VEGA projekty

Národné

Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov.
Expression and functional characterization of receptors for neuropeptides of insects and ticks
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorilogickým extrémom
Vulnerability assessment of selected natural and disturbed ecosystems by hydrometeorological extremes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Oribatocenózy urbánneho prostredia
Oribatid mite communities of urban ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mangová Barbara PhD.
Anotácia: Téma vplyvu ľudských zásahov na ekosystémy a spoločenstvá organizmov, ktoré sú ich súčasťou, je veľmi aktuálnou. Človek neustále mení životné prostredie a prispôsobuje ho svojim potrebám, väčšinou bez ohľadu naostatnú biotu. Neprimeranými zásahmi často nevedome znižuje diverzitu celých spoločenstiev (či už rastlinných alebo živočíšnych). Takto sú postihnuté i spoločenstvá pôdnych článkonožcov, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou procesu kolobehu živín v pôde. V tomto duchu sa nesie i predkladaný projekt, zameraný na spoločenstvápanciernikov urbánnych ekosystémov, ako biotopov najviac postihnutých antropogénnym vplyvom. Pancierniky sú neparazitické pôdne roztoče, pre ktorých spoločenstvá je charakteristická vysoká diverzita v naturálnychekosystémoch. Tá sa smerom k väčšiemu narušeniu znižuje a súčasne sa mení druhové zloženie celého spoločenstva. Na základe štruktúry oribatocenóz chceme definovať rozdiely medzi rôzne „obhospodarovanými“ zelenými plochami mesta.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematika, ekologické nároky a rozšírenie foretických roztočov (Acari, Mesostigmata) podkôrneho a drevokazného hmyzu v podmienkach Európy.
Systematics, ecological requirements and chorology of saproxylic mites (Acari: Mesostigmata) phoretically associated with woodboring insects in Europe.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku
Ecological and ethological research of invasive cockroach Ectobius vittiventris (Blattaria) in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Dôležitosť heterogenity reprodukčného biotopu pre reprodukčné investície a prežívanie
Importance of reproductive habitat heterogeneity in reproductive allocation and survival
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Neuropeptidy regulujúce inerváciu pohlavných orgánov a sexuálne správanie bodaviek tsetse
Neuropeptides regulating innervation of the genital organs and sexual behavior of tsetse flies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd
The influence of landscape and regulations on the freshwater benthic macroinvertebrates communities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šporka Ferdinand DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019