Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • AKIMOV, I. A – DIDYK, Yuliya. Trichinellosis of wild animals in Ukraine and its danger to the public. In Zoodiversity, 2020, vol. 54, no. 5, p. 411-418. ISSN 2707-725X. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/zoo2020.05.411 Typ: ADMB
 • BUCZEK, A.** – BUCZEK, Weronika – BARTOSIK, Katarzyna – KULISZ, J. – STANKO, Michal. Ixodiphagus hookeri wasps (Hymenoptera: Encyrtidae) in two sympatric tick species Ixodes ricinus and Haemaphysalis concinna (Ixodida: Ixodidae) in the Slovak Karst (Slovakia): ecological and biological considerations. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 11310. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-90871-7 Typ: ADCA
 • CÍBIK, Jakub** – BERACKO, Pavel – KRNO, Iľja – LÁNCZOS, Tomáš – NAVARA, Tomáš – DERKA, Tomáš. The taxonomical and functional diversity of three groups of aquatic insects in rheocrene karst springs are affected by different environmental factors. In Limnologica : Ecology and management of inland waters, 2021, vol. 91, article 125913, 14 pp. (2020: 2.093 – IF, Q2 – JCR, 0.601 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0075-9511. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/J.LIMNO.2021.125913 (VEGA 1/0255/15 : Štruktúra spoločenstiev a životné stratégie makrozoobentosu v krasových prameňoch Západných Karpát.) Typ: ADCA
 • DAUBNEROVÁ, IvanaROLLER, Ladislav – SATAKE, Honoo – ZHANG, Chen – KIM, Young-Joon – ŽITŇAN, Dušan**. Identification and function of ETH receptor networks in the silkworm Bombyx mori. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no.11693, _ pp. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-91022-8 (VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov) Typ: ADCA
 • GIBERT, Corentin** – SHENBROT, Georgy I. – STANKO, Michal – KHOKHLOVA, Irina S. – KRASNOV, Boris R. Dispersal-based versus niche-based processes as drivers of flea species composition on small mammalian hosts: inferences from species occurrences at large and small scales. In Oecologia, 2021, vol. 197, no. 2, p. 471–484. (2020: 3.225 – IF, Q2 – JCR, 1.328 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0029-8549. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00442-021-05027-1 Typ: ADCA
 • Biologia. Editors [2007-] Štefan Janeček, [2009, 2013-] Mária Kazimírová, [2018-] Katarína Hegedüšová Vantarová, [managing editor Section Botany: 2017-] František Hindák, [2000-2017] Igor Mistrík. Cham : Springer International Publishing, 2018-. Copyrith a vlastník: Centrum biologie a rastlin a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV. 12 x ročne. ISSN 0006-3088 Typ: FAI
 • KALÚZ, Stanislav* – ŠRÁMEK, Petr – ŠEVČÍK, Martin**. Rudnicula goffi n. sp. (Acariformes: Trombiculidae) from the diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) on Bali, Indonesia. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 17-24. (2020: 1.431 – IF, Q4 – JCR, 0.471 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09958-w Typ: ADCA
 • KOČI, Juraj** – BISTA, Sandhya – CHIRANIA, Payal – YANG, Xiuli – KITSOU, Chrysoula – RANA, Vipin S. – YAS, Ozlem B. – SONENSHINE, Daniel E. – PAL, Utpal**. Antibodies against EGF-like domains in Ixodes scapularis BM86 orthologs impact tick feeding and survival of Borrelia burgdorferi. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 6095. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85624-5 Typ: ADCA
 • KOKAVEC, Igor. Tasserkidrilus cf. americanus (Clitellata, Naididae) – A new record from Slovakia confirms the dissimilarity between the European and North American populations. In Biodiversity Data Journal, 2021, vol. 9, art. no. e72846, 11 pp. (2020: 1.225 – IF, Q3 – JCR, 0.509 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1314-2836. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e72846 Typ: ADCA
 • KOZYRA, Katarzyna** – ZAJĄC, Tomasz – ANSORGE, Hermann – WIERZBICKI, Heliodor – MOSKA, Magdalena – STANKO, Michal – STOPKA, Pavel. Late Pleistocene Expansion of Small Murid Rodents across the Palearctic in Relation to the Past Environmental Changes. In GENES-BASEL, 2021, vol. 12, no. 5, art. no. 642. (2020: 4.096 – IF, Q2 – JCR, 1.337 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4425. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/genes12050642 (LQ1604 : National program for sustainability II. MICOBION No. 810224 : EU Horizont 2020. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud) Typ: ADMA
 • KRASNOV, Boris R.** – SPICKETT, Andrea – JUNKER, Kerstin – BUGMYRIN, Sergej V. – IESHKO, Evgeny P. – BESPYATOVA, Lubov A. – STANKO, Michal – KHOKHLOVA, Irina S. – MATTHEE, Sonja. Parasite counts or parasite incidences? Testing differences with four analyses of infracommunity modelling for seven parasite–host associations. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 7, p. 2569–2584. (2020: 2.289 – IF, Q2 – JCR, 0.716 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-021-07217-5 (Grant no. 149/17 : Israel Science Foundation. No. 0218–2019-0075 : the Government of the Russian Federation. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADCA
