Finished Projects

International

Steroid FLY – Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov
Fruit fly Drosophila melanogaster as a model to study the anti-obesity role of gonad-derived steroid hormones
Program: Other
Project leader: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Annotation:
Duration: 20.5.2019 – 19.5.2022
Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Restoration and management of Danube floodplain habitats
Program: Other
Project leader: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2021
Optimalizácia in vitro systému kŕmenia pre chov a infikovanie kliešťov (Ixodidae)
Optimization of in vitro feeding systems for rearing and infecting ixodid ticks
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2020
ECTOPARASITUS – Determinanty variability paraziticko-hostiteľských vzťahov
Determinantes de la variación en las interacciones parasito-hospedador
Program: Other
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.7.2018
Posilnenie vektorovej refraktérnosti na trypanozómovú infekciu
Enhancing Vector Refractoriness to Trypanosome Infection
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 8.2.2017 – 8.2.2018
Zvýšenie vektorovej odolnosti na trypanozómovú infekciu
Enhancing vector refractoriness to trypanosome infection
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: Within the extended Technical contract we will continue to supply of live 10,000 tsetse fly puparia as required to participants of the CRP „Enhancing tsetse fly refractoriness to trypanosome infection“a. 200 puparia shipped from G. m. morsitans, G. pallidipes; G.palpalis gambiensis and G. f. fuscipes colonies monthly to S. Aksoy, Yale. b. Four allotments of 200 puparia from G. m. morsitans shipped to A. Malacrida, Pavia. c. Puparia (1000 for each species) from G. pallidipes and G. fuscipes shipped to N. Maniana, ICIPE. At the same time we set up the collaborative experiments with Aksoy´s lab. concerning the maternal transmission of endosymbiotic bacteria to progeny during the larval intrauterine development. The study will be focused on the bacteria and progeny molecular cross-talk, bacterial transcriptome changes in the adult female and in larvae throughout development. Bacterial gene expession during development will be related to the expression of host molecules that may modulate transmission of trypanosomes in the emerging progeny, particularly those that with anti-trypanosomal activity.
Duration: 15.11.2014 – 15.11.2016
Molekulárna epidemiológia spirochét lymskej boreliózy v Európe
Molecular epidemiology of lyme borreliose spirochetes in Europe
Program: Inter-academic agreement
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
EDENext – Biológia a kontrola vektormi prenášaných infekcií v Európe
Biology and control of vector-borne infections in Europe
Program: FP7
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Duration: 1.1.2011 – 30.6.2015
Diverzita a prenos kliešťami prenášaných patogénov
Diversity and transmission of tick-borne pathogens
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2014
Vplyv včelej materskej kašičky na regeneráciu kože: úloha matrix metaloproteinázy-9
Effect of royal jelly on skin regeneration: the role of matrixmetalloproteinase-9
Program: Other
Project leader: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2014
Overovanie a zdokonaľovanie nových technológií pre rozsiahle chovy Glossina gambiensis a pre diaľkovú prepravu lietavého materiálu na podporu centier masového chovu bodaviek tsetse v Západnej Afrike
Validation and refinement of new techniques for large scale rearing and for long-distance transport of fly material in support of tsetse mass rearing centres in West Afrika
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Annotation: The basic objective of the project is:- Build up a backup colony of tsetse fly species Glossina palpalis gambiense to provide a large quantities of sterile males, which will be gradually released in the areas with occurrence of sleeping sickness in humans and nagana in cattle. Specifically, in the selected sites in West Africa.- Another aim of the research project is the research of the safe transport of pupae and sterile males, establish safe conditions for long-term transport to West Africa- Creation of a standardized monitoring of transport conditions during long-term transport of tsetse flies- Cooperation with the entomologists of the FAO / IAEA at the information exchange to improve breeding and transport conditions of pupae and adult male tsetse flies
Duration: 6.5.2011 – 6.5.2014
tsetse – Masový chov a výskum bodaviek tsetse na eradikáciu bodaviek v Etiópii
Mass rearing and research of tsetse flies for tsetse eradication in Ethiopia
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: Maintain and research of tsetse back-up/seed colonies up to 25 000 Glossina pallidipes and Glossina fuscipes female flies for SIT eradication programmes in Ethiopia
Duration: 1.9.2009 – 31.12.2013
Starostlivosť o kolóniu do počtu 50000 Tororo línie ,samíc Glossina pallidipes
Maintenance of a colony of up 50000 Tororo strain of Glossina pallidipes female
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: The main idea of the project is to build up a backup colony of tsetse flies Glossina pallidipes, which will serve to provide the mass rearing operations of tsetse flies in STEP in Kaliti, Addis Ababa, Ethiopia. These operations will produce large quantities of sterile male tsetse flies, which will be gradually released in the areas of tsetse occurrence, to eradicate them. Method of sterile male application (Sterile Insect Technique-SIT) has been successfully applied to a number of insect pests and is safer, cheaper and more effective than the use of harmful insecticides. SIT is particularly unique in that, the only environmentaly safe method, and when is used consistently, eradicates harmful insects at the exactly limited area.
Duration: 17.10.2011 – 31.12.2013
MoRe – Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EÚ o ochrane vôd a prírody
The Morava River Restoration: Plan of measures prepared in agreement with EC Water and Nature Protection Directives
Program: INTERREG
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Duration: 1.10.2010 – 31.5.2013
Molekulárna fyziológia epitracheálneho endokrinného systému
Molecular Physiology of the Epitrachael Endocrine System
Program: Other
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 28.5.2009 – 31.3.2013
Chov kolónie Glossina palpalis gambiensis do počtu 50 000 samíc
Maintenance of a colony of up to 50 000 G.p. gambiensis female flies
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: The basic objective of the project is:- providing a breeding of tsetse colony Glossina palpalis gambiense species up to 50 000 adult females- completion of sufficient quantity of bovine blood from Svaman Myjava slaughterhouse for tsetse fly colony feeding and at the same time ensuring decontamination of the blood by gamma-ray irradiation.- Ensuring the setup of a new tsetse colony of G.p.gambiensis at the new center in Bobo di Lauso in Burkina Faso- provision of SIT project in Senegal by sterile males irradiated by 10Gy.- Cooperation with entomologists of FAO / IAEA at information exchange to improve pupae breeding and transport conditions and also adult male tsetse flies.
Duration: 10.8.2011 – 31.12.2012
Zlepšenie SIT pre bodavky tsetse cez výskum ich symbiontov a patogénov
Improving SIT for tsetse flies through research on their symbionts and pathogens
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: The basic objective of the project is the involvement of various international scientific teams to solve the problem causes the collapse of tsetse fly colonies in large mass rearingg facilities used for SIT (sterile insect technique). Develop an effective action plan to address the problem of understanding biological patterns of symptoms associated with induction of colony collapse. Clarification of the correlation and the presence of viruses, disease symptoms and the presence of bacterial symbionts (Wigglesworthia , Sodalis, and Wolbachia) and fertility of tsetse flies.
