĺženého technického kontraktu budeme naďalej dodávať živé kukly muchy tse – tse v počte 10 000 kusov, podľa potreby účastníkov CRP " Enhancing Vector Refractoriness to Trypanosome Infection" a. 200 kukiel z G. m . morsitans , G. pallidipes , G.palpalis gambiensis a G. f . fuscipes kolónie, mesačne S. Aksoy , Yale, USA .b. Štyri zásielky po 200 kukiel G. m . morsitans dodané A. Malacrida , Pavia, Taliansko. C. Kukly(1000ks z každého druhu) G. pallidipes a G. fuscipes dodané N. Maniana , ICIPE , Keňa.Zároveň budeme spolupracovať na experimentoch s laboratóriom Prof. Serap Aksoy, Yale,USA, týkajúcich sa prenosu endosymbiotických baktérií do potomstva počas vnútromaternicového larválneho vývoja. Štúdia bude zameraná na vzájomnú molekulárnu výmenu informácií baktérií a potomstva, na bakteriálne zmeny transkriptomu v dospelej samičke a v larve v priebehu vývoja . Expresia bakteriálnych génov počas vývoja bude závislá od expresie hostiteľských molekúl , ktoré môžu modulovať prenos trypanozóm v novovznikajúcom potomstve , a to najmä tých s antitrypanozómovou aktivitou.
Doba trvania: 15.11.2014 – 15.11.2016
Molekulárna epidemiológia spirochét lymskej boreliózy v Európe
Molecular epidemiology of lyme borreliose spirochetes in Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
EDENext – Biológia a kontrola vektormi prenášaných infekcií v Európe
Biology and control of vector-borne infections in Europe
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 30.6.2015
Diverzita a prenos kliešťami prenášaných patogénov
Diversity and transmission of tick-borne pathogens
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Vplyv včelej materskej kašičky na regeneráciu kože: úloha matrix metaloproteinázy-9
Effect of royal jelly on skin regeneration: the role of matrixmetalloproteinase-9
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2014
Overovanie a zdokonaľovanie nových technológií pre rozsiahle chovy Glossina gambiensis a pre diaľkovú prepravu lietavého materiálu na podporu centier masového chovu bodaviek tsetse v Západnej Afrike
Validation and refinement of new techniques for large scale rearing and for long-distance transport of fly material in support of tsetse mass rearing centres in West Afrika
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu je:- vybudovanie záložnej kolónie bodaviek tsetse druh Glossina palpalis gambiensis na zabezpečenie veľkých množstiev sterilných samcov, ktoré sa budú postupne vypúšťať v oblastiach výskytu spavej choroby u ľudí a nagany u dobytka. Konkrétne sa jedná o vybrané lokality v západnej Afrike.- ďalším cieľom projektu je výskum bezpečného transportu kukiel a sterilných samcov, vytvorenie bezpečných podmienok na dlhodobý transport do západnej Afriky- vytvorenie štandardizovaného monitorovania transportných podmienok počas diaľkového transportu bodaviek tsetse- spolupráca s entomológmi z FAO/IAEA pri výmene informácií na zlepšenie chovných a transportných podmienok kukiel a dospelých samcov bodaviek tsetse
Doba trvania: 6.5.2011 – 6.5.2014
tsetse – Masový chov a výskum bodaviek tsetse na eradikáciu bodaviek v Etiópii
Mass rearing and research of tsetse flies for tsetse eradication in Ethiopia
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Chov a výskum záložných kolónií bodaviek tsetse Glossina pallidipes a Glossina fuscipes do počtu 25 000 pre SIT eradikačné programy v Etiópii
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.12.2013
Starostlivosť o kolóniu do počtu 50000 Tororo línie ,samíc Glossina pallidipes
Maintenance of a colony of up 50000 Tororo strain of Glossina pallidipes female
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu je vybudovanie záložnej kolónie bodaviek Glossina pallidipes, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie masového chovu bodaviek pre veľkoprodukčné prevádzky v zariadení STEP v Kaliti, Addis Ababa v Etiópii. Tieto prevádzky budú vo veľkých množstvách produkovať sterilných samcov tsetse, ktoré sa budú postupne vypúšťať v oblastiach výskytu bodaviek na ich eradikáciu. Metóda aplikácie sterilných samcov (Sterile Insect Technique-SIT) bola úspešne použitá proti viacerým hmyzím škodcom a je bezpečnejšia, lacnejšia a efektívnejšia než používanie škodlivých insekticídov. SIT je unikátna najmä tým, že ako jediná metóda neohrozuje životné prostredie, a keď je používaná konzistentne, eradikuje škodlivý hmyzu na presne ohraničenom území.
Doba trvania: 17.10.2011 – 31.12.2013
MoRe – Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EÚ o ochrane vôd a prírody
The Morava River Restoration: Plan of measures prepared in agreement with EC Water and Nature Protection Directives
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je návrh na renaturáciu hraničného úseku (slovensko- rakúskeho) hlavného toku Moravy a priľahlých meandrov v rkm 54-69, premietnutým do vykonávacieho projektu. Renaturácia rieky Moravy bude spočívať v návrate toku do pôvodného koryta, ktoré bolo v minulosti hydrologickými úpravami významne pozmenené; – odstránenie brehových opevnení na vybraných sekciách toku, – plné prepojenie hlavného toku s vybranými meandrami (obnovenie pôvodného meandrujúceho koryta), – umožnenie tzv. laterálnej konektivity – umožnenie spojenia hlavného toku a priľahlých ramien a ostatných vodných útvarov už pri tzv. strednej vode, – zlepšenie kontinuity toku odstránením bariér zabraňujúcich migrácii rýb a ostatných vodných organizmov. Podmienkou úprav pritom bude zlepšenie protipovodňovej ochrany územia. Tieto úpravy majú napomôcť zlepšiť ekologický stav dotknutého úseku toku v intenciách Rámcovej smernice o vodách prijatej EU v roku 2000.
Doba trvania: 1.10.2010 – 31.5.2013
Molekulárna fyziológia epitracheálneho endokrinného systému
Molecular Physiology of the Epitrachael Endocrine System
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 28.5.2009 – 31.3.2013
Chov kolónie Glossina palpalis gambiensis do počtu 50 000 samíc
Maintenance of a colony of up to 50 000 G.p. gambiensis female flies
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu je:- zabezpečenie chovu kolónie bodaviek tsetse druh Glossina palpalis gambiensis v počte do 50 000 samíc- zabezpečenie odberu dostatočného množstva hovädzej krvi z bytúnka Svaman na Myjave na kŕmenie kolónie bodaviek a zároveň zabezpečenie dekontaminácie krvi ožiarením gama lúčmi.- zabezpečenie vybudovania novej kolónie bodaviek G.p.gambiensis v novom centre v Bobo di Lauso v Burkina Faso- zabezpečenie SIT projektu v Senegale sterilnými samcami ožiarenými 10Gy.- spolupráca s entomológmi z FAO/IAEA pri výmene informácií na zlepšenie chovných a transportných podmienok kukiel a dospelých samcov bodaviek tsetse
Doba trvania: 10.8.2011 – 31.12.2012
Zlepšenie SIT pre bodavky tsetse cez výskum ich symbiontov a patogénov
Improving SIT for tsetse flies through research on their symbionts and pathogens
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu MVTS je zapojenie rôznych medzinárodných vedeckých tímov do riešenia problematiky objasnenia príčiny kolapsu kolónií bodaviek tsetse vo veľkých masových chovných zariadeniach využívaných na SIT (metóda sterilného hmyzu). Vyvinutie účinného akčného plánu na riešenie problému s pochopením biologických zákonitostí symptómov súvisiacich s vyvolaním kolapsu kolónií. Objasnenie korelácie a prítomnosti vírusov, symptómov chorôb a prítomnosti bakteriálnych symbiontov (Wigglesworthia, Sodalis a Wolbachia) a plodnosťou bodaviek.
Doba trvania: 1.2.2008 – 1.2.2012
Porovnanie reprodukčnej a molekulárnej ekológie dvoch poddruhov svišťa vrchovského: Marmota marmota marmota a ohrozeného Marmota marmota latirostris. Predbežný prístup k ochrane
Comparison of the reproductive and molecular ecology of two subspecies of the European Alpine marmot: Marmota marmota marmota and the endangered Marmota marmota latirostris. A preliminary approach to conservation perspectives
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2010
Rekonštrukcia neskoro-glaciánej fluktuácie klímy na starovekom jazere Bølling na základe subfosílnych zvyškov hmyzu (Chironomidae)
Quantitative reconstruction of Lateglacial climate fluctuations in the classical Lake Bølling, using subfossil insect remains (Chironomidae)
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hamerlik Ladislav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2010
Medzinárodné konzorcium o kliešťoch a kliešťami prenášaných chorobách
Integrated Consortium on Ticks and Tick-borne Diseases (ICTTD-3)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.9.2004 – 31.8.2010
Vytvorenie spoločnej ornitologickej online databázy
Creation of a common ornithological online database
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2010
tsetse – Založenie a masový chov bodaviek tsetse Glossina palpalis gambiensis pre SIT eradikačný program v Senegale
Establishment and mass rearing of tsetse flies Glossina palpalis gambiense for SIT eradication programme in Senegal
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Založenie a masový chov bodaviek tsetse Glossina palpalis gambiensis pre SIT eradikačný program v Senegale
Doba trvania: 1.9.2009 – 1.6.2010
EDEN – Vynárajúce sa infekcie v meniacom sa životnom prostredí v Európe
Emerging Diseases in a changing European Environment
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.11.2004 – 31.5.2010
Regulácia synchronizácie v životných cykloch parazitov a hostiteľov: vplyv teploty prostredia a hostiteľa
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Zmenšujúce sa ľadovce a biodiverzita potokov vo vysokých Andách
Shrinking glaciers and biodiversity in streams in the high Andes
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hamerlik Ladislav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2009
Výskum hostiteľsko-parazitických interakcií modelového systému Carnus hemapterus-Coracias garrulus
Investigation into the host-parasite interactions in Carnus hemapterus-Coracias garrulus
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 4.10.2009 – 28.11.2009
Endokrinná kontrola liahnutia lariev múch tsetse
Parturition in the tsetse flies: endocrine control
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.3.2009
Genetická štruktúra a diferenciácia populácií druhov Barbatula barbatula a Cobitis elongatoides: biogeografia riecneho systému Dunaja
Genetic structure and differentiation among populations of Barbatula barbatula and Cobitis elongatoides: implication for Danube river system biogeography
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Šedivá Alena, PhD.