 • KRIŠTÍN, Anton** – VIDLIČKA, Ľubomír. Slovak orthopterological bibliography. In Articulata, 2020, vol 35., no., s. 165-187. ISSN 0171-4091. Typ: ADFB
 • KRNO, Iľja** – ŽIAK, Matej – LÁNCZOS, Tomáš – BERACKO, Pavel – ŠPORKA, Ferdinand – THOMKOVÁ, Katarína. Stoneflies (Plecoptera) of the Western Carpathians does the geological bedrock influence their biodiversity? In Biologia, 2021, vol. 76, no., p. /11 pp. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00843-5 (VEGA 1/0119/16 : Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd) Typ: ADDA
 • KYCA, Tomáš – PAVLÍKOVÁ, Lucia – BOHÁČOVÁ, Viera – MIŠÁK, Anton – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BREIER, Albert** – SULOVÁ, Zdena** – ŠEREŠ, Mário**. Insight into Bortezomib Focusing on Its Efficacy against P-gp-Positive MDR Leukemia Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. no. 5504. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22115504 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi) Typ: ADCA
 • KYCA, Tomáš – PAVLÍKOVÁ, Lucia – BOHÁČOVÁ, Viera – MIŠÁK, Anton – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BREIER, Albert – SULOVÁ, Zdena – ŠEREŠ, Mário. Účinok bortezomibu na P-gp negatívnu a pozitívnu bunkovú líniu L1210. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín – Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 23-24. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • MABILLE, Dorien** – CARDOSO SANTOS, Camila – HENDRICKX, Rik – CLAES, Mathieu – TAKÁČ, Peter – CLAYTON, Christine – HENDRICKX, Sarah – HULPIA, Fabian – MAES, Louis – VAN CALENBERGH, Serge – CALJON, Guy. 4E Interacting Protein as a Potential Novel Drug Target for Nucleoside Analogues in Trypanosoma brucei. In Microorganisms, 2021, vol. 9, iss. 4, 826, 16 pp. (2020: 4.128 – IF, Q2 – JCR, 0.858 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms9040826 (APVV-15-0604 : Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód. [Reduction of fecundity and trypanosomias control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods.]) Typ: ADMA
 • MEDLA, MatejDAUBNEROVÁ, IvanaKOČI, JurajROLLER, LadislavŽITŇAN, Dušan. Characterization of short neuropeptide F (sNPF) and its specific receptors in the hard tick Ixodes ricinus. In FEBS Open Bio, 2021, vol. 11, no. Suppl 1, p. 212-213 / meeting abstract: P-03.2-02. (2020: 2.693 – IF, Q3 – JCR, 0.718 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2211-5463. Typ: AEMA
 • NAVARA, Tomáš** – CHVOJKA, Pavel – PEKAROVÁ, Stanislava – KOKAVEC, Igor*. Caddisflies of regulated and unregulated stretches of the lower Hron River (The Danube Basin, Slovakia). In Biodiversity & Environment, 2021, vol. 13, no. 1, p. 62-73. ISSN 1338-080X. Typ: ADFB
 • NOUZOVÁ, Marcela – EDWARDS, M.J. – MICHALKOVÁ, Veronika – RAMIREZ, Cesar E. – RUIZ, Marnie – AREIZA, Maria – DEGENNARO, Matthew – FERNANDEZ-LIMA, Francisco – FEYEREISEN, Rene – JINDRA, Marek** – NORIEGA, Fernando G.*. Epoxidation of juvenile hormone was a key innovation improving insect reproductive fitness. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, vol. 118, no. 45, e2109381118, 9 pp. (2020: 11.205 – IF, Q1 – JCR, 5.011 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0027-8424. Dostupné na: https://doi.org/10.1073/pnas.2109381118 (APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)) Typ: ADCA
 • PECINA, Lukáš – PECINA, Peter – VĎAČNÝ, P. Problémy molekulárneho vymedzenia druhov: štúdia zameraná na nálevníky čeľade Clevelandellidae = Issues of molecular species delimitation: a study focused on ciliates of the family Clevelandellidae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 376-381. ISBN 978-80-223-5132-4. (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • PECINA, PeterVIDLIČKA, Ľubomír – MAJTÁN, Juraj – PURKART, Adrián – PROKOP, Pavol**. Why do zombies clean themselves? An initial test of the antimicrobial hypothesis in a parasite‐host relationship. In Biologia, 2021, vol. 76, p. 2303–2307. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00694-0 Typ: ADDA
 • PECINA, PeterPROKOP, PavolVIDLIČKA, Ľubomír – MAJTÁN, Juraj – PECINA, Lukáš – HROMNÍKOVÁ, DominikaKLÖCKLEROVÁ, Vanda. Samočistenie švábov vyvolané vpichnutím neurotoxínu parazitoidnou osou = Self-cleaning of cockroaches induced by neurotoxin injection by the parasitoid wasp. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 382-387. ISBN 978-80-223-5132-4. (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku. VEGA 2/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia.. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • SEMELBAUER, Marek** – DVOŘÁKOVÁ, Kateřina – KOČIŠEK, Ján. Comparative morphology of female terminalia of Calliopum Strand, 1928, Lauxania Latreille, 1804 (Diptera, Lauxaniidae) and allies. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 11, p. 3355–3369. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00825-7 Typ: ADDA