Duration: 1.2.2008 – 1.2.2012
Porovnanie reprodukčnej a molekulárnej ekológie dvoch poddruhov svišťa vrchovského: Marmota marmota marmota a ohrozeného Marmota marmota latirostris. Predbežný prístup k ochrane
Comparison of the reproductive and molecular ecology of two subspecies of the European Alpine marmot: Marmota marmota marmota and the endangered Marmota marmota latirostris. A preliminary approach to conservation perspectives
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2010
Rekonštrukcia neskoro-glaciánej fluktuácie klímy na starovekom jazere Bølling na základe subfosílnych zvyškov hmyzu (Chironomidae)
Quantitative reconstruction of Lateglacial climate fluctuations in the classical Lake Bølling, using subfossil insect remains (Chironomidae)
Program: Multilateral – other
Project leader: Ing. Hamerlik Ladislav, PhD.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2010
Medzinárodné konzorcium o kliešťoch a kliešťami prenášaných chorobách
Integrated Consortium on Ticks and Tick-borne Diseases (ICTTD-3)
Program: FP6
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Duration: 1.9.2004 – 31.8.2010
Vytvorenie spoločnej ornitologickej online databázy
Creation of a common ornithological online database
Program: INTERREG
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.9.2009 – 31.8.2010
tsetse – Založenie a masový chov bodaviek tsetse Glossina palpalis gambiensis pre SIT eradikačný program v Senegale
Establishment and mass rearing of tsetse flies Glossina palpalis gambiense for SIT eradication programme in Senegal
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: Establishment and mass rearing of tsetse flies Glossina palpalis gambiense for SIT eradication programme in Senegal
Duration: 1.9.2009 – 1.6.2010
EDEN – Vynárajúce sa infekcie v meniacom sa životnom prostredí v Európe
Emerging Diseases in a changing European Environment
Program: FP6
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Annotation: no description
Duration: 1.11.2004 – 31.5.2010
Regulácia synchronizácie v životných cykloch parazitov a hostiteľov: vplyv teploty prostredia a hostiteľa
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2009
Zmenšujúce sa ľadovce a biodiverzita potokov vo vysokých Andách
Shrinking glaciers and biodiversity in streams in the high Andes
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Hamerlik Ladislav, PhD.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2009
Výskum hostiteľsko-parazitických interakcií modelového systému Carnus hemapterus-Coracias garrulus
Investigation into the host-parasite interactions in Carnus hemapterus-Coracias garrulus
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 4.10.2009 – 28.11.2009
Endokrinná kontrola liahnutia lariev múch tsetse
Parturition in the tsetse flies: endocrine control
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.3.2009
Genetická štruktúra a diferenciácia populácií druhov Barbatula barbatula a Cobitis elongatoides: biogeografia riecneho systému Dunaja
Genetic structure and differentiation among populations of Barbatula barbatula and Cobitis elongatoides: implication for Danube river system biogeography
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Kohoutová Šedivá Alena, PhD.
Annotation: The distribution and genetic population structure of most species were greatly affected by the climatic cycles during Pleistocene glaciations. Populations surviving ice ages in southern or central Europe served as sources for reinvasion during the interglacial times. Few studies investigated the colonization pattern in freshwater systems in Europe. Nevertheless, there is a persisting disagreement according to the investigated fish species. The project suggests to compare colonisation strategies of two species occurring in the same river system but inhabiting different parts of the river stretch. Results will reveal the genetic diversity and population structure of bothspecies and should help to understand the evolutionary process that led to the present distribution of fish gene pools in one of the main river systems of Europe. Obtained information could be useful in elucidating between recent and more ancient evolutionary events that have promoted species diversification.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Ecodiptera – Implementácia modelového managementu ekologicky fungujúceho ošetrenia prasačích exkrementov v regione Los Serranos, Valencia, Španielsko
Implementation of a management model for the ecologically sustainable treatment of pig Manure in the Region of Los Serranos, Valencia Spain
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: no description
Duration: 1.12.2005 – 31.12.2008
Molekulárna fyziológia epitracheálneho endokrinného systému
Molecular physiology of the epitracheal endocrine system
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2002 – 31.12.2008
Pôvodná fauna vybraných ekosystémov krasových oblastí slovenských Karpát
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kováč Ľubomír, CSc.
Annotation: no description
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Prieskum diverzity jaskynnej mikroflóry a fauny západných Karpát a ich potravnej preferencie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kováč Ľubomír, CSc.
Annotation: no description
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
VIZIER – Komparatívna štrukturálna genomika vírusových enzýmov zúčastňujúcich sa na replikácii
Comparative Structural Genomics of Viral Enzymes Involved in Replication
Program: FP6
Project leader: RNDr. Labuda Milan, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.10.2004 – 30.9.2008
Účinok letu na rozvoj letových svalov a letového správania bodaviek tsetse Glossina pallidipes.
The effect of llight on development of the thoracic muscle and flight behaviour of tsetse fly Glossina pallidipes
Program: IAEA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Annotation: no description
Duration: 1.7.2003 – 31.3.2008
BPM – Bilaterálny projekt Morava – spoločný manažment vodohodpodárskych a hydroekologických opatrení
Bilateral project Morava : Joint management of water management and hydroecological measures
Program: INTERREG
Project leader: RNDr. Lisický Mikuláš J., CSc.
Annotation: no description
Duration: 1.3.2006 – 30.6.2007
Molekulárna fyziológia epitrchálneho endokrinného systému
Molecular Physiology of the Epitracheal Endocrine System
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.1.2003 – 31.12.2006
Štúdium vplyvu ožarovania na biológiu a správanie vrtivky mediteranej pre potreby metody sterilného hmyzu
The study on the influence irradiation on biology and behavior of medfly and olive fruit fly for sterile incest technicque purposes
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Annotation: no description
Duration: 1.1.2004 – 31.12.2006
Analýza funkcie neuropeptidov v rôznych druhoch a tkanivách hmyzu
Analysis of species- and tissue-specific function of neuropeptides in insects
Program: Inter-institute agreement
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.4.2004 – 30.4.2006
Analysis of species and tissue-specific function of neuropeptides in insects
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.4.2004 – 31.3.2006
Vyhodnotenie množenia Chimerivax v kliešťoch
Evaluation of Chimerivax replication in ticks
Program: Inter-institute agreement
Project leader: RNDr. Labuda Milan, DrSc.
Annotation: no description
Duration: 1.1.2005 – 28.2.2006

National

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Program: Other projects
Project leader: Mgr. Zhovnerchuk Olha, PhD.
Duration: 1.9.2022 – 29.2.2024
BARS2
BARS2
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Project leader: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Metabolické účinky pohlavných hormónov hmyzu
Metabolic functions of insect gonad-derived hormones
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
reprodukcia – Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).
Reproductive strategies and relation to acoustics and migration: case studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Annotation: Song of passerines have several functions, like territory defense and mate attraction. By using of reproducedsong of higher and lower quality in the Reed Warbler we will simulate occupied territories by males of differentquality. We will determine the male strategy of territory choice affected by simulating quality of neighbor song, thefemale mate choice in relation to quality of neighbor song and evaluate the maternal investment of females intoeggs in terms of clutch size, egg yolk testosterone and egg white lysozyme, in dependence on quality of neighborsong. Long-distance migrant songbirds are among the most endangered species. Their migration strategies arealmost unknown and their relation to reproductive strategy, population trend and endangering factors is being notexplained sufficiently. Using geolocators we will study the migration strategies and routes of selected individualsof the Lesser Grey Shrike and analyze their breeding success as well local and global factors of endangerement.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štúdium evolúcie mitochondriálneho genómu pomocou kvasinky Kluyveromyces lactis
Study of mitochondrial genome evolution using yeast Kluyveromyces lactis
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Procházka Emanuel, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Veľkoplošná projekcia živých objektov a videí na vedecko-popularizačných podujatiach pre atraktívnejšiu prezentáciu laboratória hydrobiológie Ústavu zoológie SAV
Program: Other projects
Project leader: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Duration: 13.4.2023 – 31.12.2023
Význam interakcií medzi ektoparazitmi pre prenos vektormi-prenášaných patogénov
The role of ectoparasite-ectoparasite interactions in the transmission of vector-borne parasites
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Annotation: One of the biggest challenges faced by ecologists is to understand how and to what extent interspecific interactions within and between different guilds influence community structure, abundance of specific species or biodiversity of organisms of interest such as pathogens. In spite of a general acceptance of the existence of such a complex system, most ecological interactions are studied in relative isolation. The goal of this project is to see how the interactions between a certain host and a certain vector-borne parasite are affected by the complexity of ectoparasite-ectoparasite interactions. We specifically aim to establish if the interactions among multiple blood-feeding dipteran ectoparasites can influence the susceptibility of an avian host to some of the ectoparasites and/or pathogens that they vector. Namely, we plan to reveal if host susceptibility to haemosporidians can be mediated by 1) ectoparasite-ectoparasite interference or 2) modulation of host immunity by background ectoparasite pressure.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)
DNA barcoding of Slovakia (SK-BOL), as a part of international initiative International Barcode of Life (iBOL)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.3.2021 – 30.6.2023
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Zážitkové laboratórium (Grant z rezervy predsedu vlády)
Program: Other projects
Project leader: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Duration: 1.11.2022 – 31.3.2023
Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Klimatická zmena a vodné nádrže – efekt antropických vplyvov na teplotný režim tokov a diverzitu bentických bezstavovcov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov.