Anotácia: Na distribúciu a genetickú štruktúru populácií väcšiny druhov organizmov vo velkej miere vplývali klimatické zmeny súvisiace s Pleistocénnym zaladnením. Populácie prežívajúce dobu ladovú v južnej a strednej Európe slúžili ako zdroje pre následnú inváziu v medziladových dobách. Kolonizacnému modelu riecnych systémov Európy sa venovalo niekolko štúdií, táto otázka napriek tomu zostáva nedoriešená, vzhladom na odlišnosti v zisteniach podla skúmaného druhu ryby. Projekt navrhuje porovnat kolonizacné stratégie dvoch druhov rýb vyskytujúcich sa vrovnakom riecnom systéme, ale obývajúcich rozdielne úseky toku. Výsledky odhalia genetickúdiverzitu a populacnú štruktúru oboch druhov a prispejú k pochopeniu evolucných procesov, ktoréviedli k súcasnej distribúcii genofondu rybích populácií jedného z najvýznamnejších riecnychsystémov Európy. Získané informácie budú tiež cenným prínosom k objasneniu recentných idávnejších evolucných udalostí, ktoré pôsobili na druhovú diverzifikáciu.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Ecodiptera – Implementácia modelového managementu ekologicky fungujúceho ošetrenia prasačích exkrementov v regione Los Serranos, Valencia, Španielsko
Implementation of a management model for the ecologically sustainable treatment of pig Manure in the Region of Los Serranos, Valencia Spain
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.12.2005 – 31.12.2008
Molekulárna fyziológia epitracheálneho endokrinného systému
Molecular physiology of the epitracheal endocrine system
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2008
Pôvodná fauna vybraných ekosystémov krasových oblastí slovenských Karpát
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Ľubomír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Prieskum diverzity jaskynnej mikroflóry a fauny západných Karpát a ich potravnej preferencie
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Ľubomír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
VIZIER – Komparatívna štrukturálna genomika vírusových enzýmov zúčastňujúcich sa na replikácii
Comparative Structural Genomics of Viral Enzymes Involved in Replication
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Labuda Milan, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2004 – 30.9.2008
Účinok letu na rozvoj letových svalov a letového správania bodaviek tsetse Glossina pallidipes.
The effect of llight on development of the thoracic muscle and flight behaviour of tsetse fly Glossina pallidipes
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Doba trvania: 1.7.2003 – 31.3.2008
BPM – Bilaterálny projekt Morava – spoločný manažment vodohodpodárskych a hydroekologických opatrení
Bilateral project Morava : Joint management of water management and hydroecological measures
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lisický Mikuláš J., CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Lisický M.J..
Doba trvania: 1.3.2006 – 30.6.2007
Molekulárna fyziológia epitrchálneho endokrinného systému
Molecular Physiology of the Epitracheal Endocrine System
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2003 – 31.12.2006
Štúdium vplyvu ožarovania na biológiu a správanie vrtivky mediteranej pre potreby metody sterilného hmyzu
The study on the influence irradiation on biology and behavior of medfly and olive fruit fly for sterile incest technicque purposes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Analýza funkcie neuropeptidov v rôznych druhoch a tkanivách hmyzu
Analysis of species- and tissue-specific function of neuropeptides in insects
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.4.2004 – 30.4.2006
Analysis of species and tissue-specific function of neuropeptides in insects
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.4.2004 – 31.3.2006
Vyhodnotenie množenia Chimerivax v kliešťoch
Evaluation of Chimerivax replication in ticks
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Labuda Milan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 28.2.2006

Národné

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster
Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zhovnerchuk Olha, PhD.
Doba trvania: 1.9.2022 – 29.2.2024
BARS2
BARS2
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Metabolické účinky pohlavných hormónov hmyzu
Metabolic functions of insect gonad-derived hormones
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
reprodukcia – Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).
Reproductive strategies and relation to acoustics and migration: case studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Anotácia: Spev samcov spevavcov má viac funkcii, medzi ktoré patrí obhajoba teritória voči cudzím samcom a prilákaniesamice. Pomocou reprodukovaného kvalitného a menej kvalitného spevu samca trsteniarika bahenného(Acrocephalus scirpaceus) budeme imitovať obsadené hniezdne teritórium samcami rôznej kvality a skúmaťreakcie samcov a samíc. Otestujeme, ktorú kvalitu spevu budú samce a samice ako susedia preferovať priobsadzovaní teritórií. Zistíme, či spev určitej kvality v susedstve ovplyvní maternálne investície samíc do vajec vzmysle veľkosti znášky, obsahu testosterónu vo vaječnom žĺtku a lyzozýmu vaječného bielka. Diaľkovémigrujúce spevavce patria k najohrozenejším druhom. Ich migračné stratégie sú známe len útržkovite a ichvzťah k reprodukčnej stratégii, populačným trendom a faktorom ohrozenia je vysvetľovaný nedostatočne.Pomocou geolokátorov budeme študovať migračné stratégie a trasy vybraných jedincov strakoša kolesára aanalyzovať ich hniezdnu úspešnosť ako aj lokálne a globálne faktory ohrozenia.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium evolúcie mitochondriálneho genómu pomocou kvasinky Kluyveromyces lactis
Study of mitochondrial genome evolution using yeast Kluyveromyces lactis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Procházka Emanuel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Veľkoplošná projekcia živých objektov a videí na vedecko-popularizačných podujatiach pre atraktívnejšiu prezentáciu laboratória hydrobiológie Ústavu zoológie SAV
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 13.4.2023 – 31.12.2023
Význam interakcií medzi ektoparazitmi pre prenos vektormi-prenášaných patogénov
The role of ectoparasite-ectoparasite interactions in the transmission of vector-borne parasites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium interakcií medzi vtáčím hostiteľom a vektorom (ektoparazitickými dvojkrídlovcami) prenášanými parazitmi. Ide o originálny projekt, ktorého ambíciou je vyplniť medzery v poznaní vzťahov hostiteľa a parazita ako aj v poznaní interakcií parazitov vo vnútri spoločenstva. Projekt nadväzuje na doterajšie práce vedúceho projektu, ktorý má evidentne dostatočné skúsenosti takto zameraný projekt riešiť. Projekt posúdili 4 posudzovatelia, ktorí kladne hodnotili náväznosť predkladanej problematiky na vedecké problémy, ktoré hlavný riešiteľ v minulosti študoval, čo svedčí o jeho dobrej orientácii sa v danej problematike a dáva prísľub splnenia cieľov. Pozitívne je hodnotená aj dlhoročná spolupráca vedúceho riešiteľa s kolegami so zahraničia. Viacerí oponenti sa zhodli v tom, že v projekte nie je dostatočne zdôvodnený výber modelového systému, opis multifaktoriálnych štúdií je skôr vo všeobecnej rovine, avšak popis plánovanej metodiky ani súčasného stavu problematiky nie je presvedčivý. Aj keď sú v projekte jasne formulované všeobecné teórie a hypotézy, vlastný experimentálny model je opísaný okrajovo. Spomenuté nedostatky sú skôr formálneho charakteru.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)
DNA barcoding of Slovakia (SK-BOL), as a part of international initiative International Barcode of Life (iBOL)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2021 – 30.6.2023
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Zážitkové laboratórium (Grant z rezervy predsedu vlády)
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.11.2022 – 31.3.2023
Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Klimatická zmena a vodné nádrže – efekt antropických vplyvov na teplotný režim tokov a diverzitu bentických bezstavovcov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov.
Expression and functional characterization of receptors for neuropeptides of insects and ticks
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorilogickým extrémom
Vulnerability assessment of selected natural and disturbed ecosystems by hydrometeorological extremes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Oribatocenózy urbánneho prostredia
Oribatid mite communities of urban ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mangová Barbara , PhD.
Anotácia: Téma vplyvu ľudských zásahov na ekosystémy a spoločenstvá organizmov, ktoré sú ich súčasťou, je veľmi aktuálnou. Človek neustále mení životné prostredie a prispôsobuje ho svojim potrebám, väčšinou bez ohľadu naostatnú biotu. Neprimeranými zásahmi často nevedome znižuje diverzitu celých spoločenstiev (či už rastlinných alebo živočíšnych). Takto sú postihnuté i spoločenstvá pôdnych článkonožcov, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou procesu kolobehu živín v pôde. V tomto duchu sa nesie i predkladaný projekt, zameraný na spoločenstvápanciernikov urbánnych ekosystémov, ako biotopov najviac postihnutých antropogénnym vplyvom. Pancierniky sú neparazitické pôdne roztoče, pre ktorých spoločenstvá je charakteristická vysoká diverzita v naturálnychekosystémoch. Tá sa smerom k väčšiemu narušeniu znižuje a súčasne sa mení druhové zloženie celého spoločenstva. Na základe štruktúry oribatocenóz chceme definovať rozdiely medzi rôzne „obhospodarovanými“ zelenými plochami mesta.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematika, ekologické nároky a rozšírenie foretických roztočov (Acari, Mesostigmata) podkôrneho a drevokazného hmyzu v podmienkach Európy.
