Projektová činnosť

Národné

Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019