Expression and functional characterization of receptors for neuropeptides of insects and ticks
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorilogickým extrémom
Vulnerability assessment of selected natural and disturbed ecosystems by hydrometeorological extremes
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Oribatocenózy urbánneho prostredia
Oribatid mite communities of urban ecosystems
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mangová Barbara , PhD.
Annotation: The human impact on ecosystems and communities of different organisms is highly actual topic. Mankind is changing its environment continuously and is adapting it to its needs without any regard to other biota. By indirectimpact we often unknowingly decrease diversity of all communities (as plants as animal). This way also communities of small soil arthropods are affected that play a serious role in nutrient cycling due to cutting of fallenleafs. This project will be focused on oribatid mite communities in urban habitats and other biotops affected byhuman impact. Oribatids are soil mites and for their communities it typical high diversity in natural ecosystems.This diversity decreases withincreasing human impact and it also changes species composition of thecommunity. Using structure of orbatid mites community we want to define differences between different ways how to care for “green parts” of the city.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematika, ekologické nároky a rozšírenie foretických roztočov (Acari, Mesostigmata) podkôrneho a drevokazného hmyzu v podmienkach Európy.
Systematics, ecological requirements and chorology of saproxylic mites (Acari: Mesostigmata) phoretically associated with woodboring insects in Europe.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Annotation: Saproxylic mites are those animals that are dependent on dead or decaying wood (or dependent on other organisms that are themselves dependent on such life substrates). They are showing various phoretic associations with different bark and woodboring insects, as a result of specific evolutional adaptations and complex life strategies developed in the mites adapted to the life in spatially and temporally ephemeral habitats, including specific arboricolous microhabitats such as bark beetle galleries of trees, subcorticolous detritus, tinder, decaying wood, wood-destroying fungi, a.o. The project will contribute to original knowledge on species diversity, ecological requirements, bionomy, chorology and altitudinal (vertical) distribution of found saproxylic mites occurring in Europe, with original identification keys, descriptions of all recorded taxa, revisions of unclear and not adequately described species, and ecological and zoogeographical evaluations.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Šváby zo svetových jantárov II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Monitoring vtákov v oblasti plánovaného veterného parku pri Popudinských Močidľanoch
Program: Other projects
Project leader: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Duration: 1.9.2020 – 30.9.2021
Monitoring vtákov v oblasti plánovaného veterného parku pri Rohove
Program: Other projects
Project leader: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Duration: 1.9.2020 – 30.9.2021
MALBOR-ECO – Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov
Ecology of host specificity in vector-borne parasites
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Annotation: Emergence and spread of new infectious diseases is becoming a never more serious medical, societal and economical problem. Increasingly more diseases expand their ranges or re-emerge in areas from where theyhad been wiped out long ago. The emergence of new diseases is most frequently attributed to global environmental changes, including climate change, land use changes and changes in human concentration. A key role in the spread of new diseases is attributed to changed patterns of animal migration and therefore also oftheir parasites – potential vectors of diseases. Despite great effort, knowledge into the causes of the successful transmission and spread of vector-borne parasites is still only poorly understood. Consequently, theoreticalprediction models of the spread of diseases and efforts to halt this spread are not effective. The aim of this project is to increase the understanding of the causes of host specifity and the regulation of circulation of vectorborne parasites. We will use two globally important study systems that involve tick-borne Borrelia spirochetes and insect-borne Plasmodium and Haemaproteus haemosporidians. The objective is to identify taxonomic, genetic and phylogenetic structure of local host associations and to assess if host specificity is a result of hostspecialization by parasites or i tis a result of host and vector ecology.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2021
SGT – O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy
Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Annotation: Emerging tick-borne encephalitis from May this year in eastern Slovakia, has been the largest in number ofcases for the last five years. As usual, it was supposed that products from raw sheep\’s milk had been thecausative agens. Such enormous epidemic is striking due to the regular routine screening of sheep milk. Wehave known many foodborne infections from history, but most of cases was related to goat\’s milk. The aim of theproposed project is a comparative analysis involving sheep respectively goats foodborne infections. With regardto exact criteria it will be selected a representative number of farms from all Slovakia. We will investigate the milkof sheep and goats, as well as ticks collected from direct observation of the animals. It will be done for eachfarm. Sample will be examined by highly sensitive molecular biological methods for the virus presence. Fromanimal blood we evaluated the serological status of all investigated animals. Evaluation of the results we can seehow engaged sheep and goats in the case of food-borne infections. In the case of virus positive samples bysequencing analysis we obtain very valuable information about the genetic diversity of the TBEV in our country.An equally important outcome of the project will be specific methodological recommendations for farmers interms of preventing foodborne disease.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2021
Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)
The role of neuropeptides and their receptors in regulation of endocrine and reproductive organs in the silkworm (Bombyx mori)
Program: SRDA
Project leader: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Annotation: Insects are widespread and evolutionary extremely successful group of animals that show unique adaptations during development and reproduction. These adaptations are mediated by special endocrine glands including corpora allata (CA) that produce juvenile hormones (JH) and various modifications of reproductive organs. These important organs are under control of regulatory compounds that include neuropeptides produced by neurons and endocrine cells. However, neuroendocrine processes controlling activity of the CA in different developmental stages are not fully understood. Our preliminary and published data indicate that JH production from the CA is controlled by several peptidergic cells, whose specific functions in this process remain to be determined. Likewise, the role of neuropeptides during mating, fertilization and egg laying is not fully understood. Therefore, in this project we will identify neuropeptides, receptors and peptidergic cells involved in regulation of the CA and reproductive organs in the silkworm Bombyx mori. We will analyze neurons directly innervating these organs, as well as endocrine Inka cells that may control these organs via humoral pathways. We will employ techniques of molecular biology and immunohistochemistry to identify signaling molecules and peptidergic cells, while transgenic approaches in combination with physiological and behavioral assays will be used to determine roles of specific neuropeptides and their receptors. Expected results are important for understanding of molecular mechanisms underlying regulation of development and reproduction, which require complex neuroendocrine communication between peripheral organs and CNS.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2021
Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku
Ecological and ethological research of invasive cockroach Ectobius vittiventris (Blattaria) in Slovakia
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Dôležitosť heterogenity reprodukčného biotopu pre reprodukčné investície a prežívanie
Importance of reproductive habitat heterogeneity in reproductive allocation and survival
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Neuropeptidy regulujúce inerváciu pohlavných orgánov a sexuálne správanie bodaviek tsetse
Neuropeptides regulating innervation of the genital organs and sexual behavior of tsetse flies
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd
The influence of landscape and regulations on the freshwater benthic macroinvertebrates communities
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kokavec Igor, PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Funkcia neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa
The role of neuropeptides and receptors in regulation of pathogen transfer from ticks to their hosts
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Annotation: Ticks are very important vectors of dangerous pathogens, but regulatory mechanisms required for their successful transmission into the host are poorly understood. Likewise, physiological processes controlling function of the salivary glands, gut and gonads during their life cycle have not been elucidated. Our published and preliminary data indicate that several specific peptidergic neurons innervate these organs which are the most important reservoirs of pathogens. Our unpublished experiments suggest that identified neurons control activity of these organs and associated transmission of pathogens during tick feeding on the host. In this project we will use a combination of techniques (immunohistochemistry, molecular biology and bioinformatics) to identify regulatory molecules (neuropeptide and their receptors) and neuronal pathways important for normal function ofthe salivary glands, digestive system and reproductive organs of the ticks Ixodes ricinus and I. scapularis. We also propose to study the role of specific neuropeptides and their receptors in transmission of pathogens(Rickettsia helvetica and Borrelia burgdorferi) from these tick organs into laboratory mice using RNAi techniques. Expected results may provide tools for effective suppression of pathogen transmission and development of procedures to inhibit reproductive capability of ticks as dangerous ectoparasites of humans and animals.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
tsetse SIT – Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.