Systematics, ecological requirements and chorology of saproxylic mites (Acari: Mesostigmata) phoretically associated with woodboring insects in Europe.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Anotácia: Roztoče, ktorých určitá časť životného cyklu závisí od rozkladajúceho sa dreva živých i mŕtvych drevín, alebo od ďalších organizmov žijúcich v rovnakom životnom substráte, predstavujú špecifickú a málo preskúmanú saproxylickú zložku Európskej akarofauny. Sú charakteristické zložitou životnou stratégiou, a to foréziou na širokom okruhu xylofágneho hmyzu, ktorá im ako málo mobilným živočíchom umožňuje úspešné osídľovanie nových priestorovo a časovo obmedzených arborikolných mikrohabitatov, ako sú napr. podkôrny detritus, žerové chodbičky hmyzu s ambróziovými hubami, hnilobou rozkladajúce sa drevo a plodnice drevokazných húb. Projekt prinesie originálne poznatky o druhovej diverzite, hostiteľskej preferencii, geografickom a hypsometrickom rozšírení a bionómii týchto roztočov v Európe, vrátane Slovenska. Súčasťou štúdií budú nové determinačné kľúče s originálnymi ilustráciami, detailné opisy študovaných taxónov s fotografickou prílohou a taxonomické revízie sporných a nedostatočne opísaných druhov.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Šváby zo svetových jantárov II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Monitoring vtákov v oblasti plánovaného veterného parku pri Popudinských Močidľanoch
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.9.2020 – 30.9.2021
Monitoring vtákov v oblasti plánovaného veterného parku pri Rohove
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.9.2020 – 30.9.2021
MALBOR-ECO – Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov
Ecology of host specificity in vector-borne parasites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Anotácia: Vynáranie sa a šírenie nových infekčných chorôb sa stáva čoraz závažnejším medicínskym spoločenským a ekonomickým problémom. Mnohé závažné choroby sa šíria na nové územia alebo sa znovu objavujú na území, kde sa už dlhšie nevyskytovali. Rozširovanie areálu mnohých chorôb sa pripisuje závažným environmentálnymzmenám, kedy sa menia klimatické pomery, štruktúra krajiny ako aj koncentrácia obyvateľstva. Za jeden z kľúčových mechanizmov šírenia chorôb sa považujú zmeny v migrácii zvierat a ich parazitov, ktoré sú často aj prenášačmi infekčných agens. Poznanie príčin prenosu a šírenia parazitov v novom prostredí je aj napriek veľkému vedeckému úsiliu stále málo jasné. Teoretické predikčné modely o možnom šírení chorôb a snahy o predchádzanie ich šírenia sú preto stále len málo úspešné. Zámerom tohto interdisciplinárneho projektu je skúmaním dvoch globálne dôležitých modelových systémov lepšie pochopiť príčiny hostiteľskej špecifickosti azákonitosti cirkulácie vektormi prenášaných parazitov. Cieľom je popísanie taxonomickej, genetickej a fylogenetickej štruktúry hostiteľských asociácií a zistenie, či je hostiteľská špecifickosť dôsledkomšpecializovanosti parazitov alebo sa jedná o dôsledok ekologických špecifík vektorov a hostiteľov.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
SGT – O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy
Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Anotácia: Epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa objavila v máji tohto roku na východnom Slovensku, bola počtomprípadov najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka.Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka. Z históriesú známe mnohé alimentárne nákazy, väčšina prípadov sa však týkala mlieka kozieho. Cieľom predkladanéhoprojektu je komparatívna analýza zapojenia oviec resp. kôz do alimentárnych infekcií. Na základe presnestanovených kritérií bude vybraný reprezentatívny počet fariem z celého Slovenska. Na každej z nich vyšetrímemlieko oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vysokosenzitívnymi molekulárno biologickými metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným zvieratám odoberieme krvna stanovenie sérologickeho statusu. Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru zapojenia oviec a kôz v prípadealimentárnych infekcií V prípade získania pozitívnych vzoriek sekvenačnou analýzou získame veľmi cennéinformácie o genetickej diverzite vírusu kliešťovej encefalitídy na našom území. Nemenej dôležitým výstupomprojektu budú konkrétne metodické odporúčania pre farmárov v zmysle prevencie alimentárnych nákaz.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)
The role of neuropeptides and their receptors in regulation of endocrine and reproductive organs in the silkworm (Bombyx mori)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: Hmyz je najrozšírenejšou skupinou suchozemských živočíchov a za svoj evolučný úspech vďačí unikátnym spôsobom vývinu a rozmnožovania. K dôležitým orgánovým adaptáciám hmyzu patrí prímozgová žľaza (corpus allatum, CA) produkujúca juvenilné hormóny (JH) a rôzne modifikácie reprodukčnej sústavy. Tieto orgány sú riadené pomocou regulačných molekúl, ktorých dominantou súčasťou sú neuropeptidy produkované neurónmi a endokrinnými bunkami. Neuroendokrinné pochody regulujúce funkciu CA v rôznych štádiách vývinu však nie sú dostatočne známe. Naše predbežné a publikované výsledky naznačujú, že na regulácii produkcie JH v CA sa podieľa niekoľko peptidergných buniek, ktorých funkciu treba objasniť. Rovnako úloha neuropeptidov pri párení, oplodnení a kladení vajíčok nie je dostatočne známa. V projekte preto identifikujeme neuropeptidy, receptory a peptidergné bunky zapojené do regulácie CA alebo aktivity reprodukčných orgánov v modelovom druhu priadke morušovej Bombyx mori. Zameriame na analýzu funkcie neurónov, ktoré priamo inervujú uvedené orgány ale aj na endokrinné Inka bunky, ktoré ovplyvňujú tieto orgány humorálne. V projekte využijeme metódy molekulárnej biológie a imunohistochémie na identifikáciu signálnych molekúl a peptidergných buniek a transgénne prístupy v kombinácii s fyziologickými a behaviorálnymi testami na objasnenie funkcií vybraných neuropeptidov a ich receptorov. Predpokladané výsledky sú dôležité pre pochopenie molekulových mechanizmov regulácie vývinu a rozmnožovania, ktoré vyžadujú zložitú neuroendokrinnú komunikáciu medzi periférnymi orgánmi a CNS.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku
Ecological and ethological research of invasive cockroach Ectobius vittiventris (Blattaria) in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Dôležitosť heterogenity reprodukčného biotopu pre reprodukčné investície a prežívanie
Importance of reproductive habitat heterogeneity in reproductive allocation and survival
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Neuropeptidy regulujúce inerváciu pohlavných orgánov a sexuálne správanie bodaviek tsetse
Neuropeptides regulating innervation of the genital organs and sexual behavior of tsetse flies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd
The influence of landscape and regulations on the freshwater benthic macroinvertebrates communities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Funkcia neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa
The role of neuropeptides and receptors in regulation of pathogen transfer from ticks to their hosts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Anotácia: Kliešte sú veľmi významnými prenášačmi nebezpečných patogénov, ale napriek tomu nie sú známe regulačné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úspešného prenosu týchto patogénov z kliešťa do krvného obehu hostiteľa. Taktiež nie sú známe fyziologické pochody regulujúce funkcie slinných žliaz, čreva a gonádpočas životného cyklu kliešťov. Naše publikované a predbežné výsledky naznačujú, že niekoľko špecifických peptidergných neurónov inervuje tieto orgány, ktoré sú najdôležitejšími rezervoármi patogénov. Z doterajšíchnepublikovaných pokusov vyplýva, že uvedené neuróny regulujú aktivitu týchto orgánov a pravdepodobne aj prenos patogénov počas cicania kliešťov na hostiteľovi. V tomto projekte použijeme kombináciu imunohistochemických, molekulárnych, bioinformatických a fyziologických techník s cieľom identifikovať regulačné molekuly (neuropeptidy a ich receptory) a nervové dráhy, ktoré sú dôležité pre normálnu funkciu slinných žliaz, tráviaceho traktu a reprodukčných orgánov kliešťov Ixodes ricinus a I. scapularis. Pomocou metód RNAi a experimentami na overenie prenosu patogénov (Rickettsia helvetica a Borrelia burgdorferi) z uvedených orgánov kliešťov na laboratórne myši chceme objasniť úlohu vybraných neuropeptidov a ich receptorov v tomto procese. Predpokladané výsledky môžu slúžiť k lepšej ochrane proti prenosu patogénov a k vývoju účinných prostriedkov na potlačenie reprodukčnej schopnosti kliešťov ako nebezpečných ektoparazitov človeka a hospodárskych zvierat.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
tsetse SIT – Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.
Reduction of fecundity and trypanosomiasis control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Vplyv typu hniezda, hniezdneho prostredia a antimikrobiálnych látkových a behaviorálnych mechanizmov na bakteriálne spoločenstvá povrchu vajec vybraných druhov vtákov.
Influence of nest type, nesting habitat, antimicrobial substances and behavioral mechanisms on bacterial assemblages living on egg surface in selected bird species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
FLYFREEFARM – Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku
Pesticide-free control of the house fly and stable fly populations on livestock farms in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží
A 250 year history of human impacts on a landscape of the Banská Štiavnica mining territory: a palaeolimnological reconstruction using biotic and abiotic indicators from lake sediments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Krátkodobé a strednodobé výkyvy klimatických faktorov ako regulátor sukcesie taxocenóz bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v rôzne narušených horských lesných ekosystémoch
Short- and medium-termed fluctuations of climatic factors as regulator of succession of Carabid taxocoenoses (Coleoptera, Carabidae) in differently disturbed mountain forest ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Taxonómia, ekológia a chorológia arborikolných roztočov (Acari: Mesostigmata) žijúcich vo vzťahu s drevokazným hmyzom a hubami v podmienkach Slovenska.
Arboricolous mites (Acari: Mesostigmata) associated with wood-destroying insects and fungi in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Webový atlas neuroendokrinného systému hmyzu
Web atlas of neuroendocrine system in insect
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
BIOFARTIS – Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov
Biological significance and pharmacological features of proteins in tick saliva
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
Hmyz ako alternatívny zdroj bielkovín
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Identifikácia a expresia neuropeptidov v priadke morušovej (Bombyx mori)
Identification and expression of neuropeptides in the silkworm (Bombyx mori)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: Neuropeptidy zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii vývinu, rozmnožovania, správania a iných fyziologických procesov mnohobunkových živočíchov. V projekte identifikujeme nové gény pre neuropeptidy pomocou bioinformatických metód a potvrdíme ich expresiu v priadke morušovej (Bombyx mori) pomocou in situ hybridizácie (ISH). Analyzujeme expresiu doposiaľ známych génov pre neuropeptidy pomocou ISH,fluorescenčnej imunohistochémie a ektopickej expresie zeleného fluorescenčného proteínu. Zameriame sa nadetekciu neuropeptidov v centrálnej nervovej sústave, v periférnych neurónoch ako aj v endokrinných bunkách čreva a na zmeny v ich expresii počas vývinu priadky. Táto rozsiahla analýza prinesie vôbec prvé údaje obunkovej expresii niekoľkých génov ako aj prvé údaje o expresii 15 génov pre neuropeptidy hmyzu u motýľov. Naše výsledky budú publikované v monografii tzv. atlase peptidergných buniek priadky morušovej, ktorý bude východiskom pre funkčné štúdie viac ako 40 génov pre neuropeptidy hmyzu.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Interakcie medzi kliešťami prenášanými mikroorganizmami a mechanizmy ich prenosu.
