Projektová činnosť

Národné

Prevádzka malých vodných elektrární ako in-situ model simulujúci efekt zmeny klímy na biodiverzitu vodných tokov
The operation of small hydropower plants as an in-situ model for simulating the effects of climate change on stream biodiversity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027