Reduction of fecundity and trypanosomiasis control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
Vplyv typu hniezda, hniezdneho prostredia a antimikrobiálnych látkových a behaviorálnych mechanizmov na bakteriálne spoločenstvá povrchu vajec vybraných druhov vtákov.
Influence of nest type, nesting habitat, antimicrobial substances and behavioral mechanisms on bacterial assemblages living on egg surface in selected bird species
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
FLYFREEFARM – Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku
Pesticide-free control of the house fly and stable fly populations on livestock farms in Slovakia
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží
A 250 year history of human impacts on a landscape of the Banská Štiavnica mining territory: a palaeolimnological reconstruction using biotic and abiotic indicators from lake sediments
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
Krátkodobé a strednodobé výkyvy klimatických faktorov ako regulátor sukcesie taxocenóz bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v rôzne narušených horských lesných ekosystémoch
Short- and medium-termed fluctuations of climatic factors as regulator of succession of Carabid taxocoenoses (Coleoptera, Carabidae) in differently disturbed mountain forest ecosystems
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Taxonómia, ekológia a chorológia arborikolných roztočov (Acari: Mesostigmata) žijúcich vo vzťahu s drevokazným hmyzom a hubami v podmienkach Slovenska.
Arboricolous mites (Acari: Mesostigmata) associated with wood-destroying insects and fungi in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Webový atlas neuroendokrinného systému hmyzu
Web atlas of neuroendocrine system in insect
Program: VEGA
Project leader: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017
BIOFARTIS – Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov
Biological significance and pharmacological features of proteins in tick saliva
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
Hmyz ako alternatívny zdroj bielkovín
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016
Identifikácia a expresia neuropeptidov v priadke morušovej (Bombyx mori)
Identification and expression of neuropeptides in the silkworm (Bombyx mori)
Program: VEGA
Project leader: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Annotation: Neuropeptides play a central role in the control of development, reproduction, behavior, feeding and many other physiological processes in Metazoa. In this project we use bioinformatics to identify new genes encoding neuropeptides and in situ hybridization (ISH) to confirm their expression in the silkworm (Bombyx mori). Next we will analyze spatial expression of all known neuropeptide genes using ISH, fluorescent immunohistochemistry and targeted expression of green fluorescent protein. We aim at detection of neuropeptides in the central and peripheral neurons and in the endocrine midgut cells in larval, pupal and adult stages. This extensive analysis yield first data on expression patterns of genes encoding novel neuropeptides and first descriptions of 15 peptidergic systems signaling insect neuropeptides in Lepidoptera. Our results will be published in a monograph describing peptidergic cells in B. mori. This comprehensive work will provide basis for functional studies of more than 40 neuropeptide genes.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Interakcie medzi kliešťami prenášanými mikroorganizmami a mechanizmy ich prenosu.
Interactions between tick-borne microorganisms and mechanisms of their transmission
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Annotation: Ticks are important vectors of pathogens that cause animal and human diseases. The most of tick-bornediseases are characterized by the phenomenon of natural focality. In natural foci, the infection can spread inclose proximity to humans, as evidenced by an increase in urban and suburban foci. The relationships betweenthe pathogenic agents of diseases and their vectors co-evolved under appropriate environmental conditions. Therelationship between tick-borne pathogens are studied at the level pathogen – host, pathogen – vector and vector– host. The interactions between pathogen, tick and host represent a triangle with three interfaces: pathogeninfection of host, pathogen infection of tick and tick feeding on a host. Our interest focuses on the relationshipsbetween vectors and their hosts, as well as among microorganisms in mixed infections, which play an importantrole in the of the pathogen circulation in natural foci.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Šváby (Blattaria) z čeľade Nocticolidae – revízia, výskyt, rozšírenie, ekologické nároky
Cockroaches (Blattaria) from the family Nocticolidae – revision, occurence, distribution and ecological requirements
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Vplyv experimentálnych manipulácii jedincov hematofágneho ektoparazita Carnus hemapterus a saprofágnych/nektofágnych lariev dvojkrídlovcov na imunologické a kondičné parametre mláďat včelárika zlatého (Merops apiaster)
Influence of experimental manipulations of abundance of the haematophagous ectoparasite Carnus hemapterus and of saprophagous/necrophagous diptersn larvae on immunological and conditional parameters of European bee-eaters chicks (Merops apiaster)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krištofík Ján, CSc.
Annotation: We will study reactions of innate and acquired immunity of European bee-eater (Merops apiaster) chicks on experimentally induced changes in abundance of the haematophagous ectoparasite (Carnus hemapterus) and sapro- or/and necrophagous dipteran larvae. They are abundant in nest cavities of bee-eater situated on end of more than 1 meter long galleries in loamy-sandy perpendicular walls. Their influence on development of bee-eater chicks is not sufficiently investigated. In some nests we will experimentally increase or reduce abundance of C. hemapterus, while in others abundance of sapro- or/and necrophagous larvae. In a part of the chicks we will apply phytohaemagglutinin in the wing webbing and sheep red blood cells into peritoneum. We will study the immunity response – skin-swelling, forming of immunoglobulines, chick condition, sedimentation and haematocrit of differently aged chicks in order also to find out differences in their reaction in dependence on their age.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Antibakteriálne a imunomodulačné vlastnosti včelieho peptidu defenzínu-1 v procese hojenia chronických rán
Antibacterial and immunomodulaotry properties of bee defensin-1 in chronic wound healing process
Program: VEGA
Project leader: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
Evolučný význam predácie na životné stratégie rýb
Evolutionary importance of predation rate on life history adaptations of fishes
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
Funkcia H-orgánu a katecholamínov pri správaní a vývine hmyzu.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
SLOVMEMED – Klinické testovanie slovenského medovicového medu
Clinical testing of slovak honeydew honey
Program: SRDA
Project leader: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Kompetícia spermií a sexuálny kanibalizmus u modlivky zelenej (Mantis religiosa)
Program: VEGA
Project leader: prof. PaedDr. Prokop Pavol, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Malé vysokohorské jazerá – citlivé indikátory environmentálnych zmien: bentické bezstavovce a faktory ovplyvňujúce rôzne úrovne ich diverzity
Alpine ponds – sensitive indicators of environmental changes: macroinvertebrates and determinants of their multilevel diversity
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, PhD.
