Publikačná činnosť

Roller, Ladislav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • BEDNÁR, Branislav – ROLLER, Ladislav – ČIŽMÁR, Daniel – MITROVÁ, Diana – ŽITŇAN, Dušan. Developmental and sex-specific differences in expression of neuropeptides derived from allatotropin gene in the silkmoth Bombyx mori . In Cell and Tissue Research, 2017, vol. 368, no. 2, p. 259-275 17 pp. (2.787 – IF2016). ISSN 0302-766X.(Vega č 2/0121/13 : Identifikácia a expresia neuropeptidov v priadke morušovej (Bombyx mori). APVV-0827-11 : Využitie transgénnych postupov pri funkčnej analýze neuropeptidov a ich receptorov regulujúcich správanie a vývin hmyzu. APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa). Typ: ADCA
  • IYER, Janaki Krishnamoorthy – KOH, C.Y. – KAZIMÍROVÁ, Mária – ROLLER, Ladislav – JOBICHEN, Chacko – SWAMINATHAN, Kunchithapadam – MIZUGUCHI, Jun – IWANAGA, Sadaaki – NUTTALL, Patricia A. – CHAN, Mark Y. – KINI, R.M. Avathrin: a novel thrombin inhibitor derived from a multi-copy precursor in the salivary glands of the ixodid tick, Amblyomma variegatum. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2017, vol. 31, no. 7, p. 2981-2995. (5.498 – IF2016). ISSN 0892-6638.(ITMS: 26240220044 (DEVAK) : Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji). Typ: ADCA