Publikačná činnosť

Rusňáková Tarageľová, Veronika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • CHVOSTÁČ, Michal – DERDÁKOVÁ, Markéta – MARGOS, G. – HEPNER, S. – DIDYK, Yuliya – STANKO, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – FINGERLE, V. – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
  • PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024. 91s. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/. ISBN 978-80-972239-1-5 (Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: FAI
  • SELYEMOVÁ, Diana** – ANTOLOVÁ, Daniela** – MANGOVÁ, Barbara – HALAPY, Júlia – LIČKOVÁ, Martina – FUMAČOVÁ, Sabina – SLÁVIKOVÁ, Monika – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika – DERDÁKOVÁ, Markéta. Cats as a sentinel species for human infectious diseases – toxoplasmosis, trichinellosis, and COVID-19. In Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases, 2024, vol. 6, art. no. 100196. (2023: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.919 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2667-114X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.crpvbd.2024.100196 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. Vega č. 2/0024/24 : Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska) Typ: ADMA