Interactions between tick-borne microorganisms and mechanisms of their transmission
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Anotácia: Kliešte sú dôležitými prenášačmi patogénov spôsobujúcich ochorenia u zvierat a u ľudí. Väčšina ochoreníprenášaných kliešťami sa vyznačuje fenoménom prírodnej ohniskovosti. V posledných rokoch bol zaznamenanýzvýšený výskyt urbánnych/suburbánnych ohnísk, z ktorých sa môže infekcia šíriť do bezprostrednej blízkostičloveka. V prírodnom ohnisku sa v priebehu evolúcie vytvorili vzťahy medzi pôvodcami ochorenia a ichprenášačmi. Vzťahy kliešťami prenášaných patogénov sú študované na úrovni patogén – hostiteľ, patogén –vektor a vektor – hostiteľ. Interakcie medzi patogénom, kliešťom a hostiteľom znázorňuje trojuholník s tromirozhraniami: infekcia hostiteľa patogénom, infekcia kliešťa patogénom a cicanie kliešťa na hostiteľovi.Vsúčasnosti sa záujem sústreďuje na vzťahy medzi vektormi, a ich hostiteľmi, ako aj medzi samotnýmimikroorganizmami v zmiešaných infekciách, ktoré zohrávajú významnú úlohu v kolobehu patogénov v prírode.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Šváby (Blattaria) z čeľade Nocticolidae – revízia, výskyt, rozšírenie, ekologické nároky
Cockroaches (Blattaria) from the family Nocticolidae – revision, occurence, distribution and ecological requirements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Anotácia: Šváby z čeľade Nocticolidae sú veľmi silne špecializované na život v jaskyniach, prípadne v termitiskách. Z ich skrytého spôsobu života v obmedzených temných priestoroch vyplývajú viaceré telesné prispôsobenia príslušníkov čeľade – strata pigmentu, čiastočná alebo úplná strata očí, malý vzrast, predĺženie príveskov (tykadiel a končatín), extrémny vývin pohlavnej tergálnej žľazy u samčekov. Keďže sa jedná o švábov žijúcich hlavne v jaskyniach trópov a subtrópov bola im venovaná malá pozornosť. Biospeleológia tropických oblastí sa rozvíja iba v posledných rokoch. Získaný materiál je uložený vo viacerých múzeách. Jeho vedecké spracovanie prinesie nové originálne poznatky o morfologických a anatomických adaptáciách zástupcov čeľade Nocticolidae a o ich rozšírení vo svete. Tiež budú vypracované opisy nových taxónov, determinačné kľúče na spoľahlivú identifikáciu oboch pohlaví, revízia a redeskripcia nejasných druhov a ekologické zhodnotenie študovanej skupiny.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Vplyv experimentálnych manipulácii jedincov hematofágneho ektoparazita Carnus hemapterus a saprofágnych/nektofágnych lariev dvojkrídlovcov na imunologické a kondičné parametre mláďat včelárika zlatého (Merops apiaster)
Influence of experimental manipulations of abundance of the haematophagous ectoparasite Carnus hemapterus and of saprophagous/necrophagous diptersn larvae on immunological and conditional parameters of European bee-eaters chicks (Merops apiaster)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištofík Ján, CSc.
Anotácia: Riešitelia projektu budú študovať reakcie vrodeného a adaptívneho imunitného systému mláďat včelárika zlatého (Merops apiaster) na experimentálne navodené zmeny početnosti hematofágneho ektoparazita Carnus hemapterus a saprofágnych/nekrofágnych lariev dvojkrídlovcov. Tieto článkonožce sa početne vyskytujú v hniezdnych dutinách a na mláďatách včelárika zlatého na konci aj vyše metra dlhých chodieb obvykle vyhĺbených v hlinito-piesčitých stenách. Ich pôsobenie na vývoj mláďat včelárika zlatého nie je doteraz preskúmané. V hniezdach včelárika zlatého sa experimentálne zvýši a zníži početnosť jedincov C. hemapterus, v iných saprofágnych/nekrofágnych lariev dvojkrídlovcov. U časti mláďat bude aplikovaný do patágia fytohemaglutinín a do peritonea ovčie erytrocyty. Bude sa študovať imunitná odpoveď – veľkosť opuchu a tvorba imunoglobulínov, ako aj kondícia, sedimentácia, hematokrit mláďat v rôznych vekových štádiách, aby sa zistili rozdiely v reakciách na experimenty aj v závislosti od ich veku.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Antibakteriálne a imunomodulačné vlastnosti včelieho peptidu defenzínu-1 v procese hojenia chronických rán
Antibacterial and immunomodulaotry properties of bee defensin-1 in chronic wound healing process
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
Evolučný význam predácie na životné stratégie rýb
Evolutionary importance of predation rate on life history adaptations of fishes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
Funkcia H-orgánu a katecholamínov pri správaní a vývine hmyzu.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Anotácia: V priebehu posledných 10 rokov sme identifikovali receptory pre ekdyziotropné hormóny (ETHR-A, ETHR-B) a opísali ich expresiu v sieti špecifických peptidergných neurónov centrálneho nervového systému (CNS) hmyzu. Interakcie medzi ETH z endokrinných Inka buniek a jeho receptormi v CNS vedie k aktivácii tohto zložitéhopeptidergného systému, ktorý je nevyhnutný pri regulácii zvliekania a ďalších fyziologických pochodov dôležitých pre normálny vývin hmyzu. U priadky morušovej (Bombyx mori) sme v súčasnej dobe zistili silnú expresiu ETHR-A v H-orgáne, ktorý je pripojený na CNS, ale jeho funkcia nie je známa. V extraktoch tohto orgánu sme zistili dopamín a noradrenalín. Predpokladáme, že ETH aktivuje tento špecifický amínergný systém, ktorý sa priamo podieľa na regulácii zvliekania, alebo určitých fyziologických pochodov súvisiacich s týmto správaním. V tomto projekte sa pokúsime pomocou molekulárnych a fyziologických techník zistiť úlohu katecholamínov z H-orgánu pri regulácii správania a vývinu B. mori.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
SLOVMEMED – Klinické testovanie slovenského medovicového medu
Clinical testing of slovak honeydew honey
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Kompetícia spermií a sexuálny kanibalizmus u modlivky zelenej (Mantis religiosa)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Prokop Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Malé vysokohorské jazerá – citlivé indikátory environmentálnych zmien: bentické bezstavovce a faktory ovplyvňujúce rôzne úrovne ich diverzity
Alpine ponds – sensitive indicators of environmental changes: macroinvertebrates and determinants of their multilevel diversity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na multidisciplinárnu analýzu bentických bezstavovcov vysokohorských malých plytkých jazier v oblasti Tatier. Pre dosiahnutie cieľov sa predpokladá výskum 60 pliesok, ktoré sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou (sub)alpínskych ekosystémov a môžu, z hľadiska efektívnej ochrany prírody, slúžiť ako systémy včasného varovania a biotopy vhodné pre dlhodobý monitoring. V projekte sa využijú viaceré metódy a prístupy získavania a analýzy dát, ktorých kombinácia zabezpečí v danej oblasti jedinečné poznatky. Očakávané výstupy poskytnú precízny obraz o štruktúre spoločenstiev bentických bezstavovcov týchto zraniteľných a na zmeny prostredia citlivých biotopov, umožnia identifikáciu vplyvu viacerých environmentálnych gradientov a predikciu zmien v zoocenózach v závislosti na zmenách v prostredí. Genetická štruktúra populácií modelových druhov umožní identifikovať centrá diverzity, hlavné faktory ovplyvňujúce variabilitu a naznačí smery šírenia druhov v prípade očakávaných zmien v prostredí.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Ostrovná biogeografia izolovaných vodných plôch
Island biogeography of the isolated water bodies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illyová Marta, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na porovnanie druhovej diverzity rôznych typov izolovaných biotopov v nížinných oblastiach Slovenska. Umelo vyhĺbené jamy, uprostred krajiny, sú jedinečné ekosystémy, nakoľko poskytujú cennú príležitosť sledovať kolonizáciu nového biotopu v čase, postupnú sukcesiu smerujúcu až ku klimaxu, a následné postupné vymiznutie druhov. Na vyhodnotenie druhovej diverzity izolovaných vodných plôch môžeme požiť prístupy ostrovnej ekológie a to konkrétne pri štúdiu fauny planktonických kôrovcov a malakofauny. Na výskum vyberieme viacero izolovaných vodných biotopov, rôznej veľkosti, veku a stupňa izolácie v krajine. Ako referenčné lokality budú slúžiť relatívne staré materiálové jamy situované mimo inundácie, ktoré vznikli v minulosti pri ťažbe materiálu na stavbu hrádzí.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)
Taxonomy and phylogeny of genera Roraima Kodada & Jäch and Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Anotácia: Projekt rieši taxonómiu a fylogenézu rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera, Elmidae). Roraima je zatiaľ známa len zo stolových hôr Venezuely, druhy rodu Neblinagena žijú v nižšie ležiacich tokoch Venezuely. Hlavnými cieľmi sú: (1) vyriešenie druhovej klasifikácie spojené s formálnou deskripciou a pomenovaním druhov, preskúmanie morfologickej a genetickej variability s možným redefinovaním taxonomického konceptu rodu Roraima, (2) identifikácia neznámych larválnych štádií na základe analýzy molekulárnych markerov medzi larvami a imágami a deskripcia lariev jednotlivých druhov s použitím morfologických znakov, (3) analýza a interpretácia fylogenézy rodu Roraima, možných scenárov šírenia a speciácie druhov z izolovaných stolových hôr a testovanie hypotéz evolúcie bioty stolových hôr na základe molekulárnych dát, (4) analýza fylogenetického postavenia rodov Roraima a Neblinagena v rámci podčeľade Larainae na báze kombinácie molekulárnych dát viacerých fragmentov DNA a morfologických znakov.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.6.2013 – 31.12.2015
Vplyv dlhodobých zmien na riečne kontinuum (diskontinuum) veľkých slovenských riek
The Influence of long-termed changes on the river continuum (discontinuum) of large Slovakian rivers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.10.2015 – 31.12.2015
TRANSNEURO – Využitie trensgénnych postupov pri funkčnej analýze neuropeptidov a ich receptorov regulujúcich správanie a vývin hmyzu
Utilization of transgenic approaches for functional analysis of neuropeptides and their receptors regulating behavior and development in insects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: V projekte využijeme kombináciu metód molekulárnej biológie, transgénne postupy a fyziologické pokusy pre objasnenie mechanizmov účinku neuropeptidov a ich receptorov dôležitých pre vývin a správanie modelového druhu hmyzu (Bombyx mori). Zameriame sa predovšetkým na identifikáciu zložitých neuroendokrinných interakcií medzi ekdyziotropnými hormónmi (ETH) a ich cieľovými neurónmi v centrálnom nervovom systéme (CNS) a endokrinných orgánoch, ktoré produkujú ETH receptory (ETHR). Techniky imunohistochémie a in situ hybridizácie použijeme na identifikáciu cieľových buniek produkujúcich ETHR. Molekulárne metódy využijeme na identifikáciu génov kódujúce neuropeptidy, ktoré sú exprimované v ETHR neurónoch a endokrinných bunkách. Bakulovírusový expresný systém použijeme na identifikáciu promótorov vybraných génov pre neuropeptidy, ktoré využijeme na cielenú expresiu molekulárnych markerov v ETHR bunkách. Transgénne línie produkujúce molekulárne markery v cieľových ETHR neurónoch a orgánoch použijeme na funkčnú analýzu v behaviorálnych pokusoch in vivo a na Ca2+ imaging a elektrofyziológiu in vitro. Predpokladané výsledky sú dôležité pre pochopenie molekulových mechanizmov správania a vývinu, ktoré vyžadujú zložitú neuroendokrinnú reguláciu medzi periférnymi orgánmi a CNS.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Stanovenie biologickej hodnoty odvodňovacích kanálov
