Publikácie

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BEDNÁR, BranislavROLLER, LadislavČIŽMÁR, DanielMITROVÁ, DianaŽITŇAN, Dušan. Developmental and sex-specific differences in expression of neuropeptides derived from allatotropin gene in the silkmoth Bombyx mori . In Cell and Tissue Research, 2017, vol. _, no. _, p. _ 17 pp. ISSN 0302-766X.(Vega č 2/0121/13 : Identifikácia a expresia neuropeptidov v priadke morušovej (Bombyx mori). APVV-0827-11 : Využitie transgénnych postupov pri funkčnej analýze neuropeptidov a ich receptorov regulujúcich správanie a vývin hmyzu. APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa). Typ: ADCA
 • BUČEKOVÁ, Marcela – VALACHOVÁ, Ivana – MAJTÁN, Juraj. Enzým glukózo oxidáza – kľúčový faktor podmieňujúci antibakteriálne vlastnosti včelieho medu a jeho úloha v ochrane včelstva. In Ekologie chovu včel. – Nakladatelství Pavel Mervart, 2016, s. 97-115. ISBN 978-80-7465-215-8. Typ: ABC
 • DIDYK, Yu. M. – BLAŇAROVÁ, Lucia – POGREBNIAK, S.G. – AKIMOV, I. – PEŤKO, Branislav – VÍCHOVÁ, Bronislava. Emergence of tick-borne pathogens (Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Ricketsia raoultii and Babesia microti) in the Kyiv urban parks, Ukraine. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2017, vol. 8, no. 2, p. 219–225. ISSN 1877-959X.(ITMS 26220120022 : Centre of Exellence for Parasitology. Vega č. 2/0113/12 : Babezióza na Slovensku). Typ: ADCA
 • HAMŠÍKOVÁ, Z. – COIPAN, C. – MAHRÍKOVÁ, Lenka – MINICHOVÁ, Lenka – SPRONG, H. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Borrelia miyamotoi and Co-Infection with Borrelia afzelii in Ixodes ricinus Ticks and Rodents from Slovakia. In Microbial Ecology, 2017, vol. 73, no. 4, p. 1000-1008. ISSN 0095-3628.(FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: ADCA
 • IYER, Janaki Krishnamoorthy – KOH, C.Y. – KAZIMÍROVÁ, MáriaROLLER, Ladislav – JOBICHEN, Chacko – SWAMINATHAN, Kunchithapadam – MIZUGUCHI, Jun – IWANAGA, Sadaaki – NUTTALL, Patricia A. – CHAN, Mark Y. – KINI, R.M. Avathrin: a novel thrombin inhibitor derived from a multi-copy precursor in the salivary glands of the ixodid tick, Amblyomma variegatum. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2017, vol._, no._, p._ / pii: fj.201601216R. ISSN 0892-6638.(ITMS: 26240220044 (DEVAK) : Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji). Typ: ADCA
 • KOCIANOVÁ, Elena – HAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – MAHRÍKOVÁ, Lenka – CABAN, R. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Prevalence of tick-borne pathogens in free-ranging ungulates in the small Carpathian mountains (Southwestern Slovakia). In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Prokeš M., Gregová G. (eds.). – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 114-118. ISBN 978 – 80 – 8077 – 532 – 2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFD
 • MINICHOVÁ, Lenka – HAMŠÍKOVÁ, Z.MAHRÍKOVÁ, LenkaSLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠKULTÉTY, Ľudovít – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – ŠPITÁLSKA, Eva. Molecular evidence of Rickettsia spp. in ixodid ticks and rodents in suburban, natural and rural habitats in Slovakia. In Parasites & vectors, 2017, vol. 10, iss. 1, article number: 158, 12 pp. ISSN 1756-3305.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: ADMA
 • RIBEIRO, J. M. C – SLOVÁK, Mirko – FRANCISCHETTI, I. M. B. An insight into the sialome of Hyalomma excavatum. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2017, vol. 8, iss. 2, p. 201-207. ISSN 1877-959X.(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Typ: ADCA
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 54-55. ISBN 978 – 80 – 8077 – 532 – 2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFH
 • ŠIBNEV, Yuriy – VRŠANSKÝ, Peter. BARS Amurský leopard. : Na záchranu jediného leoparda : Na sokhranenie edinstvennogo leoparda : To save the only leopard. 1st ed. Bratislava, SR. 152 pp. Preložené pod názvom: Bratislava : Amba projekty, 2017. ISBN 978-80-970498-2-9. Typ: BAB
 • ŠPITÁLSKA, Eva – PALKOVIČOVÁ, Katarína – MAJERČÍKOVÁ, Zuzana – CHVOSTÁČ, Michal – LIČKOVÁ, Martina – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína. Rickettsiózy u ľudí a ďalšie kliešťami prenášané mikroorganizmy na Slovensku za rok 2016. In XIV. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : program a zborník abstraktov. – Bratislava, 2017, s. 34.(Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR). Typ: AFH
 • VÁCLAV, Radovan – KOLNÍKOVÁ, Zuzana. Effects of food and thermal regimes on body condition indices and skin colouration in corn snakes. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 1, p. 84-95. ISSN 0006-3088.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADDA
 • VÁCLAV, Radovan. Owl breeding survey in the lower part of the Ipeľ River basin (S Slovakia), 2010–2016. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2016, roč. 28, s. 48-61. (2016 – Zoological Record). ISSN 1337-026X.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADFB
 • VÁCLAV, Radovan. Wintering of the Wallcreeper (Tichodroma muraria) in the Devínska Kobyla hills (SW Slovakia), 2012–2016. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2016, roč. 28, s. 18-24. (2016 – Zoological Record). ISSN 1337-026X.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADFB
 • VIDLIČKA, ĽubomírVRŠANSKÝ, Peter – KÚDELOVÁ, T. – KÚDELA, M. – DEHARVENG, L. – HAIN, Miroslav. New genus and species of cavernicolous cockroach (Blattaria, Nocticolidae) from Vietnam. In ZOOTAXA, 2017, vol. 4232, no. 3, p. 361-375. ISSN 1175-5334. Typ: ADCA