Projektová činnosť

Medzinárodné

LIFE21-NAT-SK-LI – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe
Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe
Program: LIFE
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.3.2029

Národné

Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov
Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na identifikáciu a analýzu expresie a funkcie peptidov kliešťa, ktoré sú podobnéevolučne konzervovaným kalcitonínom. Tieto peptidy kontrolujú u hmyzu a stavovcov dôležité fyziologické procesy ako homeostatickú koncentráciu vody a iónov, metabolizmus, príjem potravy a rozmnožovanie. Kalcitonínu podobné peptidy (CTs) budeme študovať na modelových druhoch Ixodes ricinus a I. scapularis, keďže funkcie neuropeptidov v týchto vektoroch nebezpečných patogénov nie sú preskúmané. K odhaleniu signálnych dráh CTs v kliešťoch použijeme bioinformatické metódy, cDNA klonovanie, qRT-PCR, in situ hybridizáciu aimunohistochemické farbenie s novo vyvinutými protilátkami proti CTs kliešťa. Funkčne charakterizujemekandidátne receptory pre CTs a ich expresiu v rôznych orgánoch počas vývinu kliešťa budeme analyzovaťpomocou qRT-PCR. Elektrofyziologické techniky a video analýzy použijeme k zisteniu účinkov CTs na slinné žľazy,tráviaci trakt a reprodukčné orgány in vitro, a zmeny v produkcii a aktivite tráviacich enzýmov v extraktoch črevabudeme analyzovať pomocou Western blotov. Funkcie signálnych dráh pre tieto neuropeptidy budeme skúmaťpomocou RNA interferencie, ktorou potlačíme expresiu ich receptorov. Veľmi dôležitou súčasťou tohto projektu ještúdium vplyvu vakcinácie alebo potlačenia CTs signalizácie pomocou RNAi na prenos patogénov Borreliaburgdorferi a B. afzelii. Navrhované moderné a originálne postupy môžu odhaliť nové mechanizmy v reguláciicicania a rozmnožovania kliešťa a veľmi komplexné vzťahy medzi kliešťom, patogénom a hostiteľom.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.
Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Anotácia: V projekte sa zameriame na skupiny denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov, ktoré obsahujú skryté druhy a taxóny s nejasným systematickým postavením a bionómiou. Ide o vybraných zástupcov motýľov z rodov Pieris, Apatura a Melitaea a hrubopásych z rodov Pamphilius, Hinatara a Mesoneura.Zameriame sa na:1. Objasnenie systematického postavenia niektorých taxónov. 2. Odlíšenie jednotlivých druhov v rámci študovaných rodov na základe morfometrických a molekulárnych analýz. 3. Opis ekologických nárokov a bionómie jednotlivých druhov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Úloha receptorov pre neuropeptidy pri regulácii vnútorných orgánov kliešťov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026