Projektová činnosť

Národné

FLYFREEFARM – Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku
Pesticide-free control of the house fly and stable fly populations on livestock farms in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Neuropeptidy regulujúce inerváciu pohlavných orgánov a sexuálne správanie bodaviek tsetse
Neuropeptides regulating innervation of the genital organs and sexual behavior of tsetse flies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
tsetse SIT – Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.
Reduction of fecundity and trypanosomiasis control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019