Annotation: The project focuses on a multidisciplinary analysis of macroinvertebrates from alpine ponds in the Tatra Mts. To achieve objectives of the project, study of 60 ponds is expected. These are an important and irreplaceable part of (sub)alpine ecosystems and may, in terms of effective nature protection, serve as an early warning systems and biotopes suitable for long-term monitoring. In this project various methods and approaches of data processing will be used, combination of which will provide a unique knowledge in respective field.Expected outcomes will provide a precise picture of macroinvertebrates structure of these vulnerable biotopes sensitive to environmental changes, allow detection of impact of various env. gradients, and prediction of changes in zoocoenoses depending on changes in the environment. Genetic structure of model species populations allow to identify centers of diversity, main factors affecting variability and indicates trends in dispersal of species in case of expected env. changes.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Ostrovná biogeografia izolovaných vodných plôch
Island biogeography of the isolated water bodies
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Illyová Marta, PhD.
Annotation: The project is focused on comparison of species diversity of different types of isolated aquatic habitats in lowland areas of Slovakia. The artificially dig pits in the landscape are unique ecosystems offering a valuable possibility to study colonization of a new habitat in time, succession toward the climax and the subsequent decline of species. The principles of island ecology can be used for evaluation of species diversity of planktonic Crustaceans and molluscs in isolated water bodies. The investigation will run in several isolated aquatic habitats of different age, size and isolation degree in the landscape. As reference localities, we will use relatively old material pits situated out of the floodplains, which had arisen in the past at exploitation of the material for dike construction.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)
Taxonomy and phylogeny of genera Roraima Kodada & Jäch and Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Annotation: The proposed project aims to study taxonomy and phylogeny of genera Roraima Kodada & Jäch and Neblinagena Spangler (Coleoptera, Elmidae). Yet the genus Roraima is known only from the Venezuelan table mountains (tepuis), species of Neblinagena, also known only from Venezuela, inhabit streams in lower altitudes. The main goals of the project are: (1) clarifying species classification together with its formal description, determination of morphological and genetic variability, including possible redefinition of the taxonomic concept of the genus Roraima, (2) identification of larval stages using molecular markers, assigning larvae to the species and their description using morphological characters, (3) analysis and interpretation of phylogeny of the genus Roraima, drawing possible scenarios of the speciation and geographic distribution of species in the environment of the table mountains and testing hypotheses of the evolution of the table mountains biota using molecular data, (4) analysis of the phylogenetic position of Roraima and Neblinagena within subfamily Larainae based on combination of both morphological and genetic characters.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.6.2013 – 31.12.2015
Vplyv dlhodobých zmien na riečne kontinuum (diskontinuum) veľkých slovenských riek
The Influence of long-termed changes on the river continuum (discontinuum) of large Slovakian rivers
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.10.2015 – 31.12.2015
TRANSNEURO – Využitie trensgénnych postupov pri funkčnej analýze neuropeptidov a ich receptorov regulujúcich správanie a vývin hmyzu
Utilization of transgenic approaches for functional analysis of neuropeptides and their receptors regulating behavior and development in insects
Program: SRDA
Project leader: Ing. Roller Ladislav, PhD.
Annotation: In this project we will utilize methods of molecular biology, transgenic approaches and physiological experiments to elucidate mechanisms of action of neuropeptides and their receptors necessary for development and behavior in the model species (Bombyx mori). We will focus on identification of complex neuroendocrine interactions between ecdysis triggering hormones (ETH) and their target neurons in the CNS and endocrine organs producing ETH receptors (ETHR). We will use techniques of immunohistochemistry and in situ hybridization for identification of the target cells expressing ETHR. Molecular methods will be used for identification of genes encoding neuropeptides that are expressed in the ETHR neurons and endocrine cells. We will utilize the baculovirus expression system for identification of promoters for specific neuropeptide genes that will be used for targeted expression of molecular markers in the ETHR cells. Transgenic lines producing those molecular markers in the target ETHR neurons and organs will be used for functional analysis in behavioral assays in vivo and for Ca2+ imaging and electrophysiology in vitro. Anticipated results are important for understanding of molecular mechanisms for behavior and development that require complex neuroendocrine regulation between peripheral endocrine organs and the CNS.
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
Stanovenie biologickej hodnoty odvodňovacích kanálov
Assessment of biological value of drainage ditches
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Annotation: The project aims to research of biological and conservation values and integrity of the drainage ditches in agricultural landscape. Man-made channels in the area are important refuges of the flora and fauna. As an animal model group, we chose fish and freshwater molluscs because of their high adequacy and different functions in the trophic relationships. The main output of the project will be biological, respectively ecological and biological evaluation and conservation categorization of channels in the study area, which will serve as a basis for their protection and conservation biology management.
Duration: 1.1.2014 – 30.12.2015
Manažment a ochrana dunajských jeseterov
Danube sturgeons management and protection
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2015
Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení
Research and development of new bioterapeutic methods and its application in some illnesses treatment
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 1.6.2010 – 30.6.2015
Podpora MVTS – Zlepšenie SIT pre bodavky tsetse cez výskum ich symbiontov a patogénov
Improving SIT for tsetse flies through research on their symbionts and pathogens
Program: Other projects
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 8.2.2015 – 8.2.2015
Analýza výskytu a prenosu vybraných intracelulárnych patogénov u zvierat a ľudí a komplexné riešenie ich diagnostiky
Analysis of the occurence and transmition of selected intracellular pathogens in animals and humans and complex solution of their diagnostics
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum a jej význam v epizootológii anaplazmózy voľne žijúcich a hospodárskych zvierat.
Genetic variability of Anaplasma phagocytophilum and its impact in the epizootiology of anaplasmosis of wild animals and livestock
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Annotation: Intraspecific variability of Anaplasma phagocytophilum in Slovakia is investigated. DNA sequences of differentstrains are analyzed using the molecular methods to assess the genetic variability and the presence of differentgenotypes in ticks and hosts. The occurence and circulation of different genotypes in the natural foci andlivestock is studied. Their associations to the specific reservoir hosts and vectors in the natural foci will beelucidated, that will have implication in the ecology of this pathogen also in other European countries. Project isoriented to a basic research with potential output in the veterinary practice of livestock.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2014
Identifikácia nových antikoagulantov v slinných žľazách kliešťov (Acari: Ixodidae)
Identification of novel anticoagulants in salivary glands of ticks (Acari: Ixodidae)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Slovák Mirko, CSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Nové postupy pri transformácii hmyzu
Novel approaches in insect transformation
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Nové trendy digitálnej morfometrie v taxonómii a semiautomatickej identifikácii ekonomicky významných fytofágnych Thysanoptera
Program: VEGA
Project leader: prof. PaedDr. Prokop Pavol, DrSc.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2014
Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách: multidsciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
The Post-Glacial environmental history of the Tatra Mountains (Slovakia): a multidisciplinary palaeolimnological study of a sub-alpine lake
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Rozdiely reprodukčných a behaviorálnych parametrov trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) hniezdiaceho v dvoch rozdielnych typoch vegetácie v pálke (Typha sp.) a trsti obyčajnej (Phragmites australis).