Assessment of biological value of drainage ditches
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum ekologickej, resp. biologickej a ekosozologickej hodnoty a integrity systému odvodňovacích kanálov v poľnohospodárskej krajine. Človekom vytvorené kanály sú v tomto intenzívne využívanom a disturbovanom území významným, často aj jediným refúgiom pôvodnej fauny a flóry. Pre výskum zvolíme ako modelové biotopy kanály rôzneho veku, fyziognómie, hydrologického režimu a rôznych štádií sukcesného vývoja, ktoré budú porovnávané s prirodzenými eferenčnými biotopmi. Ako modelové skupiny živočíchov sme vybrali ryby a mäkkýše kvôli ich vysokej výpovednej hodnote a odlišným funkciám v trofických vzťahoch. Hlavným výstupom projektu bude biologické, resp. ekologické hodnotenie a biologická a sozologická kategorizácia systému kanálov v sledovanom území, ktorá bude slúžiť ako podklad pre ich ochranu a ekosozologický manažment.
Doba trvania: 1.1.2014 – 30.12.2015
Manažment a ochrana dunajských jeseterov
Danube sturgeons management and protection
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2015
Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení
Research and development of new bioterapeutic methods and its application in some illnesses treatment
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.6.2010 – 30.6.2015
Podpora MVTS – Zlepšenie SIT pre bodavky tsetse cez výskum ich symbiontov a patogénov
Improving SIT for tsetse flies through research on their symbionts and pathogens
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu MVTS je zapojenie rôznych medzinárodných vedeckých tímov do riešenia problematiky objasnenia príčiny kolapsu kolónií bodaviek tsetse vo veľkých masových chovných zariadeniach využívaných na SIT (metóda sterilného hmyzu). Vyvinutie účinného akčného plánu na riešenie problému s pochopením biologických zákonitostí symptómov súvisiacich s vyvolaním kolapsu kolónií. Objasnenie korelácie a prítomnosti vírusov, symptómov chorôb a prítomnosti bakteriálnych symbiontov (Wigglesworthia, Sodalis a Wolbachia) a plodnosťou bodaviek. ÚZ SAV v roku 2011 zabezpečila aj vedecké úlohy zamerané na zlepšenie chovných vlastností kolónií bodaviek tsetse, zlepšenie letových vlastností sterilných samcov bodaviek tsetse Glossina pallidipes chovaných v uzavretých laboratórnych podmienkach, ktoré sú vypúšťané do voľnej prírody a konkurujú divým samcom. Zároveň sa robil výskum zameraný na objasnenie vplyvu rôznych antibiotík a extraktov kvasníc na črevné bakteriálne symbionty a ich vplyv na celkovú plodnosť bodaviek tsetse
Doba trvania: 8.2.2015 – 8.2.2015
Analýza výskytu a prenosu vybraných intracelulárnych patogénov u zvierat a ľudí a komplexné riešenie ich diagnostiky
Analysis of the occurence and transmition of selected intracellular pathogens in animals and humans and complex solution of their diagnostics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum a jej význam v epizootológii anaplazmózy voľne žijúcich a hospodárskych zvierat.
Genetic variability of Anaplasma phagocytophilum and its impact in the epizootiology of anaplasmosis of wild animals and livestock
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Anotácia: Projekt skúma vnútrodruhovú variabilitu Anaplasma phagocytophilum (Ap) na Slovensku. Molekulárnymimetódami a analýzou sekvencií špecifických úsekov DNA zisťuje prítomnosť geneticky odlišných variant Ap vkliešťoch, hostiteľoch kliešťov, u hospodárskych zvierat a ich cirkuláciu v prírodných ohniskách. Hodnotíasociáciu zistených genotypov s rezervoárovými hostiteľmi a vektormi. Výsledkom projektu bude objasneniegenetickej rôznorodosti a cirkulácie tohto závažného patogéna nielen na Slovensku, ale aj v celoeurópskommeradle. Projekt má povahu základného výskumu s principiálne novými očakávanými výsledkami a výstupmi preveterinárnu prax.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Identifikácia nových antikoagulantov v slinných žľazách kliešťov (Acari: Ixodidae)
Identification of novel anticoagulants in salivary glands of ticks (Acari: Ixodidae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Slovák Mirko, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Nové postupy pri transformácii hmyzu
Novel approaches in insect transformation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Nové trendy digitálnej morfometrie v taxonómii a semiautomatickej identifikácii ekonomicky významných fytofágnych Thysanoptera
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Prokop Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách: multidsciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
The Post-Glacial environmental history of the Tatra Mountains (Slovakia): a multidisciplinary palaeolimnological study of a sub-alpine lake
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Rozdiely reprodukčných a behaviorálnych parametrov trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) hniezdiaceho v dvoch rozdielnych typoch vegetácie v pálke (Typha sp.) a trsti obyčajnej (Phragmites australis).
Differences in reproduction and behavioral parameters in reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) nesting in two different microhabitats in cat tail (Typha sp.) and reed (Phragmites australis)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Anotácia: Projekt zahŕňa terénny experimentálny, molekulárno-biologický prístup a akustické analýzy štúdia rozdielovrôznych behaviorálnych a reprodukčných parametrov modelového druhu vtáka trsteniarika bahenného(Acrocephalus scirpaceus) hniezdiaceho v dvoch odlišných typoch mikrohabitatov v pálke (Typha sp.) a trstiobyčajnej (Phragmites australis) na tej istej lokalite. Experimentálne aj v prirodzených podmienkach sa budezisťovať možná rozdielna miera predácie hniezd A. scirpaceus v dvoch typoch porastov a prípadná korelácia sdenzitou hniezd iných druhov spevavcov rodu Acrocephalus, Emberiza, Panurus. V pálkových a trsťovýchporastoch sa experimentálne budú overovať potenciálne rozdiely výstražných volaní na rôzne typy predátorov vrôznej vzdialenosti od hniezd. Bude sa zisťovať, či existuje rozdiel morfologických a kondičných parametrovdospelých jedincov a mláďat trsteniarika bahenného a za pomoci molekulárnej analýzy DNA aj rozdiel frekvenciemimopartnerských mláďat z hniezd v porastoch pálky a trsti.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Vplyv krajiny na ekosystémy tečúcich vôd
The landscape influence on the running water ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je zistiť súčasný stav interakcií využitia krajiny a vodnej, resp. príbrežnej bioty v horských apodhorských tokoch Slovenska. Ako modelové objekty výskumu budú pôvodné biotopy horských bystrín,pretekajúce cez územie Tatranského národného parku, ako aj biotopy postihnuté veternou kalamitou. Ďalšímtypom budú podhorské potoky pretekajúce rôznymi typmi lesov a čiastočne odlesnenou krajinou. Širokéspektrum vodných organizmov (fytobentos, mikrozoobentos, meiobentos, makrozoobentosu) a vybrané skupinypríbrežnej flóry (makrofyty, dreviny) a fauny (chrobáky, vtáky), ekologických metrík a ich reakcie na abiotickéfaktory, umožnia komplexný pohľad na zmeny vodných ekosystémov. Tieto zmeny možno považovať zadôsledok gradientu využitia krajiny a odlesnenia. Výstupom projektu bude zhodnotenie trendov vo formovanísledovaných spoločenstiev v časopriestore riečnych sietí. Získané výsledky budú cenným podkladom pre ďalšiesledovania tejto aktuálnej problematiky.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Výskum symbiontov bodaviek tsetse a ich účinok na na masovo chované kolónie
Investigation of tsetse fly symbionts and their infect on mass reared colonies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Biodiverzita riečnych koridorov tropických pralesov: súčasný stav, vplyv antropogénnej činnosti a perspektíva obnovy
Biodiversity of river corridors in tropical forests: present state, human impacts and restoration perspectives
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Štruktúra ohnísk – Štruktúra ohnísk a vynárajúce sa choroby s dôrazom na úlohu drobných cicavcov v prírodných ohniskách urbánneho typu krajiny
Structure of foci and emerging diseases with emphasis on role of rodents in urban type of natural foci of diseases
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na získanie principiálne nových a prehĺbenie doterajších poznatkov v oblasti štruktúry ohnísk a vynárajúcich sa ochorení v podmienkach globálnych zmien. Dôraz je kladený na hostiteľsko – parazitické vzťahy, úlohu hlodavcov v mestských prírodných ohniskách ako hostiteľov a rezervoárov patogénov významných vírusových, bakteriálnych a protozoárnych zoonóz. Významnou súčasťou projektu bude zistenie fauny kliešťov v sídelných aglomeráciach (Košice, Bratislava) a rekreačných oblastiach, ktoré predstavujú vysoké riziká nákazy ľudí a domácich zvierat. Skúma premorenie rezervoárov a kliešťov pôvodcami vybraných zoonóz a analyzuje trofické vzťahy. Koncentruje sa na výskum ekológie, epidemiológie, genetiky a patogenity pôvodcov významných prírodne ohniskových nákaz. Analyzuje štrukturálne zmeny v spoločenstvách drobných cicavcov v nížinných oblastiach a sídelných aglomeráciach Slovenska. Študuje vzťahy patogén – prenášač – rezervoár na úrovni populácií. Využíva špičkové metódy detekcie patogénov, špecifických protilátok v hostiteľoch pre rýchlu a presnu diagnostiku nimi vyvolaných ochorení na báze molekulárno – genetických a imunochemických metód. Analyzuje vplyv socio-ekonomických a klimatických faktorov na výskyt a šírenie kliešťami a hlodavcami prenášaných zoonóz. Navrhuje riešenie kontroly a prevencie vypracovaním rizikových máp. Integruje vedecko – výskumný, materiálno – technický a pedagogický potenciál štyroch špičkovýcgh vedeckých pracovísk SAV.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Dlhodobo udržateľné využitie biodiverzity Kenskej republiky cez bioprospekting a transfer modelovej biotechnológie
Sustainable utilization of biodiversity of Kenya by bioprospecting and transfer of model biotechnology
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2014
Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska
Development of ecological methods for control of populations of selected forest pests in vulnerable alpine regions of Slovakia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.8.2010 – 31.7.2014
Aké mechanizmy sa podieľajú pri motivácii rýb k využívaniu príbrežných habitatov na nížinných riekach?