 • SCHNEIDER, Julia** – HOFFMANN, Bernd – FEVOLA, Cristina – SCHMIDT, Marie Luisa – IMHOLT, Christian – FISCHER, Stefan – ECKE, Frauke – HÖRNFELDT, Birger – MAGNUSSON, Magnus – OLSSON, Gert – RIZZOLI, Annapaola – TAGLIAPIETRA, V. – CHIARI, Mario – REUSKEN, C. – BUŽAN, Elena – KAZIMÍROVÁ, Mária – STANKO, Michal – WHITE, Thomas A. – REIL, D. – OBIEGALA, Anna – MEREDITH, Anna – DREXLER, J.F. – ESSBAUER, S. – HENTTONEN, Heikki – JACOB, Jens – HAUFFE, H.C. – BEER, Martin – HECKEL, G. – ULRICH, Rainer G. Geographical Distribution and Genetic Diversity of Bank Vole Hepaciviruses in Europe. In Viruses, 2021, vol. 13, no. 7, art. no. 1258. (2020: 5.048 – IF, Q2 – JCR, 1.828 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v13071258 (grant: 261504 EDENext : Biology and control of vector-borne infection. FKZ 01KI1018 : NAUPa-net. FKZ 01KI1303 : NaUPa-net. VINNOVA (P32060-1) : VINNOVA (P32060-1). Grant. no. 2007-107 : Swedish Research Council Formas. Grant 31003A-176209 : Swiss National Science Foundation) Typ: ADMA
 • SIENKIEWICZ, Elwira** – GASIOROWSKI, Michal – HAMERLÍK, Ladislav* – BITUŠÍK, Peter – STANCZAK, Joanna. A new diatom training set for the reconstruction of pastwater pH in the Tatra Mountain lakes. In Journal of Paleolimnology, 2021, vol. 65, iss. 4, p. 445-459. (2020: 1.930 – IF, Q3 – JCR, 0.655 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00182-0 Typ: ADCA
 • ŠEVČÍK, Martin** – KALÚZ, Stanislav* – ŠRÁMEK, Petr. A new species of Chiroptella Vercammen-Grandjean, 1960 (Acari: Trombiculidae) from diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) in Bali Island (Indonesia) with distribution records, hosts, and a key to the species of the genus. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 1-15 pp. (2020: 1.431 – IF, Q4 – JCR, 0.471 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09955-z (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku) Typ: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva** – BOLDIŠOVÁ, Eva – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – KOCIANOVÁ, Elena – MAJERČÍKOVÁ, Zuzana – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, DianaCHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 101626, 11 pp. (2020: 3.744 – IF, Q2 – JCR, 1.232 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADCA
 • VALADARES TOSE, Lilian – WEISBROD, Chad R. – MICHALKOVÁ, Veronika – NOUZOVÁ, Marcela – WEISBROD, Chad R. – FERNANDEZ‑LIMA, Francisco. Following de novo triglyceride dynamics in ovaries of Aedes aegypti during the previtellogenic stage. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, article number 9636, 9 pp. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-89025-6 Typ: ADCA
 • VIDLIČKA, Ľubomír**PECINA, Peter. Distribution and life history traits of Ectobius vittiventris (Blattaria: Ectobiidae) in Europe focused on the territory of Slovakia. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 11, p. 3381–3397. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00836-4 (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku) Typ: ADDA
 • VRŠANSKÝ, Peter – SENDI, HemenHINKELMAN, Jan** – HAIN, Miroslav. Alienopterix Mlynsky et al., 2018 complex in North Myanmar amber supports Umenocoleoidea/ae status. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 8, p. 2207-2224. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00689-x Typ: ADDA
 • YANG, Xiuli* – KOČI, Juraj* – SMITH, Alexis A.* – ZHUANG, Xuran – SHARMA, Kavita – DUTTA, Shraboni – RANA, Vipin S. – KITSOU, Chrysoula – YAS, Ozlem B. – MONGODIN, Emmanuel F. – PAL, Utpal**. A novel tick protein supports integrity of gut peritrophic matrix impacting existence of gut microbiome and Lyme disease pathogens. In Cellular microbiology, 2021, vol. 23, no. 2, art. no. 13275. (2020: 3.715 – IF, Q2 – JCR, 1.542 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1462-5814. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cmi.13275 Typ: ADCA
 • ZHANG, Chen – DAUBNEROVÁ, Ivana* – JANG, Yong-Hoon – KONDO, Shu – ŽITŇAN, Dušan – KIM, Young-Joon**. The neuropeptide allatostatin C from clock-associated DN1p neurons generates the circadian rhythm for oogenesis. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, vol. 118, iss. 4, article number: e2016878118. (2020: 11.205 – IF, Q1 – JCR, 5.011 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0027-8424. Dostupné na: https://doi.org/10.1073/pnas.2016878118 (VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov) Typ: ADCA