Differences in reproduction and behavioral parameters in reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) nesting in two different microhabitats in cat tail (Typha sp.) and reed (Phragmites australis)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Annotation: The project includes field, experimental and molecular-biological approach and acoustic analyses of study of differences of different behavioral and reproduction parameters of reed warbler (Acrocephalus scirpaeus) as a the model species that nests in two different microhabitats in cat tail (Typha sp.) and reed (Phragmites australis) in the same locality. Exerimentally and in natural condition we will study possible difference in degree of predation of reed warbler nests in two types of stds and its possible correlation with density of nests of other passeriform species of the genera Acrocephalus, Emberiza and Panurus. In the cat-tail and reed stand we will search the potential differences in alarm calls on different species of predators in different distance from the nests We will study, whether difference do exist in morphological and condition parameters of adults and chicks of reed warbler and by means of DNA analyses differences in frequency of estra-pair chicks in nests in cat tail and reed stands.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2014
Vplyv krajiny na ekosystémy tečúcich vôd
The landscape influence on the running water ecosystems
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Annotation: The project aim is to determine interactions between land use practices and water and riparian biota in mountainand submountain streams of Slovakia. Natural habitats of mountain streams flowing through the Tatra NationalPark together with habitats affected by the wind calamity have been selected as a model research objects.Another model objects will be submountain rivers flowing through different types of forests and partiallydeforested landscape. A wide range of aquatic organisms (phytobenthos, meiobenthos, micro- andmacrozoobenthos) and selected groups of riparian flora (macrophytes, vascular plants) and fauna (beetles, birds)and their responses to different types and intensity of land use practices will be studied. Together with assessingof ecological metrics and their responses to studied factors, this approach will allow a complex view on changesin aquatic ecosystems. The project will assess the trends in the formation of aquatic and semiaquaticcommunities in space and time of river networks.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2014
Výskum symbiontov bodaviek tsetse a ich účinok na na masovo chované kolónie
Investigation of tsetse fly symbionts and their infect on mass reared colonies
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2014
Biodiverzita riečnych koridorov tropických pralesov: súčasný stav, vplyv antropogénnej činnosti a perspektíva obnovy
Biodiversity of river corridors in tropical forests: present state, human impacts and restoration perspectives
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
Štruktúra ohnísk – Štruktúra ohnísk a vynárajúce sa choroby s dôrazom na úlohu drobných cicavcov v prírodných ohniskách urbánneho typu krajiny
Structure of foci and emerging diseases with emphasis on role of rodents in urban type of natural foci of diseases
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
Dlhodobo udržateľné využitie biodiverzity Kenskej republiky cez bioprospekting a transfer modelovej biotechnológie
Sustainable utilization of biodiversity of Kenya by bioprospecting and transfer of model biotechnology
Program: Other projects
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2014
Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska
Development of ecological methods for control of populations of selected forest pests in vulnerable alpine regions of Slovakia
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.8.2010 – 31.7.2014
Aké mechanizmy sa podieľajú pri motivácii rýb k využívaniu príbrežných habitatov na nížinných riekach?
What are the driving forces for the use of inshore riverine habitats by fish species?
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Annotation: The proposed project is dealing with the phenomenon of diel dynamics of fish species between offshore and inshore habitats. On the model area of six lowland rivers in Slovakia, we will test three hypotheses whether the use of the inshore area is driven by environmental gradients, feeding activity or predator avoidance. We will follow the variability of environmental variables during the diel period that could be important for fish energetic costs. Also feeding activity connected with the activity of prey items or occurrence of predators could have an important role in diel distribution patterns. We will follow the diel dynamics of net-zooplankton and drifting organisms and the diversity of macroinvertebrates for the purposes of stomach contents analyses. Additionally, we will analyse the intensity of infection of random representative samples to avoid the fish behaviour changes caused by parasites. The side effect of the project includes recommendations for the lowland river monitoring programmes of fishes.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Harmonizácia kvalitataívnych a kvantitatívnych metód monitoringu spoločenstva veľkých riek
Harmonisation of methods for the monitoring of qualitative and quantitative composition of fish stock of large rivers
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2013
Ostrovy vegetácie ako zdroje biodiverzity vo veľkomeste
Green spaces as sources of a biodiversity in a large city
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Spoločenstvá lienkovitých v podmienkach zmien klímy a introdukcia nového druhu Harmonia axyridis
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Selyemová Diana, PhD.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2013
Taxonómia, ekológia a chorológia ektoparazitických roztocov (Acari, Mesostigmata: Dermanyssoidea) vtákov (Aves) v podmienkach Slovenska.
Dermanyssoid mites (Acari, Mesostigmata) associated with birds and their nests (Aves) in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Úloha medu v procese eradikácie bakteriálnych patogénov chronických rán
The role of honey in the eradication process of bacterial pathogens of chronic wounds
Program: VEGA
Project leader: Ing. Majtán Juraj, PhD.
Annotation: According to recent clinical studies, honey as a natural antimicrobial product represents a potential wound healing agent in patients with chronic wounds. The most of serious human non-healing infections accompanied with higher antimicrobial resistance can be characterised by bioflm formation. The aim of present study is to investigate the honey-induced elimination process of biofilm in selelcted multi-resistant clinical strains islated from chronic wounds. Several slovak honey together with medical grade honey and will be used in the study. The honey compound(s) responsible for disintegration and disruption of bacterial biofilm will be identified and isolated from the most effective honey. During the study, the effect of honey on induction of expression of antimicrobial peptides from human keratinocytes will be investigated.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Zákonnitosti formovania spoločenstiev vybraných skupín bezstavovcov v horských ekosystémoch v podmienkach meniacej sa klímy a antropogénnych zásahov
Forming of taxocoenoses of selected groups of evertebrates in mountain ecosystems influenced by natural catastrophes, climatical changes and anthropogenic intervences
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2013
Populačná ekológia svišťa vrchovského tatranského M. marmota latirostris
Population ecology of the alpine marmot M. marmota latirostris
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.1.2010 – 30.12.2013
Vývoj a aplikácia inovatívneho diagnostického postupu pre molekulárnu identifikáciu živočíchov
Development and application of the innovative diagnostic approach for the molecular identification of animals
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana, PhD.
Duration: 1.11.2010 – 31.10.2013
Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom
Development of methods for detection of tick-borne pathogens and vaccine strategies directed toward tick control
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.11.2010 – 31.10.2013
Centrum excelentnosti pre Glykomiku
Centre of excelence for Glycomics
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: The basic objective of the project is:Improving infrastructure in the study of bioactive substances with effects in clinical medicineBuilding technical and methodological basis for the center of glycomix and genetic analysis, protein chemistry, chemoenzymatic synthesis and analysis of carbohydrates.The completion of the laboratory in the Centre of Excellence for the isolation, identification and clinical use of antibacterial peptides and proteins produced in different parts of insect body.
Duration: 1.3.2010 – 31.3.2013
Diverzita a fylogeografia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) Slovenska
The diversity and phylogeography of Elmidae and Dryopidae (Insecta: Cleoptera) of Slovakia
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2012
Vertikálne rozšírenie kliešťov Ixodes ricinus a Borrelia burgdorferi sensu lato v podmienkach globálnych klimatických zmien
Altitudinal distribution of Ixodes ricinus ticks and Borrelia burgdorferi sensu lato in conditions of global climate changes
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2012
Veterinárno-ektoparazitárne riziká a ekológia článkonožcov v lesných ekosystémoch
Veterinary-ectoparasitary risks and ecology of arthropods in forest ecosystems
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2012
Význam matrix habitatu v renaturácii lesa
The importance of matrix habitat in forest restoration
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kalúz Stanislav, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Vzťah medzi kvalitou samca a investíciami samíc do vajec pri trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus)
Relationship between male quality and maternal investment to eggs in reed warbler (Acrocephalus scirpaceus)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krištofík Ján, CSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2012
Podpora MVTS – Chov kolónie Glossina palpalis gambiensis do počtu 50 000 samíc
Maintenance of a colony of up to 50 000 G.p. gambiensis female flies
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: The basic objective of the project is:- providing a breeding of tsetse colony Glossina palpalis gambiense species up to 50 000 adult females- completion of sufficient quantity of bovine blood from Svaman Myjava slaughterhouse for tsetse fly colony feeding and at the same time ensuring decontamination of the blood by gamma-ray irradiation.- Ensuring the setup of a new tsetse colony of G.p.gambiensis at the new center in Bobo di Lauso in Burkina Faso- provision of SIT project in Senegal by sterile males irradiated by 10Gy.- Cooperation with entomologists of FAO / IAEA at information exchange to improve pupae breeding and transport conditions and also adult male tsetse flies.
