Projektová činnosť

Národné

Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
MALBOR-ECO – Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov
Ecology of host specificity in vector-borne parasites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia: Vynáranie sa a šírenie nových infekčných chorôb sa stáva čoraz závažnejším medicínskym spoločenským aekonomickým problémom. Mnohé závažné choroby sa šíria na nové územia alebo sa znovu objavujú na území,kde sa už dlhšie nevyskytovali. Rozširovanie areálu mnohých chorôb sa pripisuje závažným environmentálnymzmenám, kedy sa menia klimatické pomery, štruktúra krajiny ako aj koncentrácia obyvateľstva. Za jeden zkľúčových mechanizmov šírenia chorôb sa považujú zmeny v migrácii zvierat a ich parazitov, ktoré sú často ajprenášačmi infekčných agens. Poznanie príčin prenosu a šírenia parazitov v novom prostredí je aj napriekveľkému vedeckému úsiliu stále málo jasné. Teoretické predikčné modely o možnom šírení chorôb a snahy opredchádzanie ich šírenia sú preto stále len málo úspešné. Zámerom tohto interdisciplinárneho projektu jeskúmaním dvoch globálne dôležitých modelových systémov lepšie pochopiť príčiny hostiteľskej špecifickosti azákonitosti cirkulácie vektormi prenášaných parazitov. Cieľom je popísanie taxonomickej, genetickej afylogenetickej štruktúry hostiteľských asociácií a zistenie, či je hostiteľská špecifickosť dôsledkomšpecializovanosti parazitov alebo sa jedná o dôsledok ekologických špecifík vektorov a hostiteľov.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
SGT – O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy
Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia: Epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa objavila v máji tohto roku na východnom Slovensku, bola počtomprípadov najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka.Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka. Z históriesú známe mnohé alimentárne nákazy, väčšina prípadov sa však týkala mlieka kozieho. Cieľom predkladanéhoprojektu je komparatívna analýza zapojenia oviec resp. kôz do alimentárnych infekcií. Na základe presnestanovených kritérií bude vybraný reprezentatívny počet fariem z celého Slovenska. Na každej z nich vyšetrímemlieko oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vysokosenzitívnymi molekulárno biologickými metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným zvieratám odoberieme krvna stanovenie sérologickeho statusu. Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru zapojenia oviec a kôz v prípadealimentárnych infekcií V prípade získania pozitívnych vzoriek sekvenačnou analýzou získame veľmi cennéinformácie o genetickej diverzite vírusu kliešťovej encefalitídy na našom území. Nemenej dôležitým výstupomprojektu budú konkrétne metodické odporúčania pre farmárov v zmysle prevencie alimentárnych nákaz.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021