VEGA projekty

Národné

Význam interakcií medzi ektoparazitmi pre prenos vektormi-prenášaných patogénov
The role of ectoparasite-ectoparasite interactions in the transmission of vector-borne parasites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium interakcií medzi vtáčím hostiteľom a vektorom (ektoparazitickými dvojkrídlovcami) prenášanými parazitmi. Ide o originálny projekt, ktorého ambíciou je vyplniť medzery v poznaní vzťahov hostiteľa a parazita ako aj v poznaní interakcií parazitov vo vnútri spoločenstva. Projekt nadväzuje na doterajšie práce vedúceho projektu, ktorý má evidentne dostatočné skúsenosti takto zameraný projekt riešiť. Projekt posúdili 4 posudzovatelia, ktorí kladne hodnotili náväznosť predkladanej problematiky na vedecké problémy, ktoré hlavný riešiteľ v minulosti študoval, čo svedčí o jeho dobrej orientácii sa v danej problematike a dáva prísľub splnenia cieľov. Pozitívne je hodnotená aj dlhoročná spolupráca vedúceho riešiteľa s kolegami so zahraničia. Viacerí oponenti sa zhodli v tom, že v projekte nie je dostatočne zdôvodnený výber modelového systému, opis multifaktoriálnych štúdií je skôr vo všeobecnej rovine, avšak popis plánovanej metodiky ani súčasného stavu problematiky nie je presvedčivý. Aj keď sú v projekte jasne formulované všeobecné teórie a hypotézy, vlastný experimentálny model je opísaný okrajovo. Spomenuté nedostatky sú skôr formálneho charakteru.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2024
Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Metabolické účinky pohlavných hormónov hmyzu
Metabolic functions of insect gonad-derived hormones
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
reprodukcia – Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).
Reproductive strategies and relation to acoustics and migration: case studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta CSc.
Anotácia: Spev samcov spevavcov má viac funkcii, medzi ktoré patrí obhajoba teritória voči cudzím samcom a prilákaniesamice. Pomocou reprodukovaného kvalitného a menej kvalitného spevu samca trsteniarika bahenného(Acrocephalus scirpaceus) budeme imitovať obsadené hniezdne teritórium samcami rôznej kvality a skúmaťreakcie samcov a samíc. Otestujeme, ktorú kvalitu spevu budú samce a samice ako susedia preferovať priobsadzovaní teritórií. Zistíme, či spev určitej kvality v susedstve ovplyvní maternálne investície samíc do vajec vzmysle veľkosti znášky, obsahu testosterónu vo vaječnom žĺtku a lyzozýmu vaječného bielka. Diaľkovémigrujúce spevavce patria k najohrozenejším druhom. Ich migračné stratégie sú známe len útržkovite a ichvzťah k reprodukčnej stratégii, populačným trendom a faktorom ohrozenia je vysvetľovaný nedostatočne.Pomocou geolokátorov budeme študovať migračné stratégie a trasy vybraných jedincov strakoša kolesára aanalyzovať ich hniezdnu úspešnosť ako aj lokálne a globálne faktory ohrozenia.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium evolúcie mitochondriálneho genómu pomocou kvasinky Kluyveromyces lactis
Study of mitochondrial genome evolution using yeast Kluyveromyces lactis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Procházka Emanuel PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Klimatická zmena a vodné nádrže – efekt antropických vplyvov na teplotný režim tokov a diverzitu bentických bezstavovcov
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov.
Expression and functional characterization of receptors for neuropeptides of insects and ticks
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorilogickým extrémom
Vulnerability assessment of selected natural and disturbed ecosystems by hydrometeorological extremes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Oribatocenózy urbánneho prostredia
Oribatid mite communities of urban ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mangová Barbara PhD.
Anotácia: Téma vplyvu ľudských zásahov na ekosystémy a spoločenstvá organizmov, ktoré sú ich súčasťou, je veľmi aktuálnou. Človek neustále mení životné prostredie a prispôsobuje ho svojim potrebám, väčšinou bez ohľadu naostatnú biotu. Neprimeranými zásahmi často nevedome znižuje diverzitu celých spoločenstiev (či už rastlinných alebo živočíšnych). Takto sú postihnuté i spoločenstvá pôdnych článkonožcov, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou procesu kolobehu živín v pôde. V tomto duchu sa nesie i predkladaný projekt, zameraný na spoločenstvápanciernikov urbánnych ekosystémov, ako biotopov najviac postihnutých antropogénnym vplyvom. Pancierniky sú neparazitické pôdne roztoče, pre ktorých spoločenstvá je charakteristická vysoká diverzita v naturálnychekosystémoch. Tá sa smerom k väčšiemu narušeniu znižuje a súčasne sa mení druhové zloženie celého spoločenstva. Na základe štruktúry oribatocenóz chceme definovať rozdiely medzi rôzne „obhospodarovanými“ zelenými plochami mesta.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematika, ekologické nároky a rozšírenie foretických roztočov (Acari, Mesostigmata) podkôrneho a drevokazného hmyzu v podmienkach Európy.
Systematics, ecological requirements and chorology of saproxylic mites (Acari: Mesostigmata) phoretically associated with woodboring insects in Europe.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021