Oddelenie genetiky a ekofyziológie

Organizmy neustále prispôsobujú svoj metabolizmus zmenám vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Genetické a epigenetické mechanizmy zodpovedné za túto reguláciu však nie sú dostatočne objasnené. Naše oddelenie využíva na výskum tejto oblasti predovšetkým vínnu mušku – drozofilu obyčajnú (Drosophila melanogaster). Genetická časť nášho výskumu sa zameriava najmä na endokrinné faktory regulujúce príjem potravy, ukladanie a mobilizáciu tukových a karbohydrátových zásob. K naším najnovším výsledkom z tejto oblasti patrí napríklad charakterizácia nového katabolického regulátora, hormónu Ion transport peptide, ktorý u drozofily pôsobí paralelne s Adipokinetickým hormónom, a funkciami pripomína cicavčí hormón glukagón (Gáliková a Klepsatel, Genetics 2022). Študujeme tiež metabolické účinky steroidných hormónov a ich potenciálnu úlohu v regulácii investícií energie do produkcie potomstva vz. do tvorby tukových zásob.

Ekofyziologická časť nášho výskumu je zameraná na štúdium prírodnej variability, evolučných adaptácií a vývinovej plasticity. Skúmame napríklad, ako podmienky počas ranej fázy života ovplyvňujú reprodukčnú zdatnosť, metabolizmus a stresové odpovede v dospelosti. K našim najnovším výsledkom v tejto oblasti patrí charakterizácia dlhodobých vplyvov vývinovej teploty (Klepsatel a kol., Journal of Experimental Biology 2019; Klepsatel a kol., Scientific Reports 2020; Klepsatel a kol., Journal of Thermal Biology 2022) a diéty (Klepsatel a kol., BMC Evolutionary Biology 2020). Detaily výskumu a publikácie môžete nájsť na individuálnych webstránkach našich zamestnancov.

Náš výskum je financovaný z projektov APVV (APVV-19-0196), VEGA (VEGA 2/0141/20), a grantových schém Slovenskej akadémie vied MoRePro a Seal of Excellence. Naše popularizačné aktivity sú financované z Rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR (2022).

Vedúca oddelenia:
Mgr. Martina Gáliková, PhD.
 

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Boroš, Andrej

laborant
andrejboros5@gmail.com
Gáliková, Martina Mgr., PhD.

vedúca oddelenia, samostatná vedecká pracovníčka
martina.galikova@savba.sk
Klepsatel, Peter Mgr. et Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
peter.klepsatel@gmail.com
Knoblochová, Diana Mgr.

interný doktorand
d.knoblochova@gmail.com
Michalková, Veronika Mgr., Ph.D.

samostatný vedecký pracovník
Veronika.Michalkova@savba.sk
Václav, Radovan Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Radovan.Vaclav@savba.sk 02/5930 2625
Vojteková, Slávka

laborant
slavka.nevelos@gmail.com
Yadav, Sanjay Ramnarayan Mgr.

doktorand, Plán obnovy
sanjay.yadav@savba.sk