Projektová činnosť

Národné

Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorilogickým extrémom
Vulnerability assessment of selected natural and disturbed ecosystems by hydrometeorological extremes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021