Duration: 10.8.2011 – 10.11.2012
Podpora MVTS z prostriedkov SAV- Zdokonalenie SIT pre bodavky tsetse cez výskum ich symbiontov a patogénov
Improving SIT for tsetse flies through research on their symbionts and pathogens
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Annotation: The basic objective of the project is the involvement of various international scientific teams to solve the problem causes the collapse of tsetse fly colonies in large mass rearingg facilities used for SIT (sterile insect technique). Develop an effective action plan to address the problem of understanding biological patterns of symptoms associated with induction of colony collapse. Clarification of the correlation and the presence of viruses, disease symptoms and the presence of bacterial symbionts (Wigglesworthia , Sodalis, and Wolbachia) and fertility of tsetse flies.
Duration: 15.2.2008 – 29.6.2012
Podpora MVTS – Overovanie a zdokonaľovanie nových techník pre veľkochovy bodaviek Glossina palpalis gambiensis a pre diaľkovú dopravu lietavého materiálu na podporu tsetse SIT v oblasti západnej Afriky
Validation and refinement of new techniques for large scale rearing and for long-distance transport of fly material in support of tsetse mass rearing centres in West Afrika
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Annotation: The basic objective of the project is:- Build up a backup colony of tsetse fly species Glossina palpalis gambiense to provide a large quantities of sterile males, which will be gradually released in the areas with occurrence of sleeping sickness in humans and nagana in cattle. Specifically, in the selected sites in West Africa.- Another aim of the research project is the research of the safe transport of pupae and sterile males, establish safe conditions for long-term transport to West Africa- Creation of a standardized monitoring of transport conditions during long-term transport of tsetse flies- Cooperation with the entomologists of the FAO / IAEA at the information exchange to improve breeding and transport conditions of pupae and adult male tsetse flies
Duration: 27.4.2011 – 27.4.2012
Vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj biofarmák
Creation of biotherapeutic facility and development of technology for research and production of biofarmaceutics
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.11.2009 – 28.2.2012
Ekológia hlodavc – Ekológia a epidemiologický význam hlodavcov významne meniacich areál na Slovensku.
Ecology and epidemiological importance of rodents with important changes of their distribution on the territory of Slovakia
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Ekológia parazit – Evolučná ekológia parazitov cicavcov
Evolutionary ecology of mammal ectoparasites
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
Formovanie vodnej a príbrežnej bioty v horských ekosystémoch v podmienkach klimatických zmien a ich katastrofických prejavov
Forming of aquatic and riparian biota in alpine ecosystems in conditions of climatic changes and their catastrophic manifestations
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Komplexná dynamika geomorfologického systému rieky
Complex dynamics of geomorphological river system
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pastuchová Zuzana, PhD.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Molekulárne mechanizmy vylučovania peptidových hormónov z endokrinných Inka buniek
Molecular mechanisms of peptide hormone secretion from endocrine Inka cells
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Predsvadobné kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis)
Nuptial feeding and immunocompetence in nursery web spiders Pisaura mirabilis
Program: VEGA
Project leader: prof. PaedDr. Prokop Pavol, DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Taxonómia a fylogenéza rodu Jolyelmis Spangler & Faitoute zo Stolových hôr vo Venezuele (Insecta: Coleoptera: Elmidae)
Taxonomy and phylogeny of the genus Jolyelmis Spangler & Faitoute from tepuis in Venezuela (Insecta: Coleoptera: Elmidae)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
Úloha kliešťov v šírení gamaherpesvírusov v prírode
Role of ticks in the circulation of gamaherpesviruses in nature
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Slovák Mirko, CSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na postihnutých územiach Kene
Extension of KARI-TRC tse-tse mass rearing facility producing sterile males for tse-tse eradication programs in Kenya
Program: Other projects
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
Využitie archívnych prameňov pri rekonštrukcii vývoja korýt a prírodného prostredia riečnych nív
Using of archive sources within palaeoreconstruction of channels and their environment evolution in river alluvia
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Zmeny štruktúry bentických spoločenstiev tatranských jazier: odpoveď na jediný alebo viacnásobný teplotný gradient?
Changes in structure of benthic communities in the Tatra Mountain lakes: response to single or multiple temperature gradients?
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
Vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácií lykožrúta smrekového
The development of new products for control of bark beetle Ips typographus
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.8.2009 – 1.8.2011
Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu
Center of excellence for protection and use of lanscape and biodiversity
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 19.6.2009 – 18.6.2011
Faktory ovplyvňujúce intenzitu parazitácie mláďat včelárika zlatého (Merops apiaster) druhom Carnus hemapterus (Diptera)
Factors influencing parasitization of bee-eater (Merops apiaster) chicks by Carnus hemapterus
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine
Evaluation of water bodies and optimalisation of water management action in landscape
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Matematické modelovanie epigeických pavúkov (Araneae) zaplavovaných oblastí na úrovni spoločenstva
Mathematical modelling of the epigeic spiders (Araneae) of flooded areas at the community level
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium biologicky aktívnych látok u rýb a výber vhodných druhov použiteľných na ichtyoterapiu lupienky
The study of fishes which can be used for treatment of psoriasis and biologically active compounds present in their secretions
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Taxonómia, ekológia a chorológia ektoparazitických roztočov (Acari, Mesostigmata: Dermanyssoidea) drobných cicavcov (Micromammalia) v podmienkach Slovenska
Dermanyssoid mites (Acari, Mesostigmata) associated with small mammals (Micromammalia) in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti toku na diverzitu rýb?
Areas with higher species diversity: what is the influence of stream habitat heterogenity on ichthyofauna diversity
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Duration: 1.9.2008 – 31.12.2010
Vplyv geologických udalostí a geomorfologických procesov obdobia neogénu a kvartéru na distribúciu a diverzifikáciu ichtyofauny Slovenska
Impact of Neogene and Quaternary geological events on distribution and diversification of ichthyofauna in Slovakia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kohoutová Šedivá Alena, PhD.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Vplyv heterogenity habitatov na diverzitu ichtyofauny
Effect of habitats heterogeneity on ichthyofauna diversity
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pekárik Ladislav, Ph.D
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Zamedzenie procesu eutrofizácie vo vodných nádržiach použitím kompozitného sorbentu
Limitation of eutrophication process in water basin using composite sorbent
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Illyová Marta, PhD.
Duration: 1.9.2008 – 31.12.2010
Multidisciplinárne vyhodnotenie funkcie a významu umelých vodných nádrží a ich ekologický manažment
Multidisciplinary evaluation of the function and importance of the small ponds and its ecological management
Program: Mechanizmus EHP
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Project webpage: http://www.zoo.sav.sk/index.php?cl=projects_item&iid=52&tname=more
Duration: 1.12.2008 – 31.10.2010
Podpora MVTS – Posilnenie vektorovej refraktérnosti na trypanozómovú infekciu
Enhancing Vector Refractoriness to Trypanosome Infection
Program: Other projects
Project leader: RNDr. Takáč Peter, CSc.
