VEGA projekty

Národné

Nové regulátory metabolizmu drozofily
Novel pathways governing energy metabolism in Drosophila
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
Prevádzka malých vodných elektrární ako in-situ model simulujúci efekt zmeny klímy na biodiverzitu vodných tokov
The operation of small hydropower plants as an in-situ model for simulating the effects of climate change on stream biodiversity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
Krvné parazity penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) a ich možných vektorov: prevalencia, diverzita a možnosti prenosu
Blood Parasites of blackcaps (Sylvia Atricapilla) and vectors: Prevalence, Diversity, and Transmission Patterns
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šujanová Alžbeta, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2026
Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.
Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: V projekte sa zameriame na skupiny denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov, ktoré obsahujú skryté druhy a taxóny s nejasným systematickým postavením a bionómiou. Ide o vybraných zástupcov motýľov z rodov Pieris, Apatura a Melitaea a hrubopásych z rodov Pamphilius, Hinatara a Mesoneura.Zameriame sa na:1. Objasnenie systematického postavenia niektorých taxónov. 2. Odlíšenie jednotlivých druhov v rámci študovaných rodov na základe morfometrických a molekulárnych analýz. 3. Opis ekologických nárokov a bionómie jednotlivých druhov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Stanovenie funkcií spevu a perových ornamentov u lelka lesného (Caprimulgus europaeus) prostredníctvom časovania vokálnych aktivít a pomocou behaviorálneho experimentu
Evaluation of the territorial function of vocal signal and plumage ornament in the Common Nightjar (Caprimulgus europaeus) by the timing of vocal activities and using behavioral experiment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Úloha bioindikátorov v identifikácii antropogénne vyvolaných zmien vodno-vzdušného režimu v pôdach s rôznym spôsobom využiti
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mangová Barbara , PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Úloha receptorov pre neuropeptidy pri regulácii vnútorných orgánov kliešťov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Mezostigmátne roztoče so vzťahom k podkôrnym habitatom a drevokaznému hmyzu na Slovensku – taxonómia, ekológia a chorológia druhov čeľade Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).
Mesostigmatic mites associated with subcorticolous habitats and wood-destroying insects in Slovakia – taxonomy, ecology and chorology of the species of Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií – DECISION
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Semelbauer Marek, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Hamerlík Ladislav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
EVOCO3 – Šváby zo svetových jantárov III
Cockroaches from amber III
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Význam jašteríc, ježov a ixodových kliešťov v ekológii nebezpečných, vektormi prenášaných bakteriálnych a protozoárnych patogénov v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska
The role of lizards, hedgehogs and hard ticks in the ecology of dangerous bacterial and protozoan vector borne pathogens in urban and suburban conditions of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Didyk Yuliya, PhD.
Anotácia: Hlavnou príčinou výskytu nových infekčných chorôb je zmena druhových interakcí v rámci ekologických spoločenstiev v dôsledku antropogénneho vplyvu a klimatických zmien (1,2). Tieto možno pozorovať práve v mestských aglomeráciách, pre ktoré je charakteristický tzv. urbánny environment. Vo väčšine súčasných epidémií majú ekologické faktory pri vzniku choroby významnejšiu úlohu ako evolučné zmeny patogénov alebo hostiteľov (3). Je dôležité pochopiť ekológiu vektorov a rezervoárových hostiteľov, ktoré hrajú hlavnú úlohu pri výskyte a úspešnosti prenosu parazitov (4,5). Navrhujeme preskúmať cirkuláciu medicínsky a veterinárne významných patogénov prenášaných kliešťami, so zameraním sa na úlohu vektorovej a hostiteľskej ekológie v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska. Modelovými skupinami budú jašterice a ježe, s výskytom v mestách a ich okolí, ktoré v asociácii s kliešťami a nimi prenášanými patogénmi predstavujú systémy s vysokou prioritou pre verejné zdravie a ochranu voľne žijúcich živočíchov (6,7).
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Zraniteľnosť vybraných prírodne a antropogénne narušených ekosystémov vo vzťahu k prebiehajúcej zmene klímy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia.
Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia – expansion of species, ecology and ethology.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov.
The occurrence of common as well as atypical tick species in Slovakia, and their role in the circulation of tick-borne agents.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Anotácia: Ixodes ricinus je v strednej Európe najbežnejším druhom kliešťa, ktorý je vektorom širokého spektra patogénnych agens. Na Slovensku bolo urobených množstvo štúdií zameriavajúcich sa na cirkuláciu patogénov, kde tento druh kliešťa hrá dominantnú úlohu vektora. V posledných rokoch bol v niektorých krajinách potvrdený výskyt nového druhu kliešťa – Ixodes inopinatus, ktorý je morfologicky takmer totožný s druhom I. ricinus. Podľa prvých štúdií sa aj tento druh kliešťa pravdepodobne zúčastňuje na prenose patogénov v prírode. Preto je dôležité zistiť, či sa tento druh vyskytuje aj v našich podmienkach, prípadne otestovať jeho vektorovú kompetenciu. So zmenou klimatických podmienok sa v našich podmienkach začínajú objavovať druhy kliešťov, ktoré boli doteraz bežné v teplejších oblastiach. Niektoré z týchto kliešťov sú významnými prenášačmi pôvodcov ochorení. Preto sa v ďalšej časti výskumu zameriame na výskyt netypických kliešťov na Slovensku, ktoré môžu byť k nám zavlečené prostredníctvom svojich hostiteľov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024