What are the driving forces for the use of inshore riverine habitats by fish species?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Anotácia: Predkladaný projekt sa venuje fenoménu dennej dynamiky rýb medzi príbrežnými habitatmi a habitatmi voľnej vody nížinných tokov. Na modelovom území šiestich riek na Slovensku budeme testovať tri hypotézy, či preferencia príbrežných habitatov je závislá na environmentálnych gradientoch, potravnej aktivite aleboprítomnosti predátorov. Zmeny environmentálnych premenných, ktoré sú dôležité v energetickej bilancii rýb, ako aj potravná aktivita rýb, aktivita potravných zložiek a prítomnosť predátorov majú dôležitú úlohu pri vysvetlenídenných a nočných rozdielov v spoločenstve rýb. Potravná aktivita bude sledovaná porovnaním zastúpenia potravných zložiek v tráviacom trakte s potravnou ponukou (zooplanktón, driftujúce organizmy, makrozoobetos) v danej dennej alebo nočnej dobe. K eliminácii vplyvu parazitov na správanie rýb budeme sledovať aj intenzituinfekcie na náhodnej reprezentatívnej vzorke jedincov. Vedľajším efektom projektu budú odporúčania k monitoringu spoločenstiev rýb na nížinných tokoch.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Harmonizácia kvalitataívnych a kvantitatívnych metód monitoringu spoločenstva veľkých riek
Harmonisation of methods for the monitoring of qualitative and quantitative composition of fish stock of large rivers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
Ostrovy vegetácie ako zdroje biodiverzity vo veľkomeste
Green spaces as sources of a biodiversity in a large city
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Spoločenstvá lienkovitých v podmienkach zmien klímy a introdukcia nového druhu Harmonia axyridis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Selyemová Diana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
Taxonómia, ekológia a chorológia ektoparazitických roztocov (Acari, Mesostigmata: Dermanyssoidea) vtákov (Aves) v podmienkach Slovenska.
Dermanyssoid mites (Acari, Mesostigmata) associated with birds and their nests (Aves) in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Úloha medu v procese eradikácie bakteriálnych patogénov chronických rán
The role of honey in the eradication process of bacterial pathogens of chronic wounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Anotácia: Med ako prírodný produkt s antimikrobiálnymi vlastnosťami má potenciál väčšieho využitia pri hojení chronických rán, čo potvrdzujú aj viaceré klinické štúdie. Takmer všetky pretrvávajúce infekcie sú charakterizované tvorbou tzv. bakteriálnych biofilmov, ktoré sa vyznačujú výraznou rezistenciou na bežne používane antibiotiká. Cieľom projektu je skúmať proces medom indukovanej eliminácie bakteriálneho biofilmu kožných patogénov v podmienkach in vitro, pričom dôraz bude kladený najmä na multi-rezistentné klinické izoláty z chronických rán. Vštúdii sa porovná účinnosť niekoľkých slovenských druhov medu s tzv. medicínskym medom. Využitímseparačných analytických metód sa budú identifikovať látky prítomne v mede podieľajúce sa na dezintegrácii extracelulárneho matrixu a tým disrupcii bakteriálneho biofilmu. Počas štúdie sa overí naša hypotéza, či med,ktorý je schopný aktivovať keratinocyty, je tiež schopný indukcie expressie antimikrobiálnych pepidov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Zákonnitosti formovania spoločenstiev vybraných skupín bezstavovcov v horských ekosystémoch v podmienkach meniacej sa klímy a antropogénnych zásahov
Forming of taxocoenoses of selected groups of evertebrates in mountain ecosystems influenced by natural catastrophes, climatical changes and anthropogenic intervences
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2013
Populačná ekológia svišťa vrchovského tatranského M. marmota latirostris
Population ecology of the alpine marmot M. marmota latirostris
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.12.2013
Vývoj a aplikácia inovatívneho diagnostického postupu pre molekulárnu identifikáciu živočíchov
Development and application of the innovative diagnostic approach for the molecular identification of animals
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.11.2010 – 31.10.2013
Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom
Development of methods for detection of tick-borne pathogens and vaccine strategies directed toward tick control
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.11.2010 – 31.10.2013
Centrum excelentnosti pre Glykomiku
Centre of excelence for Glycomics
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu je:Skvalitnenie infraštruktúry pri štúdii bioaktívnych látok s dopadom do klinickej medicínyBudovanie technicko-metodickej základne pracoviska pre centrum glykomiky a genetickej analýzy, proteínovej chémie, chemoenzymatickej syntézy a analýzy sacharidov.Dobudovanie laboratória v rámci centra excelentnosti na izoláciu, identifikáciu a klinické využitie antibakteriálnych peptidov a proteínov produkovaných v rôznych orgánoh hmyzu.
Doba trvania: 1.3.2010 – 31.3.2013
Diverzita a fylogeografia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) Slovenska
The diversity and phylogeography of Elmidae and Dryopidae (Insecta: Cleoptera) of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Vertikálne rozšírenie kliešťov Ixodes ricinus a Borrelia burgdorferi sensu lato v podmienkach globálnych klimatických zmien
Altitudinal distribution of Ixodes ricinus ticks and Borrelia burgdorferi sensu lato in conditions of global climate changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Veterinárno-ektoparazitárne riziká a ekológia článkonožcov v lesných ekosystémoch
Veterinary-ectoparasitary risks and ecology of arthropods in forest ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Význam matrix habitatu v renaturácii lesa
The importance of matrix habitat in forest restoration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalúz Stanislav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Vzťah medzi kvalitou samca a investíciami samíc do vajec pri trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus)
Relationship between male quality and maternal investment to eggs in reed warbler (Acrocephalus scirpaceus)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištofík Ján, CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Podpora MVTS – Chov kolónie Glossina palpalis gambiensis do počtu 50 000 samíc
Maintenance of a colony of up to 50 000 G.p. gambiensis female flies
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu je:- zabezpečenie chovu kolónie bodaviek tsetse druh Glossina palpalis gambiensis v počte do 50 000 samíc- zabezpečenie odberu dostatočného množstva hovädzej krvi z bytúnka Svaman na Myjave na kŕmenie kolónie bodaviek a zároveň zabezpečenie dekontaminácie krvi ožiarením gama lúčmi.- zabezpečenie vybudovania novej kolónie bodaviek G.p.gambiensis v novom centre v Bobo di Lauso v Burkina Faso- zabezpečenie SIT projektu v Senegale sterilnými samcami ožiarenými 10Gy.- spolupráca s entomológmi z FAO/IAEA pri výmene informácií na zlepšenie chovných a transportných podmienok kukiel a dospelých samcov bodaviek tsetse
Doba trvania: 10.8.2011 – 10.11.2012
Podpora MVTS z prostriedkov SAV- Zdokonalenie SIT pre bodavky tsetse cez výskum ich symbiontov a patogénov
Improving SIT for tsetse flies through research on their symbionts and pathogens
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu MVTS je zapojenie rôznych medzinárodných vedeckých tímov do riešenia problematiky objasnenia príčiny kolapsu kolónií bodaviek tsetse vo veľkých masových chovných zariadeniach využívaných na SIT (metóda sterilného hmyzu). Vyvinutie účinného akčného plánu na riešenie problému s pochopením biologických zákonitostí symptómov súvisiacich s vyvolaním kolapsu kolónií. Objasnenie korelácie a prítomnosti vírusov, symptómov chorôb a prítomnosti bakteriálnych symbiontov (Wigglesworthia, Sodalis a Wolbachia) a plodnosťou bodaviek.
