APVV projekty

Národné

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster
Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
MALBOR-ECO – Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov
Ecology of host specificity in vector-borne parasites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia: Vynáranie sa a šírenie nových infekčných chorôb sa stáva čoraz závažnejším medicínskym spoločenským a ekonomickým problémom. Mnohé závažné choroby sa šíria na nové územia alebo sa znovu objavujú na území, kde sa už dlhšie nevyskytovali. Rozširovanie areálu mnohých chorôb sa pripisuje závažným environmentálnymzmenám, kedy sa menia klimatické pomery, štruktúra krajiny ako aj koncentrácia obyvateľstva. Za jeden z kľúčových mechanizmov šírenia chorôb sa považujú zmeny v migrácii zvierat a ich parazitov, ktoré sú často aj prenášačmi infekčných agens. Poznanie príčin prenosu a šírenia parazitov v novom prostredí je aj napriek veľkému vedeckému úsiliu stále málo jasné. Teoretické predikčné modely o možnom šírení chorôb a snahy o predchádzanie ich šírenia sú preto stále len málo úspešné. Zámerom tohto interdisciplinárneho projektu je skúmaním dvoch globálne dôležitých modelových systémov lepšie pochopiť príčiny hostiteľskej špecifickosti azákonitosti cirkulácie vektormi prenášaných parazitov. Cieľom je popísanie taxonomickej, genetickej a fylogenetickej štruktúry hostiteľských asociácií a zistenie, či je hostiteľská špecifickosť dôsledkomšpecializovanosti parazitov alebo sa jedná o dôsledok ekologických špecifík vektorov a hostiteľov.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
SGT – O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy
Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia: Epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa objavila v máji tohto roku na východnom Slovensku, bola počtomprípadov najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka.Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka. Z históriesú známe mnohé alimentárne nákazy, väčšina prípadov sa však týkala mlieka kozieho. Cieľom predkladanéhoprojektu je komparatívna analýza zapojenia oviec resp. kôz do alimentárnych infekcií. Na základe presnestanovených kritérií bude vybraný reprezentatívny počet fariem z celého Slovenska. Na každej z nich vyšetrímemlieko oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vysokosenzitívnymi molekulárno biologickými metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným zvieratám odoberieme krvna stanovenie sérologickeho statusu. Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru zapojenia oviec a kôz v prípadealimentárnych infekcií V prípade získania pozitívnych vzoriek sekvenačnou analýzou získame veľmi cennéinformácie o genetickej diverzite vírusu kliešťovej encefalitídy na našom území. Nemenej dôležitým výstupomprojektu budú konkrétne metodické odporúčania pre farmárov v zmysle prevencie alimentárnych nákaz.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)
The role of neuropeptides and their receptors in regulation of endocrine and reproductive organs in the silkworm (Bombyx mori)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.
Anotácia: Hmyz je najrozšírenejšou skupinou suchozemských živočíchov a za svoj evolučný úspech vďačí unikátnym spôsobom vývinu a rozmnožovania. K dôležitým orgánovým adaptáciám hmyzu patrí prímozgová žľaza (corpus allatum, CA) produkujúca juvenilné hormóny (JH) a rôzne modifikácie reprodukčnej sústavy. Tieto orgány sú riadené pomocou regulačných molekúl, ktorých dominantou súčasťou sú neuropeptidy produkované neurónmi a endokrinnými bunkami. Neuroendokrinné pochody regulujúce funkciu CA v rôznych štádiách vývinu však nie sú dostatočne známe. Naše predbežné a publikované výsledky naznačujú, že na regulácii produkcie JH v CA sa podieľa niekoľko peptidergných buniek, ktorých funkciu treba objasniť. Rovnako úloha neuropeptidov pri párení, oplodnení a kladení vajíčok nie je dostatočne známa. V projekte preto identifikujeme neuropeptidy, receptory a peptidergné bunky zapojené do regulácie CA alebo aktivity reprodukčných orgánov v modelovom druhu priadke morušovej Bombyx mori. Zameriame na analýzu funkcie neurónov, ktoré priamo inervujú uvedené orgány ale aj na endokrinné Inka bunky, ktoré ovplyvňujú tieto orgány humorálne. V projekte využijeme metódy molekulárnej biológie a imunohistochémie na identifikáciu signálnych molekúl a peptidergných buniek a transgénne prístupy v kombinácii s fyziologickými a behaviorálnymi testami na objasnenie funkcií vybraných neuropeptidov a ich receptorov. Predpokladané výsledky sú dôležité pre pochopenie molekulových mechanizmov regulácie vývinu a rozmnožovania, ktoré vyžadujú zložitú neuroendokrinnú komunikáciu medzi periférnymi orgánmi a CNS.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021