VEGA projekty

Národné

Neuropeptidy regulujúce inerváciu pohlavných orgánov a sexuálne správanie bodaviek tsetse
Neuropeptides regulating innervation of the genital organs and sexual behavior of tsetse flies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd
The influence of landscape and regulations on the freshwater benthic macroinvertebrates communities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv typu hniezda, hniezdneho prostredia a antimikrobiálnych látkových a behaviorálnych mechanizmov na bakteriálne spoločenstvá povrchu vajec vybraných druhov vtákov.
Influence of nest type, nesting habitat, antimicrobial substances and behavioral mechanisms on bacterial assemblages living on egg surface in selected bird species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží
A 250 year history of human impacts on a landscape of the Banská Štiavnica mining territory: a palaeolimnological reconstruction using biotic and abiotic indicators from lake sediments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Hmyz ako alternatívny zdroj bielkovín
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Krátkodobé a strednodobé výkyvy klimatických faktorov ako regulátor sukcesie taxocenóz bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v rôzne narušených horských lesných ekosystémoch
Short- and medium-termed fluctuations of climatic factors as regulator of succession of Carabid taxocoenoses (Coleoptera, Carabidae) in differently disturbed mountain forest ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Taxonómia, ekológia a chorológia arborikolných roztočov (Acari: Mesostigmata) žijúcich vo vzťahu s drevokazným hmyzom a hubami v podmienkach Slovenska.
Arboricolous mites (Acari: Mesostigmata) associated with wood-destroying insects and fungi in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017