Doba trvania: 15.2.2008 – 29.6.2012
Podpora MVTS – Overovanie a zdokonaľovanie nových techník pre veľkochovy bodaviek Glossina palpalis gambiensis a pre diaľkovú dopravu lietavého materiálu na podporu tsetse SIT v oblasti západnej Afriky
Validation and refinement of new techniques for large scale rearing and for long-distance transport of fly material in support of tsetse mass rearing centres in West Afrika
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Anotácia: Základným cieľom projektu je:- vybudovanie záložnej kolónie bodaviek tsetse druh Glossina palpalis gambiensis na zabezpečenie veľkých množstiev sterilných samcov, ktoré sa budú postupne vypúšťať v oblastiach výskytu spavej choroby u ľudí a nagany u dobytka. Konkrétne sa jedná o vybrané lokality v západnej Afrike.- ďalším cieľom projektu je výskum bezpečného transportu kukiel a sterilných samcov, vytvorenie bezpečných podmienok na dlhodobý transport do západnej Afriky- vytvorenie štandardizovaného monitorovania transportných podmienok počas diaľkového transportu bodaviek tsetse- spolupráca s entomológmi z FAO/IAEA pri výmene informácií na zlepšenie chovných a transportných podmienok kukiel a dospelých samcov bodaviek tsetse
Doba trvania: 27.4.2011 – 27.4.2012
Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj biofarmák
Creation of biotherapeutic facility and development of technology for research and production of biofarmaceutics
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.11.2009 – 28.2.2012
Ekológia hlodavc – Ekológia a epidemiologický význam hlodavcov významne meniacich areál na Slovensku.
Ecology and epidemiological importance of rodents with important changes of their distribution on the territory of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Anotácia: Výskum nadväzuje na projekty riešiteľského kolektívu (VEGA, VTS, APVV), je zameraný na výrazné prehĺbenie poznatkov ekológie a epizootologického významu dvoch druhov hlodavcov (Rodentia; Apodemus agrarius, Mus spicilegus), ktorých areál rozšírenia na Slovensku sa výrazne mení. Významnosť navrhovaného projektu spočívav komplexnosti riešených úloh, pričom je študovaná ekológia hlodavcov (rezervoárov), spoločenstvá ektoparazitov (kliešte, roztoče, blchy, vši – potenciálnych vektorov pôvodcov ochorení), patogénov, resp. endoparazitov (borélie, babézie, trypanozómy, kokcídie, pásomnice, nematódy). Unikátne na riešenom projekte (okrem komplexnosti výskumu), že sú porovnávané populácie hostiteľov, spoločenstvá parazitov a patogénov v územiach, kde prebieha prvá línia ich šírenia, teda prvý kontakt s ostatnými druhmi hlodavcov s oblasťami na Slovensku, kde sú uvedené populácie registrované niekoľko desaťročí. Projekt má povahu základného výskumu s očakávanými výstupmi pre humánnu a veterinárnu prax.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Ekológia parazit – Evolučná ekológia parazitov cicavcov
Evolutionary ecology of mammal ectoparasites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Anotácia: Navrhovaný projekt je logickým vyústením dlhoročnej neformálnej spolupráce kolektívu, ktorej výsledkom je doteraz 12 spoločných vedeckých článkov v zahraničných časopisoch s vysokým impakt faktorom. Je zameraný na komplexné hodnotenie parametrov parazitácie, detailné pochopenie vzťahov hostiteľ – parazit s dôrazom na multiparazitické interakcie, využitie štatistických metód a modelov. Rozsiahla databáza z dlhoročných terénnych výskumov poskytuje dáta na zovšeobecnenie poznatkov vzájomných vzťahov hlodavcov a spoločenstiev ich ektoparazitov.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Formovanie vodnej a príbrežnej bioty v horských ekosystémoch v podmienkach klimatických zmien a ich katastrofických prejavov
Forming of aquatic and riparian biota in alpine ecosystems in conditions of climatic changes and their catastrophic manifestations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Komplexná dynamika geomorfologického systému rieky
Complex dynamics of geomorphological river system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pastuchová Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Molekulárne mechanizmy vylučovania peptidových hormónov z endokrinných Inka buniek
Molecular mechanisms of peptide hormone secretion from endocrine Inka cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Predsvadobné kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis)
Nuptial feeding and immunocompetence in nursery web spiders Pisaura mirabilis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Prokop Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Taxonómia a fylogenéza rodu Jolyelmis Spangler & Faitoute zo Stolových hôr vo Venezuele (Insecta: Coleoptera: Elmidae)
Taxonomy and phylogeny of the genus Jolyelmis Spangler & Faitoute from tepuis in Venezuela (Insecta: Coleoptera: Elmidae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Úloha kliešťov v šírení gamaherpesvírusov v prírode
Role of ticks in the circulation of gamaherpesviruses in nature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Slovák Mirko, CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na postihnutých územiach Kene
Extension of KARI-TRC tse-tse mass rearing facility producing sterile males for tse-tse eradication programs in Kenya
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Využitie archívnych prameňov pri rekonštrukcii vývoja korýt a prírodného prostredia riečnych nív
Using of archive sources within palaeoreconstruction of channels and their environment evolution in river alluvia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Zmeny štruktúry bentických spoločenstiev tatranských jazier: odpoveď na jediný alebo viacnásobný teplotný gradient?
Changes in structure of benthic communities in the Tatra Mountain lakes: response to single or multiple temperature gradients?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácií lykožrúta smrekového
The development of new products for control of bark beetle Ips typographus
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.8.2009 – 1.8.2011
Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu
Center of excellence for protection and use of lanscape and biodiversity
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 19.6.2009 – 18.6.2011
Faktory ovplyvňujúce intenzitu parazitácie mláďat včelárika zlatého (Merops apiaster) druhom Carnus hemapterus (Diptera)
Factors influencing parasitization of bee-eater (Merops apiaster) chicks by Carnus hemapterus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine
Evaluation of water bodies and optimalisation of water management action in landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Matematické modelovanie epigeických pavúkov (Araneae) zaplavovaných oblastí na úrovni spoločenstva
Mathematical modelling of the epigeic spiders (Araneae) of flooded areas at the community level
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium biologicky aktívnych látok u rýb a výber vhodných druhov použiteľných na ichtyoterapiu lupienky
The study of fishes which can be used for treatment of psoriasis and biologically active compounds present in their secretions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Taxonómia, ekológia a chorológia ektoparazitických roztočov (Acari, Mesostigmata: Dermanyssoidea) drobných cicavcov (Micromammalia) v podmienkach Slovenska
Dermanyssoid mites (Acari, Mesostigmata) associated with small mammals (Micromammalia) in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti toku na diverzitu rýb?
Areas with higher species diversity: what is the influence of stream habitat heterogenity on ichthyofauna diversity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Vplyv geologických udalostí a geomorfologických procesov obdobia neogénu a kvartéru na distribúciu a diverzifikáciu ichtyofauny Slovenska
Impact of Neogene and Quaternary geological events on distribution and diversification of ichthyofauna in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Šedivá Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Vplyv heterogenity habitatov na diverzitu ichtyofauny
Effect of habitats heterogeneity on ichthyofauna diversity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Zamedzenie procesu eutrofizácie vo vodných nádržiach použitím kompozitného sorbentu
Limitation of eutrophication process in water basin using composite sorbent
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illyová Marta, PhD.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Multidisciplinárne vyhodnotenie funkcie a významu umelých vodných nádrží a ich ekologický manažment
Multidisciplinary evaluation of the function and importance of the small ponds and its ecological management
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Web stránka projektu: http://www.zoo.sav.sk/index.php?cl=projects_item&iid=52&tname=more
Doba trvania: 1.12.2008 – 31.10.2010
Podpora MVTS – Posilnenie vektorovej refraktérnosti na trypanozómovú infekciu
Enhancing Vector Refractoriness to Trypanosome Infection
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je výskum úlohy neuropeptidov bodaviek tsetse pri kontrole vývinu, reprodukcie, metabolizmu, ako i správania a regulácie mnohých ďalších fyziologických procesov. Vzhľadom k ich významu sa však málo vie o ich výskyte, expresii a funkcii vo vektoroch patogénov ako sú bodavky tsetse. V našej štúdii preto plánujeme využiť imunohistochemické metódy na dôkaz expresie regulačných peptidov v neuroendokrinných orgánoch a budeme sa snažiť popísať inerváciu reprodukčného traktu dôležitého z hľadiska kontroly populácie. Dosiahnuté výsledky otvárajú perspektívne nové stratégie pre riadenie reprodukčného správania a vyhľadávania hostiteľov u poľnohospodárskych škodcov a vektorov ľudských ochorení.
Doba trvania: 8.2.2010 – 8.2.2010
Druhová kompetencia vektorov v cirkulácii klieštami prenášaných mikroorganizmov
Vector competence of species in circulation of tick-borne micro-organisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Ekológia a epidemiologický význam drobných cicavcov v podmienkach globálnych a spoločenských zmien v strednej Európe
Ecology and epidemiological importance of small mammals under the conditions of global and social changes in the Central Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
Oulimnius – Revízia rodu Oulimnius Gozis, 1886 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) – systematika, morfológia, fylogenéza a geografické rozšírenie
Review of the genus Oulimnius Gozis, 1886 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) – systematics, morphology, phylogeny and geographical distribution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
Rozšírenie, zákonitosti formovania a typizácia spoločenstiev bystruškovitých, drobčíkovitých /Coleoptera, Carabidae et Staphilinidae/ a mäkkýšov /Mollusca/ v ekosystémoch Vysokých Tatier po prírodnej katastrofe
Distribution, rules of forming and typing of taxocoenosese of Carabids, Staphilinids and mollusks in ecosystems of the High Tatras after a nature catastrophe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Anotácia: V rámci riešenia projektu sa budú zisťovať rozdiely v druhovej diverzite, štruktúre, rozšírení a sukcesii taxocenoz chrobákov z čeľadí bystruškovitých a drobčíkovitých (Carabidae, Staphylinidae) a mäkkýšov v prirodzených a rôzne narušených lesných ekosystémoch \\po Vysokých Tatrách. Bude sa študovať stupeň ovplyvnenia taxocenóz v ekosystémoch postihnutých v nedávnej minulosti veternou katastrofou. Ďalej sa bude študovať, miera, v akej sú tieto spoločenstvá ovplyvnené inváziou xenocénnych druhov a rýchlosť, s akou sa zloženie taxocenóz študovaných skupín po opätovnom umelom alebo spontánnom zalesnení v rôznych podmienkach približuje predpokladanému pôvodnému stavu. Očakávaným výsledkom bude rozšírenie existujúcich poznatkov obeta- a delta-diverzíte taxovenóz študovaných skupín živočíchov, resiliencii. sukcesii a zákonitostiach formovania ich taxocenóz v meniacich sa podmienkach. Ďalej pôjde o doplnenie podkladov pre typizáciu ich taxocenóz, ako aj získanie poznatkov použiteľných v ochrane prírody pri hodnotení dopadu prírodných katastrof a činnosti človeka na ekosystémy a pri renaturácii narušených ekosystémov..
