Publikačná činnosť

Mangová, Barbara

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • KRUMPÁL, Miroslav – MATOUŠEK, Branislav – ORSZÁGH, Ivan – MIKLÓS, Peter – HULEJOVÁ SLÁDKOVIČOVÁ, Veronika – ORSZÁGHOVÁ, Zlatica – MANGOVÁ, Barbara. Slovník slovenských zoológov, na Slovensku pôsobiacich, či inak spätých so Slovenskom. In 15. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. : Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej. – Bratislava : SARAS / Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2017, str. 18. ISBN 987-80-972437-1-5.(15. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
  • MANGOVÁ, Barbara – KOZÁNEK, Milan. Vplyv rodičovského veku na znášku múčiara obyčajného Tenebrio molitor Linnaeus 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae). = The impact of parental age on egg-laying – effective time of laying eggs Tenebrio molitor Linnaeus 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae). In Folia faunistica Slovaca, 2017, vol. 22, p. 57–62. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version.(VEGA 2/0171/15 : Hmyz ako alternatívny zdroj bielkovín). Typ: ADFB
  • MANGOVÁ, BarbaraTAKÁČ, Peter – KOZÁNEK, Milan. The impact of low temperature on the mealworm pupal stage – Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae) – preliminary results for the use of pupae as a source of protein : Poster Session 1 Evaluation of the use of insects. In Bornimer Agrartechnische Berichte : Abstract-Sammlungen von nationalen und internationalen Konferenzen, Tagungen und Workshops, die das ATB veranstaltet bzw. mitveranstaltet., 2017, heft 97, p. 112-113. ISSN 0947-7314. INSECTA Conference 2017. Book of Abstracts. – Potsdam, Germany : Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), 2017, 2017, heft 97, p. 112-113, Poster Session 1 Evaluation of the use of insects. ISSN 0947-7314. Dostupné na internete: <http://insecta-conference.com/wp-content/uploads/2017/09/Heft-97_neu_k.pdf>(INSECTA 2017. Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku). Typ: AFG
  • MANGOVÁ, BarbaraSEMELBAUER, Marek – KOZÁNEK, Milan – TAKÁČ, Peter. Efficiency of stable bands in the control of stable fly and house fly (Diptera, Muscidae) populations in Slovakian cattle diary. In International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science in conjuction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production" Abstracts : to celebrate the scientific endeavour by Prof. Szarek Jan. – Krakow, PL : University of Agriculture in Krakow, Faculty of Animal Sciences., p. 80.(International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production". Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production"). Typ: AFG
  • MANGOVÁ, Barbara – KRUMPÁL, Miroslav. Štúdium panciernikov na Slovensku. In 15. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. : Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej. – Bratislava : SARAS / Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2017, p. 24-26. ISBN 987-80-972437-1-5.(15. Arachnologická konferencia. Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku). Typ: AFH
  • MANGOVÁ, Barbara – KOZÁNEK, Milan – TAKÁČ, Peter. Hmyz – potravina 21. storočia [elektronický zdroj]. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 2 str. Názov z "Centrum vedecko-výskumných informácií SR. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://vedanadosah.cvtisr.sk/hmyz-potravina-21-storocia>(Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ : Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku). Typ: GHG
  • SEMELBAUER, MarekMANGOVÁ, BarbaraTAKÁČ, Peter – KOZÁNEK, Milan. The effects of climatic factors on stable-fly Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758) (Diptera, Muscidae) seasonal dynamics in conditions of central Europe. In International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science in conjuction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production" Abstracts : to celebrate the scientific endeavour by Prof. Szarek Jan. – Krakow, PL : University of Agriculture in Krakow, Faculty of Animal Sciences., p. 111.(International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production". Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production"). Typ: AFG