APVV projekty

Národné

MALBOR-ECO – Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov
Ecology of host specificity in vector-borne parasites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia: Vynáranie sa a šírenie nových infekčných chorôb sa stáva čoraz závažnejším medicínskym spoločenským aekonomickým problémom. Mnohé závažné choroby sa šíria na nové územia alebo sa znovu objavujú na území,kde sa už dlhšie nevyskytovali. Rozširovanie areálu mnohých chorôb sa pripisuje závažným environmentálnymzmenám, kedy sa menia klimatické pomery, štruktúra krajiny ako aj koncentrácia obyvateľstva. Za jeden zkľúčových mechanizmov šírenia chorôb sa považujú zmeny v migrácii zvierat a ich parazitov, ktoré sú často ajprenášačmi infekčných agens. Poznanie príčin prenosu a šírenia parazitov v novom prostredí je aj napriekveľkému vedeckému úsiliu stále málo jasné. Teoretické predikčné modely o možnom šírení chorôb a snahy opredchádzanie ich šírenia sú preto stále len málo úspešné. Zámerom tohto interdisciplinárneho projektu jeskúmaním dvoch globálne dôležitých modelových systémov lepšie pochopiť príčiny hostiteľskej špecifickosti azákonitosti cirkulácie vektormi prenášaných parazitov. Cieľom je popísanie taxonomickej, genetickej afylogenetickej štruktúry hostiteľských asociácií a zistenie, či je hostiteľská špecifickosť dôsledkomšpecializovanosti parazitov alebo sa jedná o dôsledok ekologických špecifík vektorov a hostiteľov.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
SGT – O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy
Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia: Epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa objavila v máji tohto roku na východnom Slovensku, bola počtomprípadov najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka.Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka. Z históriesú známe mnohé alimentárne nákazy, väčšina prípadov sa však týkala mlieka kozieho. Cieľom predkladanéhoprojektu je komparatívna analýza zapojenia oviec resp. kôz do alimentárnych infekcií. Na základe presnestanovených kritérií bude vybraný reprezentatívny počet fariem z celého Slovenska. Na každej z nich vyšetrímemlieko oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vysokosenzitívnymi molekulárno biologickými metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným zvieratám odoberieme krvna stanovenie sérologickeho statusu. Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru zapojenia oviec a kôz v prípadealimentárnych infekcií V prípade získania pozitívnych vzoriek sekvenačnou analýzou získame veľmi cennéinformácie o genetickej diverzite vírusu kliešťovej encefalitídy na našom území. Nemenej dôležitým výstupomprojektu budú konkrétne metodické odporúčania pre farmárov v zmysle prevencie alimentárnych nákaz.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)
The role of neuropeptides and their receptors in regulation of endocrine and reproductive organs in the silkworm (Bombyx mori)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.
Anotácia: Hmyz je najrozšírenejšou skupinou suchozemských živočíchov a za svoj evolučný úspech vďačí unikátnym spôsobom vývinu a rozmnožovania. K dôležitým orgánovým adaptáciám hmyzu patrí prímozgová žľaza (corpus allatum, CA) produkujúca juvenilné hormóny (JH) a rôzne modifikácie reprodukčnej sústavy. Tieto orgány sú riadené pomocou regulačných molekúl, ktorých dominantou súčasťou sú neuropeptidy produkované neurónmi a endokrinnými bunkami. Neuroendokrinné pochody regulujúce funkciu CA v rôznych štádiách vývinu však nie sú dostatočne známe. Naše predbežné a publikované výsledky naznačujú, že na regulácii produkcie JH v CA sa podieľa niekoľko peptidergných buniek, ktorých funkciu treba objasniť. Rovnako úloha neuropeptidov pri párení, oplodnení a kladení vajíčok nie je dostatočne známa. V projekte preto identifikujeme neuropeptidy, receptory a peptidergné bunky zapojené do regulácie CA alebo aktivity reprodukčných orgánov v modelovom druhu priadke morušovej Bombyx mori. Zameriame na analýzu funkcie neurónov, ktoré priamo inervujú uvedené orgány ale aj na endokrinné Inka bunky, ktoré ovplyvňujú tieto orgány humorálne. V projekte využijeme metódy molekulárnej biológie a imunohistochémie na identifikáciu signálnych molekúl a peptidergných buniek a transgénne prístupy v kombinácii s fyziologickými a behaviorálnymi testami na objasnenie funkcií vybraných neuropeptidov a ich receptorov. Predpokladané výsledky sú dôležité pre pochopenie molekulových mechanizmov regulácie vývinu a rozmnožovania, ktoré vyžadujú zložitú neuroendokrinnú komunikáciu medzi periférnymi orgánmi a CNS.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Funkcia neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa
The role of neuropeptides and receptors in regulation of pathogen transfer from ticks to their hosts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.
Anotácia: Kliešte sú veľmi významnými prenášačmi nebezpečných patogénov, ale napriek tomu nie sú známe regulačné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úspešného prenosu týchto patogénov z kliešťa do krvného obehu hostiteľa. Taktiež nie sú známe fyziologické pochody regulujúce funkcie slinných žliaz, čreva a gonádpočas životného cyklu kliešťov. Naše publikované a predbežné výsledky naznačujú, že niekoľko špecifických peptidergných neurónov inervuje tieto orgány, ktoré sú najdôležitejšími rezervoármi patogénov. Z doterajšíchnepublikovaných pokusov vyplýva, že uvedené neuróny regulujú aktivitu týchto orgánov a pravdepodobne aj prenos patogénov počas cicania kliešťov na hostiteľovi. V tomto projekte použijeme kombináciu imunohistochemických, molekulárnych, bioinformatických a fyziologických techník s cieľom identifikovať regulačné molekuly (neuropeptidy a ich receptory) a nervové dráhy, ktoré sú dôležité pre normálnu funkciu slinných žliaz, tráviaceho traktu a reprodukčných orgánov kliešťov Ixodes ricinus a I. scapularis. Pomocou metód RNAi a experimentami na overenie prenosu patogénov (Rickettsia helvetica a Borrelia burgdorferi) z uvedených orgánov kliešťov na laboratórne myši chceme objasniť úlohu vybraných neuropeptidov a ich receptorov v tomto procese. Predpokladané výsledky môžu slúžiť k lepšej ochrane proti prenosu patogénov a k vývoju účinných prostriedkov na potlačenie reprodukčnej schopnosti kliešťov ako nebezpečných ektoparazitov človeka a hospodárskych zvierat.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
tsetse SIT – Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.
Reduction of fecundity and trypanosomiasis control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019