Duration: 8.2.2010 – 8.2.2010
Druhová kompetencia vektorov v cirkulácii klieštami prenášaných mikroorganizmov
Vector competence of species in circulation of tick-borne micro-organisms
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika, PhD.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Ekológia a epidemiologický význam drobných cicavcov v podmienkach globálnych a spoločenských zmien v strednej Európe
Ecology and epidemiological importance of small mammals under the conditions of global and social changes in the Central Europe
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Duration: 1.2.2007 – 31.12.2009
Oulimnius – Revízia rodu Oulimnius Gozis, 1886 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) – systematika, morfológia, fylogenéza a geografické rozšírenie
Review of the genus Oulimnius Gozis, 1886 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) – systematics, morphology, phylogeny and geographical distribution
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Duration: 1.2.2007 – 31.12.2009
Rozšírenie, zákonitosti formovania a typizácia spoločenstiev bystruškovitých, drobčíkovitých /Coleoptera, Carabidae et Staphilinidae/ a mäkkýšov /Mollusca/ v ekosystémoch Vysokých Tatier po prírodnej katastrofe
Distribution, rules of forming and typing of taxocoenosese of Carabids, Staphilinids and mollusks in ecosystems of the High Tatras after a nature catastrophe
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šustek Zbyšek, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vplyv veku, pohlavia, biotických a abiotických faktorov na imunokompetenciu a veľkosť investícií do rastu a reprodukcie u jašterice zelenej Lacerta viridis
The role of age, sex, biotic and abiotic factors on immunocompetence and the level of investment in growth and reproduction in green lizards Lacerta viridis
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vynárajúce sa ochorenia v meniacom sa životnom prostredí v Európe
Emerging diseases in a changing European environment
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2009
Molekulárne mechanizmy kontrolujúce sekrečnú aktivitu Inka buniek u hmyzu
Molecular mechanisms controlling secretory activity of insect Inka cells
Program: Other projects
Project leader: Mgr. Daubnerová Ivana, PhD.
Duration: 28.4.2009 – 15.12.2009
Dlhodobé zmeny v spoločenstvách hydrobiontov panónskeho a karpat-.ského regiónu..
Long-term changes in communities of hydrobionts of Pannonian and Carpathian regions
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Illéšová Daniela, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 1.12.2009
Planktonické a bentické spoločenstvá v období zmien antropickej.záťaže na ekosystémy tatranských jazier..
Planktonic and benthic communities in period of changing human impacts on Tatra Mountain lake ecosystem
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 1.12.2009
Strapky /Thysanoptera/ ako súčasť stratocenóz aeroplanktónu tep-.lomilných dúbrav v procese hodnotenia efektivity biologických ko-.ridorov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Duration: 1.1.2007 – 1.12.2009
Výskyt, preferencia mikrohabitatov a disperzné schopnosti diploidno-polyploidného hybridného komplexu pĺža Cobitis elongatoides x C. tanaitica na Slovensku
Distribution, habitat use, and dispresal abilities of Cobitis elongatoides x C. tanaitica diploid-polyploid hybrid complex in Slovakia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kohoutová Šedivá Alena, PhD.
Duration: 1.1.2007 – 1.12.2009
Molekulárna diagnostika pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení a vývoj DNA-čipu
Molecular diagnostics of tick-borne pathogens and development of DNA chip
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Annotation: The aim of the project is to develop oligo-chip that will detect all relevant tick-borne bacteria present in central Europe in one step. To design the oligonucleotide probes, it is necessary to know DNA sequences of the microorganisms that will be targeted by DNA-chip. We will type all new Borrelia burgdorferi s.l. strains as well as members of the family Anaplasmataceae by the PCR-based methods. Representative samples of each type will be sequenced and oligonucleotide probes will be designed. Probes for the known species will be designed by the comparisions of these sequences available in the Genbank. Implementation of nested PCR will increase the sensitivity of the oligo-chip. Final DNA-chip will be tested on a sample of experimentaly infected ticks as well as ticks collected from the nature. Sensitivity, specificity and discriminatory power of the DNA-chip with the conventional detection methods will be compared and evaluated
Duration: 1.5.2006 – 30.4.2009
Patogénmi využívané imunosuprimované rozhranie medzi kliešťom a hostiteľom – vhodné miesto pre zásah antikliešťovou vakcínou
Pathogen exploitation of the immunosuppresed tick-host interface: a gap for tick vaccine intervention
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária, CSc.
Duration: 1.5.2006 – 30.4.2009
Aktualizácia stupňa ohrozenia rýb Slovenska
Up-to dating of data on endangering of fish of Slovakia
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Černý Jaroslav, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Biodiverzita epigeickej mikro- a makrofauny v ekosystéme.dubovo-hrabového lesa..
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Experimentálne ovplyvňovanie stráženia partnerky pri trsteniarikovi bahennom /Acrocephalus scirpaceus/, jeho vplyv na investíciu samca do mláďat a na podiel mimopartnerských mláďat.
Experimental influecing of guarding partner in reed warbler/Acrocepha us scirpaceus/ and impact on the male investment chicks and portion of extra- pair chicke
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krištofík Ján, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Expresia a funkcia neuropeptidov a ich receptorov v hmyze a kliešťoch
Expression and function of neuropeptides and their receptors in insects and ticks
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Fauna článkonožcov /Arthropoda/ reliktných dúbrav Borskej nížiny
Arthropods /Arthropoda/ of the relict oak forests in Borská nížina lowland
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kalúz Stanislav, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Neuropeptidy kliešťov
Neuropeptides of ticks
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Slovák Mirko, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Systematika rodov Elmomorphus Sharp, 1888 a Geoparnus Deléve,.1978 (Incesta: Coleoptera: Dryopidae)
Systematics of the genera Elmomorphus Sharp, 1888 and Geoparnus Deléve,.1978 (Incesta: Coleoptera: Dryopidae)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čiampor Fedor, PhD
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium biologickej aktivity sekrétov slinných žliaz a čreva saprofágnych dvojkrídlovcov a ich využitie pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán
The study of the biological activity of salivary gland and intestine extracts from saprophagous flies and their utilization in curying of non-healing wounds
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium biologickej aktivity sekrétov slinných žliaz a čreva saprofágnych dvojkrídlovcov a ich využitie pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium biologickej aktivity sekrétov slinných žliaz a čreva saprofágnych dvojkrídlovcov a ich využitie pri liečbe dlhodobo sa nehojacich rán
The study of the biological activity of salivary gland and intestine extracts from saprophagous flies intestine extracts from saprophagous flies and
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kozánek Milan, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Taxonómia, ekológia a chorológia šťúrikov vybraných.čeľadí (Pseudoscorpiones, Chthoniidae, Neobisiidae).v podmienkach Slovenska.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krumpálová Zuzana, PhD.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Zmeny biodiverzity ekologicky a epidemiologicky významných druhov hlodavcov Slovenska
Developments of diversity of ecological and epidemiological importants species of rodens from Slovakia
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mošanský Ladislav, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Identifikácia a funkcia endiziotropných hormónov v rôznych druhoch hmyzu
Identification and function of ecdysis triggering hormones in diverse insect species
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Genetická a memetická dedičnosť komplexnosti spevu trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus)
Genetical and memmetical heredity of song complexity in Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus)
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2007
Spoločenstvá pôdnych a subterárnych článkonožcov (Arthropoda).orografického celku Čierna hora..
The communities of the soil and subterranean Arthropoda of the Čierna hora Mts. (Slovakia)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Miklisová Dana, PhD.
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2007
Taxonómia, ekológia a chorológia pôdnych roztočov vybraných čeľadí (Acari,Mesostigmata, Ameroseiidae,Epicriidae,Pachylaelapidae a Veigaiaida e) v podmienkach Slovenska.
Mites of the families Ameroseiidae, Epicriidae,Aviphididae, Pachylaelapidae and Veigaiaidae(Acari Mesostigmata) in Slovakia, with consideration on taxonomy, ecology and chorology of individual species
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mašán Peter, PhD.
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2007
Ekológia a epidemiologický význam myši kopčiarky (Mus spicilegus, Rodentia, Muridae) na Slovensku
Ecology and epidemiological importance of mound -building mouse (Mus spicilegus, Muridae, Rodentia) in Slovakia
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Stanko Michal, DrSc.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
Fragmentácia prostredia a obnovovanie biodiverzity v riečnych alúviách
Habitat fragmentation and restoration of biodiversity in alluvial plains
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čejka Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
Paleoenvironmentálna rekonštrukcia a vývoj riečnych nív Dunaja a Moravy
Palaenvironmental reconstruction and development of the Danube and Morava Floodplains
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pišút Peter
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007