Ekológia živočíchov

Výskumné aktivity:

Sekcia ekológie živočíchov sa venuje širokému okruhu problémov spojených s ekológiou a zoológiou, pomocou metód všeobecne používaných v hydrobiológii, parazitológii, epidemiológii, systematike, zoogeografii, etológii, entomológii, akarológii, ornitológii a mamalógii. Výskum je zameraný na rozličné skupiny vodných a terestrických živočíchov najmä: máloštetinavce (Oligochaeta), rovnakonožce (Isopoda), rôznonožce (Amphipoda), roztoče (Acarina), švoly, (Mallophaga), kosce (Opiliones), chrobáky (Coleoptera), potočníky (Trichoptera) pošvatky (Plecoptera), podenky (Ephemeroptera), vtáky (Aves) a cicavce (Mammalia).
– Ekológia, etológia, populačná a reprodukčná biológia bezstavovcov a stavovcov, ako aj mikroorganizmov prenášaných kliešťami, vzťahy s hostiteľmi kliešťov
– Bioindikácie prirodzených a antropogenických zmien prostredia zameraných na inundačné a vysokohorské vodné a terestrické ekosystémy, na ich obnovu ako aj na dopad klimatických zmien na ekosystémy,
– Vzťahy ekto- a endoparazitov vtákov a neparazitických článkonožcov obývajúcich vtáčie hniezda,
– Ekológia, fyziológia a vzťahy medzi hostiteľom a patogénom pri chorobách prenášaných kliešťami.,
Pracovníci sekcie úspešne participovali v riešení projektov podporených –3, 4, 5, 6. a 7. RP EU (Alpe 2, MOLAR, EMERGE, STAR, EDEN, ICCTD3, EDENext) a v národných projektoch financovaných Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVT, APVV).

Vedúci sekcie:
RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc. – vedúci vedecký pracovník I,
Makrozoobentos, ekológia vôd inundačného územia, horské a vysokohorské jazerá a potoky, štruktúra a dynamika bentických spoločenstiev, ekológia a taxonómia máloštetinavcov (Oligochaeta), rôznonožcov (Amphipoda) a rovnakonožcov (Isopoda)

Členovia:
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc. – samostatný vedecký pracovník IIa,
Etológia, ekológia a reprodukčná stratégia vtákov, vplyv parazitov a baktérií na reprodukčné a fyziologické parameter vtákov, analýza kvality spevu vtákov

RNDr. Zuzana Hamšíková, PhD. – vedecký pracovník
Ekológia a druhová diverzita kliešťami prenášaných mikroorganizmov

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD. – vedecký pracovník
Ekológia podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera) a potočníkov (Trichoptera). Vplyv environmentálnych faktorov na distribučné typy bentických bezstavovcov s dôrazom larvy vodného hmyzu, bioindikácie

RNDr. Stanislav Kalúz, CSc. – samostatný vedecký pracovník IIa
Ekológia, rozšírenie a taxonómia voľne žijúcich pôdnych roztočov (Mesostigmata, Prostigmata, Oribatida) ako aj parazitických roztočov s čeľade Trobiculidae (Parasitengona)

RNDr, Mária Kazimírová, CSc. – samostatný vedecký pracovník IIa
Experimentálna akarológia, ekológia kliešťami prenášaných nákaz, fyziológia kliešťov a interakcií kliešť-hostiteľ-patogén, identifikácia nových bioaktívnych látok v slinách kliešťov

RNDr. Ján Krištofík, CSc, – samostatný vedecký pracovník IIa
Ekológia a distribúcia cicavcov na Slovensku, reprodukčná biológia vtákov, vzájomné vzťahy medzi vtákmi, parazitmi (Mallophaga, Acarina, Diptera) a baktériami, analýza kvality spevu u vtákov

RNDr. Peter Mašán, PhD. – samostatný vedecký pracovník IIa
morfológia, systematika, chorológia, ekológia a faunistika mezostigmátnych roztočov (Acarina, Mesostigmata); parazitické a medicínsky významné mezostigmátne roztoče žijúce vo vzťahu s teplokrvnými stavovcami a ich hniezdami; mezostigmátne roztoče žijúce vo vzťahu s koprofilným, nekrofilnými a drevokaznými článkonožcami a sociálnym hmyzom forézia roztočov; ekologické nároky (bioindikačné vlastnosti) pôdnych mesostigmátnych roztočov; forenzná akarológia

RNDr. Pavol Prokop, PhD. – samostatný vedecký pracovník IIa
Štúdium evolúcie svadobného kŕmenia, sexuálny kanibalizmus článkonožcov, sexuálny výber živočíchov a ľudí.

Ing. Zbyšek Šustek, CSc. – samostatný vedecký pracovník IIa
Ekológia a biogeografia bystruškovitých a drobčíkovitých (Carabidae et Staphylinidae, Insecta, Coleoptera), bioindikácia zmien životného prostredia a štruktúry krajiny so zameraním na mestské, nivné a vysokohorské ekosystémy, ako aj na vzťahy vtákov s inými článkonožcami v ich hniezdach.

Mária Gudabová – technický pracovník

konzultant:
RNDr. Marian Vranovský, CSc.
Zooplankton stojatých a tečúcich vôd, ekológia a taxonómia veslonôžok (Copepoda) a perloočiek (Cladocera).

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Darolová, Alžbeta RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
alzbeta.darolova@savba.sk 02/5930 2619
Gudabová, Mária
laborant
Maria.Gudabova@savba.sk 02/5930 2614
Kalúz, Stanislav RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
stanislav.kaluz@savba.sk 02/5930 6222
Kazimírová, Mária RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Maria.Kazimirova@savba.sk 02/5930 2645
Kokavec, Igor Mgr., PhD.
vedecký pracovník
igor.kokavec@savba.sk 02/5930 2612
Krištofík, Ján RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Jan.Kristofik@savba.sk 02/5930 2616
Mašán, Peter RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Peter.Masan@savba.sk 02/5930 2620
Prokop, Pavol Doc. PaedDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Pavol.Prokop@savba.sk 02/5930 2621
Šípošová, Darina Mgr.
interný doktorand
darina.siposova@savba.sk
Šporka, Ferdinand RNDr., DrSc.
vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník
ferdinand.sporka@savba.sk 02/5930 2609
Šustek, Zbyšek Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Zbysek.Sustek@savba.sk 02/5930 2617