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vplyv veku, pohlavia, biotických a abiotických faktorov na imunokompetenciu a veľkosť investícií do rastu a reprodukcie u jašterice zelenej Lacerta viridis
The role of age, sex, biotic and abiotic factors on immunocompetence and the level of investment in growth and reproduction in green lizards Lacerta viridis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vynárajúce sa ochorenia v meniacom sa životnom prostredí v Európe
Emerging diseases in a changing European environment
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2009
Molekulárne mechanizmy kontrolujúce sekrečnú aktivitu Inka buniek u hmyzu
Molecular mechanisms controlling secretory activity of insect Inka cells
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daubnerová Ivana, PhD.
Doba trvania: 28.4.2009 – 15.12.2009
Dlhodobé zmeny v spoločenstvách hydrobiontov panónskeho a karpat-.ského regiónu..
Long-term changes in communities of hydrobionts of Pannonian and Carpathian regions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illéšová Daniela, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2009
Planktonické a bentické spoločenstvá v období zmien antropickej.záťaže na ekosystémy tatranských jazier..
Planktonic and benthic communities in period of changing human impacts on Tatra Mountain lake ecosystem
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2009
Strapky /Thysanoptera/ ako súčasť stratocenóz aeroplanktónu tep-.lomilných dúbrav v procese hodnotenia efektivity biologických ko-.ridorov.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2009
Výskyt, preferencia mikrohabitatov a disperzné schopnosti diploidno-polyploidného hybridného komplexu pĺža Cobitis elongatoides x C. tanaitica na Slovensku
Distribution, habitat use, and dispresal abilities of Cobitis elongatoides x C. tanaitica diploid-polyploid hybrid complex in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Šedivá Alena, PhD.
Anotácia: Koncom 20. storočia systematika druhov rodu Cobitis v Európe zaznamenala niekoľko zmien. Na základe molekulárno-genetických metód bolo opísaných niekoľko nových druhov a zároveň objavená pomerne zložitá genetická Štruktúra diploidno-polyploidnýcb populácii niektorých druhov. V krajinách strednej Európy (najmä Slovensko, Česká Republika, Poľsko a Maďarsko) sa v súčasnosti vyskytujú 2 druhy pĺžov rodu Cobitis (C. elongatoides, C. taenia), ktoré vytvárajú hybridné komplexy s druhom C. tanaitica. Genetická štruktúra slovenských populácií je pomerne dobre preštudovaná v povodí Bodrogu, v ďalších povodiach Slovenska nie je dostatočne známa. Výskyt diploidno-polyploidných populácií je dobre známy napr. u druhu Rutilus alburnoides, ktorý obýva Pyrenejský polostrov. Preferencia mikrohabitatov tohto druhu je závislá na ploídii jedincov. Predpokladáme, že podobne rozdiely existujú aj u hybridného komplexu pĺža na Slovensku, ako aj, že genetická štruktúra jedinca má vplyv i na jeho disperzné schopnosti. Porovnaním získaných výsledkov so súbežne riešenými projektmi v Českej republike a v Poľsku chceme overiť hypotézu o rozdielnych disperzných schopnostiach C. elongatoides a C. taenia. Predkladaný projekt komplexne hodnotí rozšírenie, preferencie mikrohabitatov a disperzné schopnosti diploidno-polyploidného hybridného komplexu pĺža Cobitis elongatoides x C. tanaitica v rámci Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2009
Molekulárna diagnostika pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení a vývoj DNA-čipu
Molecular diagnostics of tick-borne pathogens and development of DNA chip
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vyvinutie DNA čipu, ktorým bude možné v jednej reakcii zachytiť prítomnosť celého spektra patogénov prenášaných kliešťami v strednej Európe. Pre navrhnutie vhodných markerov na detekciu a výber vhodných špecifických oligonukleotidových sond analyzujme sekvencie všetkých mikroorganizmov, ktoré chceme DNA-čipom detegovať. PCR-závislými metódami otypizujeme všetky nové kmene Borrelia burgdorferi s.l., a zástupcov čeľade Anaplasmataceae, ktoré sa budú monitorovať čipom. DNA sekvenovaním určíme poradie ich nukleotidov a navrhneme vhodné oligonukleotidové sondy. Pre známe mikroorganizmy navrhneme sondy na základe porovnania známych sekvencií dostupných v genetickej banke. Citlivosť DNA-čipu zvýšime použitím „zahniezdenej (nested)“ PCR reakcie. Výsledný DNA-čip bude testovaný na vzorkách kliešťov experimentálne infikovaných príslušnými patogénmi ako aj na kliešťoch zozbieraných z prírody. Citlivosť, špecificita a rozlišovaciu schopnosť vyvinutého DNA čipu bude porovnaná s konvenčnými detekčnými metódami používanými v diagnostických a výskumných laboratóriách. Projekt rieši problematiku základného výskumu, avšak vývoj, optimalizácia a porovnanie metód detekcie pôvodcov infekčných ochorení v predkladanom projekte pomôže určiť najcitlivejšiu a najekonomickejšiu metódu, využiteľnú nielen na výskumné účely, ale perspektívne aj pre diagnostické laboratória.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.4.2009
Patogénmi využívané imunosuprimované rozhranie medzi kliešťom a hostiteľom – vhodné miesto pre zásah antikliešťovou vakcínou
Pathogen exploitation of the immunosuppresed tick-host interface: a gap for tick vaccine intervention
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.4.2009
Aktualizácia stupňa ohrozenia rýb Slovenska
Up-to dating of data on endangering of fish of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Černý Jaroslav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Biodiverzita epigeickej mikro- a makrofauny v ekosystéme.dubovo-hrabového lesa..
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Experimentálne ovplyvňovanie stráženia partnerky pri trsteniarikovi bahennom /Acrocephalus scirpaceus/, jeho vplyv na investíciu samca do mláďat a na podiel mimopartnerských mláďat.
Experimental influecing of guarding partner in reed warbler/Acrocepha us scirpaceus/ and impact on the male investment chicks and portion of extra- pair chicke
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištofík Ján, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Expresia a funkcia neuropeptidov a ich receptorov v hmyze a kliešťoch
Expression and function of neuropeptides and their receptors in insects and ticks
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Fauna článkonožcov /Arthropoda/ reliktných dúbrav Borskej nížiny
Arthropods /Arthropoda/ of the relict oak forests in Borská nížina lowland
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalúz Stanislav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Neuropeptidy kliešťov
Neuropeptides of ticks
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Slovák Mirko, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Systematika rodov Elmomorphus Sharp, 1888 a Geoparnus Deléve,.1978 (Incesta: Coleoptera: Dryopidae)
Systematics of the genera Elmomorphus Sharp, 1888 and Geoparnus Deléve,.1978 (Incesta: Coleoptera: Dryopidae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium biologickej aktivity sekrétov slinných žliaz a čreva saprofágnych dvojkrídlovcov a ich využitie pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán
The study of the biological activity of salivary gland and intestine extracts from saprophagous flies and their utilization in curying of non-healing wounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium biologickej aktivity sekrétov slinných žliaz a čreva saprofágnych dvojkrídlovcov a ich využitie pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium biologickej aktivity sekrétov slinných žliaz a čreva saprofágnych dvojkrídlovcov a ich využitie pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán
The study of the biological activity of salivary gland and intestine extracts from saprophagous flies intestine extracts from saprophagous flies and
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Taxonómia, ekológia a chorológia šťúrikov vybraných.čeľadí (Pseudoscorpiones, Chthoniidae, Neobisiidae).v podmienkach Slovenska.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Zmeny biodiverzity ekologicky a epidemiologicky významných druhov hlodavcov Slovenska
Developments of diversity of ecological and epidemiological importants species of rodens from Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mošanský Ladislav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Identifikácia a funkcia endiziotropných hormónov v rôznych druhoch hmyzu
Identification and function of ecdysis triggering hormones in diverse insect species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Genetická a memetická dedičnosť komplexnosti spevu trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus)
Genetical and memmetical heredity of song complexity in Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Spoločenstvá pôdnych a subterárnych článkonožcov (Arthropoda).orografického celku Čierna hora..
The communities of the soil and subterranean Arthropoda of the Čierna hora Mts. (Slovakia)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklisová Dana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Taxonómia, ekológia a chorológia pôdnych roztočov vybraných čeľadí (Acari,Mesostigmata, Ameroseiidae,Epicriidae,Pachylaelapidae a Veigaiaida e) v podmienkach Slovenska.
Mites of the families Ameroseiidae, Epicriidae,Aviphididae, Pachylaelapidae and Veigaiaidae(Acari Mesostigmata) in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Ekológia a epidemiologický význam myši kopčiarky (Mus spicilegus, Rodentia, Muridae) na Slovensku
Ecology and epidemiological importance of mound -building mouse (Mus spicilegus, Muridae, Rodentia) in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Fragmentácia prostredia a obnovovanie biodiverzity v riečnych alúviách
Habitat fragmentation and restoration of biodiversity in alluvial plains
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Paleoenvironmentálna rekonštrukcia a vývoj riečnych nív Dunaja a Moravy
Palaenvironmental reconstruction and development of the Danube and Morava Floodplains
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pišút Peter
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007