Projektová činnosť

Medzinárodné

Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Restoration and management of Danube floodplain habitats
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2021

Národné

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Klimatická zmena a vodné nádrže – efekt antropických vplyvov na teplotný režim tokov a diverzitu bentických bezstavovcov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022